Affaldskontoret informerer

Colourbox - illustration
Her kan du læse nyheder fra affaldskontoret; om genbrugspladserne, affaldsplanen og ændringer af de dage vi henter din dagrenovation i forbindelse med helligdage.

Høring af nye affaldsregulativer 2017

Rebild Byråd har den 21. september 2017 vedtaget at sende udkast til revideret erhvervsaffaldsregulativ og udkast til revideret husholdningsregulativ i høring. 

Husholdningsregulativet

  • Der er tilføjet beskrivelse af Rebild Kommunes nye indsamlingsordning i § 10.3. Papir, pap, plast og metal indsamles i samme ordning. Som standard i en 240 L opdelt container, der tømmes hver 4. uge.
  • I ordning for dagrenovation (§ 9) er der tilføjet et afsnit med bestemmelser om nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og genanvendeligt affald.

Der er tilføjet et afsnit om skakter + regler om sikring mod rotter

  • I ordning for genbrugspladser (§15) er der specificeret begrænsninger for hvor store mængder bygge- og anlægsaffald der kan afleveres på genbrugspladserne.
  • Ordning for storskrald (§ 22). Her er tilføjet at hvis haveaffaldet emballeres i bionedbrydelige sække, skal de tydeligt kunne identificeres som sådan.
  • I ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21) er der tilføjet bestemmelser i forhold til at bygge- anlægsaffald skal nedknuses før genanvendelse og at kun mindre mængder af denne type affald kan modtages på genbrugspladserne.

 Erhvervsregulativet

  • I ordning for dagrenovation er der fjernet minimumskapacitet på 140 L for ejendomme med 14-dages tømninger. Formålet er at kunne imødekomme virksomheder, der kun har behov for lidt kapacitet.
  • I ordning for genbrugspladser (§ 11) er det tilføjet at virksomheder har adgang med affald, der i karakter svarer til det husholdninger har adgang med (fra Affaldsbekendtgørelsen BEK 1309 18/12-2012).
  • I ordning for ikke-kildesorteret bygge- og anlægsaffald m.v. (§ 17) er der ligesom det er tilfældet i husholdningsregulativet (§ 21) stillet krav til nedknusning før genanvendelse
  • Regulativets § 20 er lavet om fra ordning for papirindsamling til ordning for indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald. Ordningen henvender sig til kommunale institutioner og virksomheder, der har benyttelsespligt.

Regulativet er udarbejdet i den Nationale Standarddatabase for Affaldsregulativer - kaldet NSTAR.

Høringsperiode: Regulativerne er i høring indtil den 20. oktober 2017.

Som borger, virksomhed, interesseorganisation og forening kan du komme med dine kommentarer og input til regulativforslagene. Evt. bemærkninger til regulativerne kan sendes til cnm@rebild.dk

Høringssvar skal være indsendt senest d. 20. oktober 2017. Høringssvar modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet. 

Når høringsperioden udløber, vil evt. indkomne bemærkninger indgå i den videre behandling inden regulativerne vedtages endeligt. Herefter vil regulativerne blive offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer NSTAR og på kommunens hjemmeside.

Udkast til husholdningsregulativ

Udkast til erhvervsregulativ

Ny affaldsplan vedtaget

Rebild Kommunes affaldsplan 2014-24 blev vedtaget af byrådet den 18. december 2014 efter en offentlig høringsperiode.

Planen følger regeringens ressourcestrategi og lægger op til mindre forbrænding og mere genanvendelse.

Rebild Kommune forventer at indføre mere kildesortering ved husstande i planperioden, så borgere hjemme kan frasortere eksempelvis emballageaffald.

Du kan læse planen her http://affaldsportal.dk/rebild/Menu.aspx .

Menu