Førtidspension - nye regler

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.

Kan jeg få førtidspension efter de nye regler?

I 2003 kom der nye regler for førtidspension, så man nu skelner mellem førtidspension efter nye og gamle regler. Du er omfattet af de nye regler, hvis kommunen startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003.

1.januar 2013 blev reglerne for tilkendelse af førtidspension ændret. Du er omfattet af de ændrede regler for tilkendelse, hvis din førtidspensionssag er påbegyndt efter 1. januar 2013. Reglerne om pensionens størrelse, beregning af pension mv. er de samme som før 1. januar 2013. Førtidspensionens pensionstillæg kan dog ikke i alle tilfælde udbetales, hvis du bosætter dig i udlandet fra 1. januar 2013.

Du har kun ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat. Du har ikke ret førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode.

Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et såkaldt ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.

Når kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension, udarbejder din sagsbehandler i samarbejde med dig en såkaldt rehabiliteringsplan. Planen beskriver bl. a., hvad du kan i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Kommunen ser på en lang række forhold, fx:

  • din uddannelse
  • din erfaring fra arbejdsmarkedet
  • dit sociale netværk
  • dine ønsker til job
  • dit helbred.

Desuden skal du opfylde de generelle betingelser for at få tilkendt pension. Det gør du normalt, hvis du er dansk statsborger og altid har boet i Danmark.

Du kan have ret til førtidspension, fra du er fyldt 40 år, og indtil du når folkepensionsalderen. Hvis du er under 40 år, har du kun i ganske særlige tilfælde ret til førtidspension.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension?

 

Førtidspension består af en grundsats, som er det maksimale, man kan få i førtidspension. Det er ikke sikkert, du kan få det fulde beløb. Det afhænger bl.a. af, om du har indkomst ved siden af pensionen, og om din ægtefælle/samlever har indkomst.
 
Hvis du ikke altid har boet i Danmark, kan du muligvis få en såkaldt 'brøkpension'. En brøkpension er en brøkdel af det fulde beløb. Brøkens størrelse afhænger af, hvor længe du har boet i Danmark.
 
Førtidspension i kr. om måneden før skat (2013) - nye regler

 

 EnligGift/samlevende
Grundsats 17.348 14.746

 

Indkomst kan påvirke din førtidspension
Du vil få mindre i førtidspension, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomst fra fx arbejde eller arbejdsmarkedspensioner over en vis grænse. Der gælder forskellige regler alt efter, om du er enlig, om du er gift eller samlevende, og om din ægtefælle/samlever er pensionist:
 

 

Førtidspension og indkomst i kr. om året (2013)

 

Du er:Din førtidspension bliver sat ned ved indkomst over:
Enlig   70.900
Gift/samlevende med pensionist 112.400
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 112.400*

* Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, ser Udbetaling Danmark bort fra de første 176.952 kr. (2013) af din partners indtægt. Herefter kan I sammenlagt have supplerende indtægter på op til 112.400 kr. om året (2013), før det påvirker din pension. Din partners indtægter ud over 230.500 kr. (2013) påvirker ikke din førtidspension.

Du skal betale skat af din førtidspension.

Læs, hvordan din førtidspension beregnes:

Hvordan får jeg førtidspension?

Kommunen kan tilkende dig førtidspension, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få tilkendt førtidspension.

Sådan udbetales din førtidspension

Når du er blevet tilkendt førtidspension af kommunen, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler din førtidspension. I brevet står der, at du skal give Udbetaling Danmark nogle oplysninger, før du kan få din førtidspension udbetalt. Du kan afgive oplysningerne på siden 'Start udbetaling af førtidspension' her på borger.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at give oplysningerne digitalt, skal du ringe til Udbetaling Danmark, så du kan få sendt et oplysningsskema.

Du kan give oplysningerne digitalt:


 

Førtidspensionen er bagudbetalt
Du får din førtidspension udbetalt månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, du har fået tilkendt førtidspension. Din førtidspension bliver overført til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.
 
Førtidspension ved dødsfald – efterlevelsespension
Hvis du som førtidspensionist er gift eller samlevende med en, der også er folke- eller førtidspensionist, kan du få din ægtefælle eller samlevers førtidspension udbetalt i tre måneder efter vedkommendes død. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I var samlevende.
 
Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde ægtefælle/samlever fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen. Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension blive omregnet efter taksten for enlige.
 
Måske kan du få efterlevelseshjælp
Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp hos kommunen.

 

Må jeg arbejde, mens jeg får førtidspension?

Du må gerne arbejde, når du får førtidspension efter de nye regler. Men din pensionsudbetaling kan stoppe i de perioder, hvor du arbejder i væsentligt omfang. Det kaldes, at pensionen gøres 'hvilende'.

Kommunen kan gøre din pension hvilende, mens du har arbejde, hvis kommunen mener, at du i en periode kan forsørge dig selv ved arbejde. Du kan også selv bede kommunen om at få din pension gjort hvilende. At pensionen bliver gjort hvilende betyder, at udbetalingen af din pension stopper i de perioder, hvor du arbejder.

Du kan kontakte kommunen og få genoptaget udbetalingen af din hvilende førtidspension, hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan arbejde.

Du kan miste din førtidspension helt, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne er væsentligt forbedret, så du kan forsørge dig selv vedvarende gennem et arbejde.

Kan jeg få frakendt min førtidspension?

Kommunen kan frakende dig din pension, hvis din arbejdsevne bliver væsentligt forbedret, så du kan forsørge dig selv vedvarende gennem et arbejde. Men du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen. Din pension kan gøres hvilende, hvis du arbejder meget.

Kan jeg få tilskud ud over førtidspensionen?

 

Ud over førtidspensionen kan du fx søge om økonomisk tilskud til medicin eller uforudsete enkeltudgifter efter aktivloven. Du skal søge hos kommunen.
 
Hjælp til uforudsete enkeltudgifter
Du kan få hjælp til uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke kan betale for udgiften, og udgiften vil gøre det svært for dig og din familie at klare sig.
 
Det er et krav, at du ikke har kunnet forudse udgiften og derfor ikke har kunnet spare op til den, fordi du har været udsat for en såkaldt 'social begivenhed', fx skilsmisse.
 
Hjælp til medicin og sygebehandling
Du kan få hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign., hvis du ikke selv kan betale. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.
 
Hjælp, hvis du får brøkpension

Hvis du får afslag på pension på grund af regler om optjening eller brøkpension skal kommunen vurdere om du har ret til anden hjælp. Det kan fx være hjælp § 27 a i aktivloven. Det er et krav for at få hjælp efter § 27 i aktivloven, at du ikke har andre indtægter eller formue, der kan dække dit behov.

 


 

Boligstøtte
Du kan søge om boligstøtte, hvis du har store udgifter til din leje- eller andelsbolig.

 


 

Merudgifter
Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, som du har i din dagligdag.

Du indbetaler til ATP Livslang Pension

Du betaler automatisk ATP-bidrag af din førtidspension, hvis du er førtidspensionist efter de nye regler.

Du kan indbetale til Supplerende arbejdsmarkedspension

Du har mulighed for at betale til den Supplerende arbejdsmarkedspension, hvis du er førtidspensionist. Den ekstra pensionsopsparing giver dig mere at leve af, når du går på folkepension.

Fra førtidspension til folkepension

Hvis du får førtidspension, ændres din førtidspension automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen. Kommunen skal tilbyde at give dig vejledning om dine rettigheder efter den sociale lovgivning, når du overgår til folkepension.

Hvornår er man enlig eller samlevende?

Når du modtager pension, har det betydning, om du er enlig eller samlevende. Du kan som hovedregel få mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du bor sammen med en anden i et ægteskabslignende forhold. Et ægteskabslignende forhold er kendetegnet ved, at to personer har fælles husførelse, og at deres samlivsforhold kan føre til ægteskab efter dansk ret.

Du er enlig, hvis der ikke er andre på adressen, som bidrager til den fælles husførelse i hjemmet, fx ved at betale til husholdningen og ved at arbejde i hjemmet. Hvis du bor sammen med fx en bror eller søster, og I har fælles husførelse, vil I også blive betragtet som enlige.

Vær opmærksom på, at du godt kan være i et ægteskabslignende forhold med en person, der ikke er tilmeldt samme adresse som dig. Det afgørende ved vurderingen af, om du er enlig eller samlevende, er, om fordelene ved jeres fællesskab kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har.

Hvis du er gift, og du eller din ægtefælle er flyttet på plejehjem eller plejecenter, vil I dog blive betragtet som enlige. 

I en vejledning fra Social- og Integrationsministeriet kan du læse om, hvilke særlige regler der gælder, når du modtager folke- eller førtidspension som enlig.

Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig

Der er ikke faste regler for, hvornår man er enlig eller samlevende. Det er Udbetaling Danmark, der vurderer, om du er enlig eller samlevende ud fra en samlet vurdering af dine forhold og din forklaring.

Hvis du er i tvivl, om du skal betragtes som enlig eller samlevende, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får førtidspension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen kan forventes at få betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Husk, at hvis du modtager ydelser fra kommunen, skal du også give dem besked ved ændringer. Hvis du ikke giver besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvis du er i tvivl, om en ændring kan få betydning for din førtidspension, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer på siden 'Oplys ændringer til førtidspension':


 

Hvilke ændringer skal jeg give besked om?
Når du får førtidspension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 

  • din og din ægtefælle/samlevers indkomst ændrer sig
  • din og din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig
  • din ægteskabelige status eller dit samlivsforhold ændrer sig, fx hvis du bliver enlig
  • du flytter til udlandet eller rejser til udlandet i en længere periode – typisk mere end tre måneder
  • du rejser til et land uden for EU/EØS i mere end 2 måneder.

Læs mere om, hvad det betyder for din pension, hvis du:


 

Hvad sker der, hvis jeg ikke giver besked om ændringer?
Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.
 
Hvis du får mere udbetalt, end du har ret til, fordi du bevidst har undladt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer eller har givet forkerte oplysninger, kan du blive meldt til politiet for bedrageri. Hvis du er klar over, at du måske får en ydelse på et forkert grundlag, kan du blive meldt til politiet for groft uagtsomt bedrageri.
 
Udbetaling Danmark kan kontrollere dine oplysninger. Læs mere om det:

Hvad sker der, hvis jeg skylder Udbetaling Danmark penge?

Hvis du har fået for meget udbetalt i førtidspension fra Udbetaling Danmark, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, du ikke har givet Udbetaling Danmark besked om, at din indkomst er steget og derfor har fået mere i førtidspension, end du har ret til.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Afhængigt af din økonomiske situation kan Udbetaling Danmark fastsætte en afdragsordning. Hvis du ikke betaler afdragene, kan Udbetaling Danmark sende din gæld til inddrivelse hos SKAT.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse om førtidspension.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, men Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspension.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du vil klage over beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du derimod sende klagen til Udbetaling Danmark. Hvis Udbetaling Danmark ikke giver dig medhold i din klage, sender de den videre til Ankestyrelsen.

 

 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

 

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, dvs. det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Det er derimod Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du først er blevet tilkendt den.
 
Oversigt over kontaktinformation
Tilkendelse af førtidspensionKontakt
Du har spørgsmål til din sag om førtidspension, fx om du kan blive tilkendt førtidspension, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen osv. Kommunen
Beregning og udbetaling af førtidspensionKontakt
Du har spøgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension. Udbetaling Danmark

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61 eller sende en postmeddelelse med digital post til Udbetaling Danmark.

Du kan finde kommunens telefonnummer på kommunens hjemmeside.

 

 

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

 

man-onsdag: 8-16
torsdag: 8-18
fredag: 8-15

 

Menu