Ejendomme og arealer til salg

Udover parcelhusgrunde og erhvervsgrunde har Rebild Kommune også ejendomme og andre arealer til salg.

Hvis du vil afgive et købstilbud, skal du gøre det skriftligt ved at udfylde en købsaftale og angive et fast beløb. Rebild Kommune forbeholder sig ret til at forkaste de tilbud, der er kommet ind eller frit at vælge mellem disse.

Send købstilbuddet til raadhus@rebild.dk eller Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt: Fællescenter Sekretariat
Telefon: 99 88 99 88.
Mail: raadhus@rebild.dk.

Bygaden 5, Ravnkilde, 9610 Nørager

Matr.nr. 2æ Kirkegårde, Ravnkilde. Ifølge tingbogen udgør arealet 452 m2.

Grunden er i lokalplan nr. 3.1 for Ravnkilde By udlagt som boligområde. En tidligere bolig på grunden er nedrevet.

Udbudsmateriale:

Giv et tilbud på arealet: Udfyld købsaftale.

Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup (tidligere friskole i Sønderup) - Er på nuværende tidspunkt udlejet

Tidligere friskole og daginstitution udbydes til salg.

Matr.nr. 2a og del af 9b Sønderup By, Sønderup i alt et samlet areal på ca. 3.016 m2.

Ejendommen er i BBR registreret med en bygning til undervisning og forskning med et samlet erhvervsareal på 1253 m2, en bygning til daginstituion med et samlet erhvervsareal på 354 m2 og et udhus på 73 m2. Bygningerne er opført i 1955.

Ejendommen ligger i landzone og ændret anvendelse kræver en landzonetilladelse.

Ejendommen er udbudt uden mindstepris.

Udbudsmateriale:

Giv et tilbud på ejendommen: Udfyld Købsaftale.

Solbjergvej 34, Solbjerg, 9574 Bælum

Matr.nr. 39a Solbjerg By, Solbjerg. I følge tingbogen udgør arealet 1710 m2.

Arealet sælges ubebygget, idet tidligere bygninger er nedrevet. Solbjerg er i kommuneplanen udpeget til landsbyområde og arealet ligger i kommuneplanens rammer som blandet bolig og erhverv. Ny bebyggelse kræver en landzonetilladelse.

Mindstepris for arealet 85.500 kr.

Udbudsmateriale:

Giv et tilbud på arealet: Udfyld købsaftale.

Skovhusevej 20, 9574 Bælum

Matr.nr. 53h Bælum By, Bælum, der i følge tingbogen udgør 803 m2.

Grunden er ubebygget, idet tidligere bygninger er nedrevet. Grunden ligger i byzone og i et område, der i kommuneplanen udlagt til bolig.

Udbudsmateriale:

Giv et tilbud på arealet: Udfyld Købsaftale.

Menu