Vandkvalitet

Kvaliteten af det grundvand, som indvindes i Rebild Kommune, er meget varieret. Risikoen for at forurene grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i byområder.

I Rebild Kommune indvindes drikkevandet primært fra kalkmagasinet samt det overliggende sandmagasin.

De væsentligste trusler for vandindvindingen er forhøjet indhold af nitrat, pesticider (især BAM), arsen og chloroform.

Risikoen for at forurene grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i byområder. I landområder er det hovedsageligt landbrugets brug af sprøjtemidler og gødning samt gamle affaldsdepoter, der kan udgøre en risiko for grundvandet.

Kontrollen af kvaliteten af drikkevandet er underlagt et lovpligtigt kontrolprogram, hvor der regelmæssigt udtages og analyseres vandprøver. Dette gælder både almene vandværker og ejendomme med egen drikkevandsboring.

I tilfælde af overskridelser af kvalitetskravene, kan kommunen stille krav om supplerende prøver. Opfølgningen på dårlig vandkvalitet er beskrevet i Rebild Kommunes administrationspraksis for "håndhævelse af vandkvalitet for vandforsyningsanlæg, der indvinder under 3.000 m3"

Det er ejeren af anlægget, der skal sørge for at bestille et laboratorium til opgaven. Det er også ejeren selv, der skal betale for analyserne.

Laboratorierne skal indrapportere resultatet af analyserne for grund- og drikkevand samt boringer til den fællesoffentlige database, Jupiter. Når kommunen har kontrolleret og godkendt analyserne, bliver de gjort tilgængelige på GEUS.  Her kan du finde analyser fra dit eget vandværk ved at angive lokation på siden.

Akut forurening 

Hvis der skulle opstå en akut forurening af drikkevandsforsyningen i Rebild Kommune, arbejder Kommunens beredskab, embedslægen og vandværkerne sammen for at få løst problemet hurtigst muligt. Forbrugerne bliver orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i den givne situation.

Forureningsrisiko

Den offentlige indsats over for jordforurening i Rebild Kommune varetages af Region Nordjylland. Region Nordjylland vurderer ved hver enkelt forurening, om den kan udgøre en risiko for eventuelle vandindvindingsanlæg i nærområdet og prioriterer midlerne til oprydning i forhold til dette. Kommunen bliver samtidig orienteret om denne indsats.

Hvis Rebild Kommune bliver opmærksom på, at et vandforsyningsanlæg trues af en forurening, fastsætter kommunen et udvidet analyseprogram i forhold til dette. Rebild Kommune gør desuden et stort arbejde for at forebygge forurening af drikkevandsmagasinerne.

Hvis du oplever, at dit drikkevand fejler noget, kan det skyldes, at vandværket har foretaget reparationer af vandledningerne i dit område. I de tilfælde kan du kontakte dit vandværk og spørge, hvad årsagen er.

Kommunen skal holde øje med vandkvalitet og kan i den forbindelse pålægge ejeren af et indvindingsanlæg at udtage ekstra analyser, hvis vandkvaliteten ikke lever op til de gældende krav.

Menu