Private vandløb

Det er bredejerne der vedligeholder private vandløb. Nogle private vandløb har vedligeholdelsesbestemmelser eller kendelser der beskriver vedligeholdelsen. Har du og din nabo skel midt i vandløbet, skal I dele udgiften til vedligeholdelsen. De fleste vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvis du er bredejer til et privat vandløb har du pligt til at vedligeholde vandløbet på din ejendom. Det gælder både åbne og rørlagte vandløb, kanaler, dræn og anlæg i og ved vandløbet. Nogle private vandløb har vedligeholdelsesbestemmelser eller kendelser der beskriver vedligeholdelsen.

Hvis du og din nabo har skel midt i vandløbet, skal I dele udgiften til vedligeholdelsen.

Private vandløb skal vedligeholdes så vandføringsevnen ikke forringes. Hvis vandløbet er naturligt eller er målsat i vandplanen, skal vedligeholdelsen være skånsom, så vandløbets målsætning kan opnås eller opretholdes.

De fleste vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og der må ikke ske ændringer i tilstanden. Det betyder, at der kun må fjernes aflejret slam, sand, grene og plast med mere.

Det er ikke tilladt at:

  • Uddybe vandløbets oprindelige leje
  • Grave i faste brinker
  • Opgrave sten, grus, ler, tørv eller andre oprindelige materialer.

 

Menu