Vådområdeprojekter

Både i vandplan 1 og i den nugældende vandoplandsplan 2 er det opgjort, at der skal etableres en række kvælstoffjernende vådområder. Formålet er, som det næsten fremgår at navnet, at der skal fjernes kvælstof fra vandet der løber til Limfjorden. Hertil kommer at disse vådområder efterhånden vil udvikle sig til mere naturnære arealer. Kvælstoffjernelsen sker bakterielt i fasen mellem den vandmættede jord og den jord der ligger over. I denne fase er vandet iltfrit, og nogle bakterier vil kunne derfor kunne ånde ved den ilt der er en del af Nitrat atomet NO3. Kvælstoffet bliver herefter omdannet til N2, altså fri kvælstof der er en gas, der er 79% af i den luft vi indånder.

Et vådområde bliver til i 2 faser.

- En forundersøgelse, hvor arealer undersøges for om det er teknisk muligt at lave et vådområde. Samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor de enkelte lodsejere bliver spurgt om de ønsker at være med, og om de ønsker at sælge deres jord eller om de ønsker et fastholdelsestilskud. Endelig bliver de spurgt om de ønsker erstatningsjord.

Samt

- En realiseringsfase hvor de projekter som forundersøgelserne har vist, at det er muligt at gennemføre, skal gennemføres.
Projekterne finansieres af EU’s landdistrikt pulje og Den Danske Stat i forholdet 75% og 25%. Kommune har udlægget og får efterfølgende pengene retur.

I Rebild Kommune er status for Kvælstof vådområder som følger:

2 vådområder er gennemført:
- Simested Å midt. På ca. 42 ha.
- Torsted Sø. På ca. 48 ha.

1 vådområde er under gennemførelse:
- Lerkenfeld Å. På ca. 180 ha.

2 vådområder er ved at blive sendt i udbud til gennemførelse.
- Simested Å Udspring. På ca. 34 ha.
- Simested Å midt 2. På ca. 17 ha.

1 vådområde hvor der ventes på om de sidste arealer kan købes.
- Lindenborg Å Udspring. På ca. 35 ha.

1 vådområde er der givet tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse.
- Lerkenfeld Å 2. På ca. 34 ha.

1 vådområde er der ansøgt om forundersøgelse.
- Skibsted Å mellem Bro ved hovedvejen ved Terndrup og Ny Skibsted Bro. På ca. 105 ha.

1 vådområde er opgivet da der ikke kunne opnås enighed om jordkøb.
- Bradstrup Sø.

Hertil kommer 5 henvendelser fra lodsejere, hvor der pt. arbejdes mere seriøst med de to.

Udover Rebild Kommunes vådområder har Staten gang i 3 vådområder.
- Hjeds Sø. (Stadig i gang).
- Binderup Å og afløb fra Byrsted m.fl. (er gennemført)
- Simested Å fra Hannerup til Abildvad. (er stadig i gang)

I Rebild Kommune er der ingen projekter til fjernelse af fosfor, ligesom der ikke er lavbundsprojekter. Lavbundsprojekter fjerner CO2 og Kvælstof. Kvælstof fjernes som regel i mindre mængder.

Lindenborg Å

Undersøgelsesområdet omfatter ådalen omkring Lindenborg Å fra udspring ved vandskellet til Simested Å til omtrent grænsen mellem det åbne landskab og Rold Skov – en strækning på ca. 2 km. Området omfatter også arealerne omkring Lunddal Bæk, som er grænsevandløb mellem Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Lerkenfeld Å

I forundersøgelsen er der undersøgt ca. 235 ha jord.  I forbindelse med ansøgningen om gennemførelse blev der ansøgt om 171 ha. Efter endt jordkøb m.v. er det endelige projektareal på 178 ha incl. arrondering.

I løbet af vinteren 2016-17 vil opgaven med at detailprojektere vådområdet blive sendt i udbud, og det forventes at vådområdet er gennemført i eftersommeren 2017.

Simested Å Midt

Projektområdet omfatter flere vandløb. På strækningen af Simested Å fra Døstrup mod nord til Stenild mod syd, er de største Døstrup Bæk, Bækken gennem Store Rørbæk, Skørbæk og Skærdal Bæk. På strækningen ligger også to større dambrug ved henholdsvis Volstrup og Røjdrup samt et mindre dambrug langs Skørbæk tæt på Volstrupvej.

Simested Å Udspring

Simested Å løber på denne strækning gennem en ådal, der har en række karakteristiske kildevæld i dalens sider.

Projektområdet er foreløbig afgrænset til 64 ha på grundlag af de beregnede fremtidige afvandingsforhold. Heri indgår 19 ha, som allerede nu er vådområde.

Torsted Sø

Søen får et areal på 5 ha. Søens afløb vil ske gennem et nyt slynget stryg, så den nuværende underføring under Ulvkærvej bevares uændret.

Ved projektet dannes et vådområde omkring søen. Projektarealet er foreløbig opgjort til 39,1 ha. Heri er medregnet 3,4 ha nord for Viborgvej, der påvirkes af opstuvning.

Menu