Vandplaner

Vandplanerne er en del af den nationale gennemførsel af EU's vandrammedirektiv.

I direktivet står der, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand –  mindst skal have 'god tilstand' i 2015. Vandplanerne afløser de tidligere amters regionplaner, og målene er - til forskel fra tidligere - bindende.
Vandplanerne blev vedtaget i 2014. 

Rebild Kommune er omfattet af tre vandplaner:

  • 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak
  • 1.2 Limfjorden
  • 1.3 Mariager Fjord

Vandplanerne medfører, at Rebild Kommune skal gennemføre en række indsatser.
Disse indsatser er beskrevet nærmere i Vandhandleplanen for Rebild Kommune.

Menu