Vådområdeprojekter

Der skal oprettes en række vådområder til fjernelse af kvælstof fra vandløbene, så det ikke bliver tilført de mere lukkede havområder, så som fjorde, nor og lignende. Indsatsen opdeles i to faser, en forundersøgelsesfase og en realiseringsfase. I Rebild Kommune er der 7 kommunale vådområdeprojekter under udarbejdelse.

I Grøn Vækst, blev det blandt andet bestemt, at der skulle oprettes en række vådområder til fjernelse af kvælstof fra vandløbene, så det ikke blev tilført de mere lukkede havområder, så som fjorde, nor og lignende.

Indsatsen skulle ske i områder, hvor vidensniveauet var tilstrækkeligt godt. I Rebild Kommune vil det sige i oplandet til Limfjorden og Mariager Fjord.

Indsatsen opdeles i to faser:

 • En forundersøgelsesfase, hvor mulighederne for, om der kan være et vådområde undersøges.
 • En realiseringsfase, hvor de projekter, som forundersøgelserne har vist var mulige at gennemføre, skal gennemføres.

Projekterne finansieres 100 % af EU’s landdistriktspulje. Kommunen har udlægget og får efterfølgende pengene retur fra EU’s landdistriktspulje.

I Rebild Kommune er der 7 kommunale vådområdeprojekter under udarbejdelse. Hertil kommer, at staten har 3 projekter under udarbejdelse i kommunen.

De 3 statslige vådområdeprojekter

 • Hjeds Sø
 • Tilløb til Binderup Å fra Hjeds Sø til Byrsted.
 • Et fælles projekt med Mariagerfjord Kommune i Simested Å, fra Hannerup Fiskeri til tilløb af Torsted Bæk.

Vores 7 projekter

 • Bradstrup Sø - der er på ca. 36 ha og er et afledt projekt af Simested Å Udspring, da søvandet ikke kan infiltrere på grund af meget stor faldhøjde. Forundersøgelsen er færdig og der er søgt realisering af projektet.
 • Lerkenfeld Å - der er på ca. 171 ha og forløber fra Løgstørvej til Vøvelholm. Forundersøgelsen er færdig og der er søgt realisering af projektet.
 • Lindenborg Å - der er på ca. 35 ha og forløber fra udspringet af Lindenborg Å til skovkanten mod nord. Forundersøgelsen er færdig og der er søgt om realisering.
 • Simested Å Midt - der er på ca. 26 ha og forløber fra lidt sydvest for motorvejen og ned til lidt før tilløbet af Skørbæk. Forundersøgelsen er færdig, og der er søgt om realisering af projektet.
 • Simested Å Midt ny del - der er på ca. 32 ha og forløber fra ca. 800 m øst for motorvejen og ned til lidt syd for motorvejen. Forundersøgelsen er afsluttet og kommunen vil på den baggrund vurdere om det er realistisk at søge en realisering.
 • Simested Å Udspring - der er på ca. 70 ha og forløber fra åens udspring ned til Kistvad Bro. Forundersøgelsen er færdig og der er meddelt tilsagn til realisering af projektet.
 • Torsted Sø og vådområde - der er på ca. 39 ha og ligger syd for udfletningen af hovedvej A13 fra motorvejen. Forundersøgelsen er færdig og der er meddelt tilsagn til realisering af projektet.

Projekterne Simested Å Midt, Simested Å Udspring samt Lindenborg Å er fælles med Mariagerfjord Kommune, men med Rebild Kommune som ejer af projekterne.

Bradstrup Sø

Bradstrup Sø ligger mellem Ravnkilde og Rørbæk, umiddelbart vest for Simested Å. Bradstrup Sø vil med den foreslåede udformning blive på 17 ha og det samlede projektområde på 37 ha.

Lindenborg Å

Undersøgelsesområdet omfatter ådalen omkring Lindenborg Å fra udspring ved vandskellet til Simested Å til omtrent grænsen mellem det åbne landskab og Rold Skov – en strækning på ca. 2 km. Området omfatter også arealerne omkring Lunddal Bæk, som er grænsevandløb mellem Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Lerkenfeld Å

I forundersøgelsen er der undersøgt ca. 235 ha jord.  I forbindelse med ansøgningen om gennemførelse blev der ansøgt om 171 ha. Efter endt jordkøb m.v. er det endelige projektareal på 178 ha incl. arrondering.

I løbet af vinteren 2016-17 vil opgaven med at detailprojektere vådområdet blive sendt i udbud, og det forventes at vådområdet er gennemført i eftersommeren 2017.

Simested Å Midt

Projektområdet omfatter flere vandløb. På strækningen af Simested Å fra Døstrup mod nord til Stenild mod syd, er de største Døstrup Bæk, Bækken gennem Store Rørbæk, Skørbæk og Skærdal Bæk. På strækningen ligger også to større dambrug ved henholdsvis Volstrup og Røjdrup samt et mindre dambrug langs Skørbæk tæt på Volstrupvej.

Simested Å Udspring

Simested Å løber på denne strækning gennem en ådal, der har en række karakteristiske kildevæld i dalens sider.

Projektområdet er foreløbig afgrænset til 64 ha på grundlag af de beregnede fremtidige afvandingsforhold. Heri indgår 19 ha, som allerede nu er vådområde.

Torsted Sø

Søen får et areal på 5 ha. Søens afløb vil ske gennem et nyt slynget stryg, så den nuværende underføring under Ulvkærvej bevares uændret.

Ved projektet dannes et vådområde omkring søen. Projektarealet er foreløbig opgjort til 39,1 ha. Heri er medregnet 3,4 ha nord for Viborgvej, der påvirkes af opstuvning.

Menu