Sygeplejeklinik

Sygeplejeklinikken på Sundhedscenteret yder sygeplejeopgaver som blandt andet medicindosering, sårpleje, kateder og stomipleje, måling af blodtryk og blodsukker.

Hvis du modtager visiterede ydelser, efter henvisning fra læge eller sygehus og ud fra vores serviceniveau - og kan du transportere sig selv - så kan du være i målgruppen for Sygeplejeklinikkens tilbud.

Sygeplejeklinikken tilbyder

  • en målrettet indsats, der med­fører, at du helt eller delvist generhverver din hidtidige sund­hedstilstand.
  • at fremme sundhed og forebygge sygdom.
  • at medvirke til lindring eller behand­ling af sygdom samt formindske gener fra akutte eller kroniske syg­domme og almindelig aldring.

Der kan ved behov gives individuel vejledning i relation til helbredsspørgsmål samt råd om, hvem du har mulighed for at henvende dig til.

Myndighed i Center Pleje og Omsorg kan visitere til Sygeplejeklinikken.

Menu