Din kommune informerer - uge 40

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Meddelelser - uge 40:

Julebustur til venskabsbyen Gelenau

Deltag i bustur til venskabsbyen Gelenau, der ligger i det smukke Erzgebirge-område i Tyskland. Der bliver rig mulighed for at opleve julemarkederne.

Tid: 13.-16. december 2013.

Vi tager af sted fredag morgen den 13. december og er hjemme igen mandag aften den 16. december 2013. 

Pris: 850 kr.

Prisen dækker tre overnatninger på dobbeltværelse og morgenmad. Andre måltider samt entréer er for egen regning. Vi yder tilskud til bustransporten.

Tilmeld dig fra torsdag den 10. oktober kl. 13.00 på: emkr@rebild.dk eller tlf. 99 88 77 17. Vi tager i mod tilmeldinger frem til mandag den 21. oktober kl. 12.00.

Der er plads til 46 personer. Pladserne vil blive reserveret i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind. Desuden vil personer, der ikke tidligere har deltaget, have fortrinsret. Medio november vil alle modtage skriftlig besked om deltagelse. Der skal være mindst 35 deltagere før vi gennemfører turen.

Kulturpolitik – forslag til nye handlingsplaner i høring

I samarbejde med Kulturrådet har vi revideret kulturpolitikken. De overordnede værdier og mål er fastholdt, men vi har opstillet nye handlingsplaner for udviklingsarbejdet på kulturområdet. Kulturrådets arbejde med Kulturpunkt 2013 har givet gode erfaringer med aktiv inddragelse af en lang række kulturaktører og ildsjæle fra landsbyerne, og udkastet til kulturpolitikkens nye handlingsplaner afspejler i høj grad disse erfaringer.

Se høringsmateriale.

Vi skal have dit høringssvar senest den 31. oktober 2013 på mail: tlra@rebild.dk

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

 

Screening for VVM-pligt af eksisterende indvindingsboring til forsyning af markvanding

på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

Legalisering af tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og husdyrbrug

på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

Screening for VVM-pligt af legaliseret tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug

på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

Afgørelse - husdyrbrug - § 10 miljøtilladelse

I henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt miljøtilladelse til:

Kiddalsvej 3, Stenild, 9500 Hobro.
Veggerbyvej 138, Veggerby, 9240 Nibe.

Se afgørelser.

Klagefrist: den 25. oktober 2013 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelserne.

Afgørelse - husdyrbrug - ikke-godkendelsespligt minkhal

I henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af minkhal til:

Skjoldhøjvej 17, 9610 Nørager.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 25. oktober 2013 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelse – husdyrbrug – § 16 miljøgodkendelse

I henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om godkendelse til:

Abildgårdsvej 36, 9240 Nibe.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 25. oktober 2012 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan nr. 263. Boligområde ved Terndrup sydøst

Kortbilag: se PDF

Planerne er udarbejdet for at skabe mulighed for indretning af et parcelhusområde med tilhørende grønne områder øst for Ahornvej og Poppelvej i Terndrup. Der sikres vejadgang til planområdet via Fuglevænget.

Lokalplanen er ændret i forhold til det fremlagte forslag, idet ejerskab og ansvar for vedligeholdelse af de grønne områder og regnvandsbassinet præciseres i lokalplanens §§ 10.2 og 10.3.

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

For Byrådets behandling af sagen og evt. indsigelser henvises til referat fra Byrådsmødet den 19. september 2013, som kan læses på Kommunens hjemmeside under Dagsordener og referater.

Planerne kan fås i Borgerservice i Støvring - Hobrovej 88. Planerne kan endvidere ses på www.plansystemdk.dk  og Rebild kommunes biblioteker.

Retslige forhold kan, jfr. Planlovens § 58, påklages. Skønsmæssige forhold kan ikke påklages. Evt. klage skal sendes til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Rebild Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på et gebyr på 500 kr., når de modtager en klage. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at gebyret betales.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk  Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse eller annoncering af denne afgørelse.

Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk.

 

 

Forslag - Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 277 Centerområde ved Rytters Plads i Skørping

Kort: se PDF

Planerne er udarbejdet for at skabe mulighed for indretning af en dagligvarebutik og et boligområde ved Torvegyden i Skørping. Boligerne kan opføres som en blanding af tæt lav, åben lav og etageboliger i op til 3 etager. Området får vejadgang til Møldrupvej og Jyllandsgade via Torvegyden, dog kun i sydgående retning fra Jyllandsgade mod lokalplanområdet. 

Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 2. oktober 2013 til den 27. november 2013

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden udløbet af fremlæggelsesfristen, hvorefter Rebild Byråd tager stilling til forslagene.

Indtil forslagene er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk

Planerne kan fås i Borgerservice i Støvring - Hobrovej 88. Planerne kan endvidere ses på www.plansystemdk.dk og Rebild kommunes biblioteker.

 

Screening

Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.09, § 3 stk. 2 har Rebild Kommune vurderet, at lokalplan nr. 277 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3 stk. 1.

Denne afgørelse kan, jfr. Planlovens § 60 stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal sendes til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden 4 uger efter denne offentliggørelse.

Rebild Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når de modtager en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

 

Landzonetilladelse – opførelse af garage Kridtbakken 18, Oplev, 9520 Skørping

Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at opføre garage med et areal på 113 m2, matr. nr. 4d Oplev By, Gravlev, Kridtbakken 18, Oplev, 9520 Skørping. Tilladelse er en lovliggørelse af opført garagebygning, der er placeret i direkte tilknytning til eksisterende beboelse. 
Klagefrist den 25. oktober, 2013.

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald.
Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet.
Evt. klage skal indgives til Rebild kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Menu