Din kommune informerer - uge 41

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Meddelelser - uge 41:

Julebustur til venskabsbyen Gelenau

Deltag i bustur til venskabsbyen Gelenau, der ligger i det smukke Erzgebirge-område i Tyskland. Der bliver rig mulighed for at opleve julemarkederne.

Tid: 13.-16. december 2013.

Vi tager af sted fredag morgen den 13. december og er hjemme igen mandag aften den 16. december 2013. 

Pris: 850 kr.

Prisen dækker tre overnatninger på dobbeltværelse og morgenmad. Andre måltider samt entréer er for egen regning. Vi yder tilskud til bustransporten.

Tilmeld dig fra torsdag den 10. oktober kl. 13.00 på: emkr@rebild.dk eller tlf. 99 88 77 17. Vi tager i mod tilmeldinger frem til mandag den 21. oktober kl. 12.00.

Der er plads til 46 personer. Pladserne vil blive reserveret i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind. Desuden vil personer, der ikke tidligere har deltaget, have fortrinsret. Medio november vil alle modtage skriftlig besked om deltagelse. Der skal være mindst 35 deltagere før vi gennemfører turen.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - 1. runde 2014

Vi yder økonomisk støtte til foreninger og andre, der udfører frivilligt socialt arbejde - de såkaldte §18-midler. Vi uddeler støtten to gange om året.

Ansøgningsfristen for 1. bevillingsrunde 2014 er fredag den 1. november 2013.

Hent ansøgningsskema, tilskudskriterier og retningslinjer.

Vær opmærksom på, at du som ansøger skal oprette en digital postkasse inden 1. november 2013 – det gør du på: www.virk.dk. Det kan tage tid, og derfor anbefaler vi at du snarest muligt går i gang med at oprette postkassen.

Afgørelse – husdyrbrug – § 16 miljøgodkendelse af arealer

I henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om godkendelse til:

Lyngbyskovvej 18, 9575 Terndrup

Se afgørelse.

Klagefrist: den 1. november 2013 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

 

Afgørelse - husdyrbrug - ikke-godkendelsespligt minkhal

I henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt ændring af minkhal til:

Skjoldhøjvej 17, 9610 Nørager

Se afgørelse.

Klagefrist: den 25. oktober 2013 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelse - husdyrbrug - ikke-godkendelsespligt dyrevelfærd

I henhold til § 19c i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til:

Elbjergvej 71, Holmgaard, 9610 Nørager.
Nørre Alle 3, 9530 Støvring.

Se afgørelser.

Klagefrist: den 1. november 2013 kl. 14.00 se klagevejledning i afgørelserne.

Afslag - husdyrbrug - ikke-godkendelsespligt dyreskift

I henhold til § 19d i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afslag om ikke-godkendelsespligt til: 

Skjoldhøjvej 16, Durup, 9610 Nørager.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 1. november 2013 kl. 14.00 se klagevejledning i afgørelsen.

Forslag - Lokalplan nr. 273 Boligområde – Sandgraven, Øster Hornum

Kort: se PDF

Planen er udarbejdet for at skabe mulighed for indretning af et boligområde i form af tæt lav eller åben lav bebyggelse ved Sandgraven i Øster Hornum. Vejadgang skal ske via Sandgraven.

Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 9. oktober 2013 til den 4. december 2013

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden udløbet af fremlæggelsesfristen, hvorefter Rebild Byråd tager stilling til forslaget. 

Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Planen kan fås i Borgerservice i Støvring - Hobrovej 88. Planen kan endvidere ses på www.plansystemdk.dk og Rebild kommunes biblioteker.

 

Screening

Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.09, § 3 stk. 2 har Rebild Kommune vurderet, at lokalplan nr. 273 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3 stk. 1.

Denne afgørelse kan, jfr. Planlovens § 60 stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal sendes til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden 4 uger efter denne offentliggørelse. 

Rebild Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når de modtager en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Forslag - Lokalplan nr. 275 Boligområde – Gården, Øster Hornum

Kort: se PDF

Planen er udarbejdet for at skabe mulighed for indretning af et boligområde i form af tæt lav bebyggelse ved Nibevej i Øster Hornum. Vejadgang til området skal ske via en fælles adgangsvej til Nibevej.                  

Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 9. oktober 2013 til den 4. december 2013 

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden udløbet af fremlæggelsesfristen, hvorefter Rebild Byråd tager stilling til forslaget.

Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk

Planen kan fås i Borgerservice i Støvring - Hobrovej 88. Planen kan endvidere ses på www.plansystemdk.dk og Rebild kommunes biblioteker.

 

Screening

Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.09, § 3 stk. 2 har Rebild Kommune vurderet, at lokalplan nr. 275 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3 stk. 1.

Denne afgørelse kan, jfr. Planlovens § 60 stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal sendes til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 88, 9530 Støvring inden 4 uger efter denne offentliggørelse.

Rebild Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når de modtager en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Menu