Forsuret gylle på sort jord

Husdyrgødningsbekendtgørelsen giver i § 28 - som alternativ til nedfældning - mulighed for slangeudlægning af forsuret gylle før såning. Udbringer man forsuret gylle før såning, skal det på forhånd anmeldes til kommunen.

Der er knyttet visse betingelser til slangeudlægning af forsuret gylle før såning. Således må ammoniakfordampningstabet fra den udbragte husdyrgødning ikke være er større, end hvis gyllen nedfældes. Derudover forpligter man sig til at forsure gylle til vintersæd eller vinterraps i forårssæsonen (i perioden fra den 1. februar og indtil høst) på et areal, der svarer til 20 % af det areal, hvorpå man slangeudlægger forsuret gylle inden såning.

Bemærk også, at den udlagte forsurede gylle før såning skal nedbringes inden for 6 timer.

Udbringer man forsuret gylle før såning, skal det på forhånd anmeldes skriftligt til kommunen, Center Natur og Miljø for eksempel via e-mail: cnm@rebild.dk

Kommunen skal have følgende oplysninger:

  • Navn på udbringeren
  • Hvilken forsuringsteknik, der anvendes
  • Navn og adresse på den landmand, som får det udbragt
  • Marknr. – i henhold til markplan
  • Størrelsen på de marker, hvor det udbringes
  • Kort med angivelse af, hvilke marker der er tale om. Kortet skal være med marknr., og det skal være muligt at lokalisere ud fra kortet, hvor markerne ligger
  • Hvilke arealer, der skal køres forsuret gylle ud på om foråret.

Menu