Boringer

Rebild Kommune har tilsyn med alle indvindingsanlæg, og kan i den forbindelse pålægge ejeren af et indvindingsanlæg at forbedre misligholdte anlæg samt udtage ekstra analyser, hvis vandkvaliteten ikke lever op til gældende krav. Her kan du læse om, hvordan du lovligt laver en ny boring eller sløjfer en gammel.

Erstatningsboring

Hvis en boring, der fungerer som vandforsyning til et dyrehold, pludselig bryder sammen, er det muligt at lave en erstatningsboring.

Der må ikke udføres erstatningsboring, fordi den eksisterende borings ydeevne er aftagende eller vandkvalitet er dårlig. I sådanne tilfælde skal der søges om tilladelse på normal vis.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, der skal erstattes. Hvis den eksisterende boring er placeret uhensigtsmæssig i forhold til vandløb eller natur, vil det i nogle tilfælde ikke være muligt, at få lov til at lave en erstatningsboring 5 meter fra den eksisterende boring.

Erstatningsboringer skal altid anmeldes til kommunen, inden arbejdet påbegyndes.

Ny boring

Planlægger du at etablere en ny boring på din ejendom til vandindvinding, så skal der søges om tilladelse. Ansøgningsskema for A-boringer (se nedenstående). Det anbefales at rådføre sig med en brøndborer eller rådgiver til ansøgningen. Brøndboreren skal have et A-bevis, det vil sige, være certificeret til at udføre, vedligeholde og/eller sløjfe boringer og brønde. En liste med hvilke der har A-bevis, kan hentes her

Sløjfning af boring/brønd

En boring/brønd, der ikke længere anvendes udgør en risiko for forurening af grundvandet. Boringen/brønden skal sløjfes af en person, der er autoriseret, og arbejdet skal i øvrigt udføres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen.

Sløjfningen skal indberettes til GEUS og en kopi af denne skal sendes til Rebild Kommune. Her finder du en liste over de personer/virksomheder, der er autoriseret til at sløjfe en boring/brønd.

Ved sløjfning af en brønd eller boring skal den autoriserede virksomhed udfylde og indsende et sløjfningsskema  til Rebild Kommune og GEUS.

Hvis en brønd eller en boring ikke længere benyttes eller vurderes at være overflødig på grund af anden vandforsyning, kan Rebild Kommune påbyde at boringen bliver sløjfet jf. vandforsyningsloven.

Reglerne omkring boringer findes i 'Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land'. Der findes to kategorier af boringer, A og B boringer for hvilke der er forskellige regler.

A boringer (boringer der kræver en tilladelse):

A boringer omfatter alle boringer, hvor der efterlades et filter. For kategori A-boringer gælder det, at der skal indhentes tilladelse hos Rebild Kommune. Tilladelse til kategori A-boringer gives som regel som en del af tilladelsen til et konkret projekt, f.eks. en tilladelse til vandindvinding eller en tilladelse til forureningsundersøgelse efter jordforureningsloven.

Borearbejdet må først påbegyndes, når der foreligger en tilladelse fra Rebild Kommune.

B boringer (boringer der skal anmeldes):

Kategori B-boringer omfatter boringer, hvor der ikke efterlades filter – dvs. boringer der sløjfes igen umiddelbart efter de er lavet. Dette kan f.eks. være geotekniske boringer til beskrivelse af geologien i et område. For Kategori B-boringer gælder, at der skal foretages anmeldelse til Rebild Kommune. 

Borearbejdet må påbegyndes 14 dage efter Rebild Kommune har modtaget anmeldelsen, hvis kommunen ikke inden da har haft indsigelser i forhold til boringerne. 

Boringer til midlertidig grundvandssænkning kræver en vandindvindingstilladelse hvis:

 • Grundvandet sænkes i mere end to år
 • Der bortledes mere end 100.000 m3 grundvand pr. år
 • Der inden for 300 m findes en boring til et vandværk

I disse tilfælde kræves der både en boringstilladelse og en indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven.

Ved bygge- og anlægsarbejde kan det være nødvendigt at sænke grundvandsstanden. Der skal søges om tilladelse efter vandforsyningsloven, hvis:

Beskyt din brønd/boring

For at sikre, at det er godt drikkevand, der kommer fra brønd eller boring, er her tre gode råd:

 1. Sørg for, at der ikke kan trænge regn- og andet overfladevand ind til brønd eller boring fra oven eller fra siderne. Det gøres ved at hæve brønd-/boringsafslutning til minimum 30 cm over terræn og afslutte de øverste 1½ m af en brønd med murede brøndringe. 
 2. Sørg for at boringer placeret i bunden af en brønd afsluttes over evt. vandspejl i brønd og har tæt låg.
 3. Hold spildevandsledninger tætte og mindst 25 m væk fra brønd eller boring.

Sørg også for at:

 • dækslet er helt og slutter tæt.
 • boringen/brønden er vandtæt forseglet, så overfladevand ikke kan trænge ned i den.
 • brøndens nærmeste 2 m er forsynet med tæt belægning med fald bort fra brønden.
 • forerørsafslutningen af boringen slutter tæt.
 • indføringen af vandledningen er tæt.

Til at foretage ovenstående forbedringer kan du rekvirere en brøndborer, der kan bistå dig i at finde en egnet teknisk løsning.

Menu