Markstakke – gødning og ensilage

Der er særlige regler for opbevaring af fast husdyrgødning og ensilage.

Husdyrgødning

Som hovedregel skal fast husdyrgødning - inklusiv dybstrøelse - opbevares på en møddingsplads med fast bund og afløb.

Dog er dybstrøelse, hvis det har der har ligget i en stald i tre til fire måneder i gennemsnit, oftest så kompostlignende, at det kan opbevares i markstak. Det er et krav, at, husdyrgødning skal have en tørstofprocent på mindst 30 %. Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter en til to måneder.

Dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal må ikke umiddelbart lægges i markstak. Fordi svin normalvis ikke gøder jævnt fordelt over hele arealet, er der risiko for, at store dele af dybstrøelsen vil have et tørstofindhold langt under 30 pct. Man skal derfor, for at modvirke risikoen for udvaskning udlægge betydelige mængder halm på jorden under markstakken, for eksempel et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

I svinestalde med separat gødeareal, hvor størstedelen af gødning afsættes, er det tilladt at opbevare dybstrøelsen fra lejearealet i markstak. Dybstrøelsen fra gødearealet må ikke opbevares i markstak.

Gødningsmåtten under kalve- og svinehytter kan sidestilles med kompostlignende dybstrøelse og kan derfor opbevares i markstak.

Alle markstakke skal overdækkes med et vandtæt materiale eksempelvis plastik

Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder. Der skal gå mindst 5 år, inden der igen placeres en markstak samme sted.

Ensilage

Det er tilladt at lægge ikke-saftafgivende ensilage med et tørstofindhold over 25-30 % i markstak. Det er tilladt at lægge ensilagestakken det samme sted på marken år efter år.

Afstandskrav

For både mark- og ensilagestakke gælder:

  • Til enkelt vandindvindingsanlæg 25 meter
  • Til fælles vandindvindingsanlæg 50 meter
  • Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter
  • Til offentlige og private fællesveje 15 meter
  • Til levnedsmiddelvirksomhed 25 meter
  • Til beboelse på samme ejendom 15 meter
  • Til naboskel 30 meter.

Menu