Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Rebild Byråd godkendte den 22. december 2016 et forslag til Kommuneplan 2017, og sender det nu til debat. Se nedenfor hvordan du kommer med eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til planen.

Kommuneplanen er den overordnede plan, som sætter rammerne for udviklingen i Rebild Kommune de næste 12 år.

Kommuneplanen handler både om byerne og det åbne land. Opmærksomheden henledes på, at en ny landskabsanalyse tillægges stor betydning i den nye kommuneplan, herunder at arealet for særlig bevaringsværdig landskab udvides fra ca. 23.000 ha til ca. 27.000 ha.

Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 13. januar 2017 til 10. marts 2017

Kommuneplanen er digital og forslaget kan ses på kommuneplanforslag.rebild.dk og plansystem.dk.

Borgermøder

  • Støvring torsdag 2. februar 2017 kl.19 i byrådssalen Støvring
  • Terndrup torsdag 9. februar 2017 kl. 19 i byrådssalen Terndrup
  • Nørager tirsdag 28. februar 2017 kl. 19 i Kig Ind

Høringssvar

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslaget.

Retsvirkninger

Indenfor byzoner kan kommunen, jf. planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, medmindre området er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan vedtaget før kommuneplanen.

Indenfor byzoner kan kommunen, jf. planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller den ændrede anvendelse er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Allan Pedersen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 34 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Miljøvurdering

Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Rebild Kommune udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til Kommuneplan 2017. Miljøvurderingen kan ses på hjemmesiden for Kommuneplanen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Natur- og Miljøklagenævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 13. januar 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Vejledning om Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Menu