Referat

Dato: 
Tirsdag, 9. april 2013 - 15:00
Udvalg: 
Udvalget for Teknik og Miljø
Sted: 
Mødelokale B Støvring
45. Regnskab 2012 - udvalg


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 17. april og på byrådets møde den 25. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2012, som bilag.

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2012, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer at det er de reelle afvigelse for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årerne, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013. Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. Finansforskydningen i Rebild Kommune skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2011 medvirkende til et isoleret likviditetsforbrug på ca. 26,5 mio. kr.

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører en positiv efterregulering på beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på ca. 11 mio. kr., en positiv overførsel på 4,8 mio. kr. fra regnskab 2011, samt en række mindre bevillingsmæssige ændringer.

Driftsregnskab 2012 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger

Oprindeligtbudget

Korr.budget

Regnskab 2012

Afvigelse korr. Budget

Rebild Kommune

1.436,8

1.449,9

1.437,9

12,0

Arbejdsmarkedsudvalg

274,5

285,4

275,5

9,9

Arbejdsmarked

137,7

148,6

128,3

20,4

Sikringsydelser

136,8

136,8

147,2

-10,5

Børn og Ungdomsudvalg

486,4

467,6

475,0

-7,3

Børn og unge med særlige behov

73,1

73,1

77,8

-4,8

Dagtilbud

112,4

111,7

112,0

-0,3

Folkeskole

282,1

282,9

285,2

-2,3

Tand og Sundhedspleje

18,7

0,0

-0,0

0,0

Kultur og Fritidsudvalg

45,4

47,5

46,0

1,5

Fritid

36,6

36,2

35,0

1,3

Kultur og Natur

8,0

10,0

9,7

0,3

Landdistrikter

0,9

1,3

1,3

-0,0

Sundhedsudvalg

377,0

392,0

395,5

-3,5

Pleje og omsorg

186,9

184,7

181,2

3,5

Voksne med særlige behov.

86,1

85,9

92,5

-6,6

Sundhed

104,0

121,4

121,9

-0,4

Teknik og Miljøudvalg

55,6

56,1

59,2

-3,1

Ejendomme

2,6

2,6

1,4

1,2

Forsyning

-3,7

-3,6

-1,7

-1,9

Natur og miljø

7,3

7,3

7,2

0,1

Veje og grønne områder

49,4

49,8

52,2

-2,4

Økonomiudvalg

197,8

201,3

186,8

14,5

Administration

163,8

171,4

168,6

2,8

Erhverv og Turisme

3,9

4,0

3,8

0,1

Fælles lønpuljer, personale

18,6

14,6

1,2

13,4

Boligstøtte

11,6

11,4

13,2

-1,8

 

Anm. - = et merforbrugNedenfor er der en kort fremstilling af de enkelte udvalgs regnskabsresultat, for en nærmere redegørelse henvises til de specielle bemærkninger for området, der er vedlagt som bilag.

 

Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.Budgettet er tilført ca.11 mio. kr. i 2012 som følge af en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udvalgets område har i 2012 igen været udfordret af finanskrisen, selvom der er i løbet af året er oplevet en hvis stabilisering af arbejdsmarkedet, men faldende ledighed til følge. Det samlede mindreforbrug indeholder merforbrug til især kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der har været betydelige mindreudgifter til forsikrede ledige.


Børne- og ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.Merforbruget er især på det specialiserede socialområde for børn- og unge med særlige behov, med 4,8 mio. kr., samt på skoleområdet, hvor der er merforbrug til eksempelvis privat skoler, transport, mellemkommunale betalinger, samt på enkelte skoler.
Kultur- og fritidsudvalget
Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på ungdomsskolen med 0,6 mio. kr., samt på lokaletilskud med 0,6 mio. kr. På ungdomsskolen har der været en stram styring i 2012, med baggrund i tidligere års merforbrug, mens der på lokaletilskud er tale om, at der den 1. januar 2012 blev indført nye regler, der indebærer en tilbagebetaling fra de klubber, der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011.
Sundhedsudvalget
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede område for voksne med særlige behov med 6,6 mio. kr. Modsat er der på pleje- og omsorg mindre udgifter på 3,5 mio. kr., som indeholder mindreudgifter til såvel fællesområdet, samt driften på de enkelte centre, og merudgifter til lejetab på boliger. Sidst er der et beskedent merforbrug på sundhedsområdet.
Teknik- og miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes væsentligst merudgifter til snerydningen på 2,0 mio. kr., samt nettomerudgifter til affaldsområdet på 1,7 mio. kr. der skyldes dyrere dagrenovation end forventet, samt udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Herudover er der mindre mindreudgifter på en række øvrige områder.

 

Affaldsområdet reguleres via mellemregningsforholdet. Kommunen havde pr. 31.12.12 et tilgodehavende på 1,6 mio. kr.

 

Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr.Mindreforbruget er især på lønpuljer, hvor den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr. udgør den væsentligste andel, da den ikke er disponeret og anvendt. På lønpuljer er der endvidere et mindreforbrug på trepartsmidler på 1,5 mio. kr., samt på barsel på 1,4 mio. kr. På den administrative organisation er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som især vedrører opsparede midler på IT- og digitalisering på 1,8 mio. kr., samt overskud på kommunes forsikringer på 1,7 mio. kr. Modsat er der merudgifter på boligstøtte på 1,8 mio. kr., som især skyldes et større tilskud pr. boligstøttesag.

 

Anlæg
Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt en overførsel på 24 mio. kr. fra regnskab 2011.

 

Det samlede mindreforbrug består af mindreindtægter på 5,9 mio. kr. samt mindreudgifter på 32,8 mio. kr., der især knytter sig til uafsluttede projekter.

 

Anlægsregnskab 2012 i mio. kr.

Oprindeligtbudget

Korr.Budget

Regnskab

2012

Afvigelse korr. Budget

Rebild Kommune

52,5

83,6

56,7

26,9

Børn og Ungdomsudvalg

19,0

34,1

25,9

8,1

Kultur og Fritidsudvalg

1,2

1,8

0,9

0,8

Sundhedsudvalg

22,2

22,7

2,4

20,3

Teknik og Miljøudvalg

2,0

10,0

14,4

-4,4

Økonomiudvalg

8,1

15,1

13,0

2,1

 

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2013 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.


Børne- og ungdomsudvalget
Mindreforbruget er især skoleområdet og omhandler renoveringen af Bavnebakkeskolen, med 5,4 mio. kr., samt Skørping Skole med 1,2 mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget
Mindreforbruget er især på vedligeholdelse af haller med 0,5 mio. kr. samt renoveringen af Terndrup idrætscenter med 0,4 mio. kr., samt sidst et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende ombygning på Kig Ind, som forventes dækket af eksterne fondsmidler i 2013.Sundhedsudvalget
Mindreforbruget er især vedrørende ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 18,9 mio.. kr.
Teknik- og miljøudvalget
Det samlede merforbrug på området indeholder mindreindtægter på 10,6 mio. kr., samt mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

 

Mindreindtægterne vedrører især salgsprojektet vedrørende Støvring Bytorv med 7,8 mio. kr.

 

Mindreudgifterne fordeler sig på en række projekter, hvor de største mindreforbrug er vedrørende Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 1,4 mio. kr., cykelstiprojekter og sikker skolevej med 1 mio. kr., klimastrategi med 1 mio. kr., lånepulje til energirenovering med 0,7 mio. kr., revision af sektorplanlægningen med 0,9 mio. kr., samt projektet vedr. Bælum bæk med 0,7 mio. kr.


Økonomiudvalget
Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte midler afsat til renovering af rådhuse på 1 mio. kr., 0,7 mio. kr. til nyt rådhus, 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret energirenovering, samt et restbudget på 0,4 mio. kr. i byzonepuljen.


Økonomi


Indstillingat

regnskabet for udvalget indstilles godkendtBeslutning

Indstilles godkendt.


Kommunikation

Bilag:
46. Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

 

Økonomiudvalget har på møde d. 20.03.13 besluttet en model for frigivelse af indefrossen opsparing og gæld.

 

Modellen for frigivelse samt korrektioner hertil fremgår af sagen fra Økonomiudvalgets møde i marts. Udgangspunktet er at opsparing overførsel frigives med 18% og gæld overføres 100%.

 

Frigivelsen er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

 

Forslag til frigivelse af indefrossen opsparing og gæld på driften ses af nedenstående oversigt.

 
[image]
 

Der er vedlagt en oversigt med forslag til frigivelse på kontraktniveau.


Økonomi

Samlet frigivelse på netto 4,26 mio. kr.


Indstilling
at

udvalget godkender frigivelser inden for eget udvalg.Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Bilag:
47. Overførsel drift 2012 - 2013


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres mer-/ mindreforbrug for regnskabsåret 2012 med henblik på opgørelse af overførsler fra 2012-2013 i henhold til overførselsreglerne. Reglerne for overførsel på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

 

Udgangspunktet er fuld overførsel af såvel mer-/ mindreforbrug. Mindreforbrug dog max. 5% af bruttobudgettet. For 2012 er opgørelsen for så vidt angår mindreforbrug, lavet så der max. overføres 5% af bruttobudgettet opgjort på sektorniveau jf. tidligere opgørelser, dog med undtagelse af sektor ejendomme som vedrører konkrete projekter og derfor foreslås overført 100%.

 

For 2012 er der besluttet en række korrektioner/undtagelser til ovenstående regler, som fremgår af sagen fra økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

 

Der er i overførselssagen ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2012.

 

Forslag til overførsler fra 2012-2013 på driften ses af nedenstående oversigt.

 
[image] 
 

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2012 til 2013 på kontraktniveau.


Økonomi

Samlet overførsel på netto 11 mio. kr. fra 2012 til 2013.


Indstillingat

udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsorden.

Bilag:
48. Overførsel anlæg 2012 - 2013


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 27,1 mio. kr., og der er forslag til overførsel på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 6,8 mio. kr. Der er i 2012 solgt byggegrunde og erhvervsarealer svarende til det budgetterede, men der var også budgetteret med slag af Støvring Bytorv til 7,8 mio. kr. og denne er endnu ikke solgt. Der er ikke overførsel på salgsindtægter, dog foreslåes budgettet på Støvring Bytorv overført.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold.

Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. som primært vedrører renovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen samt skimmelsvampe på Skørping Skole.

For Kultur og Fritid overføres der 0,8 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter samt Terndrup Idrætscenter.

For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 21,1 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, investeringsplan på spildevand, Bælum Bæk, sektorplanlægning og vådområdeprojekter samt cykelstier og veje. I alt foreslås der overført -2,3 mio.kr. Støvring Bytorv indgår i overførslen her.På Økonomiudvalgets område overføres der 2,6 mio. kr. vedrørende: nyt rådhus, renovering af rådhuse, infoportal Rebild Bakker, energirenovering og ramme til byzoner samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2013 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

 
[image]


Økonomi

Hvis der overføres jf. indstillingen - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 29,6 mio. kr. i 2013.


Indstillingat

der overføres 29,6 mio. kr. til budget 2013

at

anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2013

Beslutning

Indstillet godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Bilag:
49. Frembringelse af råderum budget 2014-17


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

 

Beløb i mio. kr.

Budgetoverslag 2014

Råderums

 

Udgift

Beregning

DRIFT

 

 

Arbejdsmarkedsudvalg

447,9

4,7

Børn og Ungdomsudvalg

591,6

6,2

Kultur og Fritidsudvalg

49,3

0,5

Sundhedsudvalg

482,2

5,1

Teknik- og Miljøudvalg

90,1

0,9

Økonomiudvalg

243,7

2,6

Driftsvirksomhed i alt

1904,7

20,0

 


Økonomi

Jf. sag.


Indstillingat

udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.
Beslutning

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.


Kommunikation

Bilag:

Ingen bilag

50. Kontrol med drikkevandskvalitet på almene vandforsyninger


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

Vandforsyningsanlæg, der distribuerer under 3.000 m3 og hvor der er krav til kontrollens omfang og hyppighed

I følge bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (1024 af 31/10 2011) skal vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarevirksomheder, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, eller kommercielle formål, institutioner e.l., jf. § 6, stk. 1, nr. 2, mindst én gang årligt foretage en forenklet kontrol, og mindst hvert tredje år en begrænset kontrol, en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol med uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger. Alle de nævnte kontroller skal gennemføres, der er således ikke tale om valg mellem de forskellige kontroller (se bilag 1 for kontrollernes indhold).

 

For øvrige vandforsyningsanlæg, der distribuerer under 3.000 m3, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om kontrollens omfang og hyppighed

Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat krav til hvilken kontrol eller kontrolhyppighed, der bør være for almene vandforsyninger, der distribuerer mindre end 3.000 m3, og som ikke forsyner offentlige eller private institutioner, fødevarevirksomheder (hvor der stilles krav om anvendelse af vand, der opfylder kvalitetskravene til drikkevand) eller kommercielle formål.

 

I vejledning nr. 3 fra 2005 foreslår Miljøstyrelsen, at kontrollen og hyppigheden kan fastlægges efter kontrollen med vandforsyninger, der leverer vand til offentlige institutioner og kommercielle formål.

For at begrænse vandforsyningernes udgifter foreslår forvaltningen følgende kontrol: En begrænset kontrol hvert andet år og hvert 3. år en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol for uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger (se bilag 2 for prøvetagningsprogram).

 

Nedsat kontrolhyppighed for almene vandværker, der distribuerer over 3.000 m3

Kontrolhyppigheden for den begrænsede kontrol kan nedsættes jf. § 8, stk. 4, hvis de værdier, der er fremkommet ved den begrænsede kontrol i de foregående to år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene. Hyppigheden kan sættes ned til ca. det halve af den fulde hyppighed.

 

Kontrolhyppigheden for enkelte parametre i kontrollen med uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger kan nedsættes jf. § 8, stk. 5, hvis to på hinanden følgende prøver (ved årlig oppumpet vandmængde < 350.000 m3) har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kendte kilder til forurening med disse stoffer. Kontrollen med uorganiske sporstoffer kan sættes ned til en tredjedel, og kontrollen med organiske mikroforureninger til halvdelen.

 

Øgede kontrolhyppigheder

På baggrund af den regelmæssige kontrol, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at hyppigheden for hele den regelmæssige kontrol eller dele af den skal øges, jf. § 8, stk. 6. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at følge udviklingen i koncentrationen af pesticider i såvel boringer som drikkevand, hvis der er målt pesticider i boringskontrollen, og der er risiko for, at kvalitetskravet overskrides. Øget kontrolhyppighed kan ligeledes begrundes i et anlægs særlige følsomhed, beliggenhed i forhold til kendte forureningskilder eller lignende forhold.


Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser for Kommunen.

 

Det vil blive billigere for de almene vandforsyninger, der kan nøjes med en begrænset kontrol hvert andet år, frem for en forenklet kontrol hvert år.

 

Det vil ligeledes blive billigere for de almene vandforsyninger, der kan få nedsat kontrolhyppighed som beskrevet.


Indstillingat

for vandforsyninger hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kontrol og hyppighed foretages: hvert andet år en begrænset kontrol og hvert 3. år en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol for uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger

at

forvaltningen kan træffe afgørelse om at nedsætte kontrolhyppigheden, hvor betingelserne er opfyldt

at

forvaltningen i konkrete tilfælde kan træffe afgørelse om at øge kontrolhyppighed.

Beslutning

Morten Lem og Bertil Mortensen begærede sagen i byrådet.
 
Et flertal (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller pind 1 i forvaltningens indstilling godkendt.
 
Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.
 
Bertil Mortensen indstiller, at der anvendes samme hyppighed for kontrol som fastlagt i bekendtgørelse for anlæg, der distribuerer under 3.000 m3 og hvor der er krav til kontrollen vedr. omfang og hyppighed. Pind 2 og 3 i forvaltningens indstilling indstilles godkendt.


Kommunikation

Bilag:
51. Miljøtilsynsberetning 2012


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

 

Rebild kommunes miljøtilsynsberetning til Miljøstyrelsen for virksomheds- og

landbrugsområdet for 2012 fremgår af skemaerne bilag 1 og 2.

Der er desuden udarbejdet en rapport for det samlede arbejde i

forvaltningen, rapporten fremgår af bilag 3.

Miljøministeren og KL har indgået en aftale om minimumsfrekvenser for

samlede tilsyn med virksomheder og landbrug. Med aftalen får kommunerne

et mål for hvilken tilsynsindsats, der som minimum forventes for, at

tilsynet med de mest forurenende virksomheder og landbrug kan siges at

være aktivt og opsøgende.

 

Aftalen sætter mål for tilsyn med:

- Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige

listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst ét samlet

tilsyn i løbet af 3 år.

- Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen,

autoværksteder og renserier skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af

4 år

- Husdyrbrug med mere end 75 DE. Her skal alle brug have mindst ét

samlet tilsyn i løbet af en 3-årig periode.

- Alle pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE skal have mindst ét samlet

tilsyn i en 4-årig periode.

- Samtlige husdyrbrug med mere end 3 DE og mindre end 75 DE, samt

landbrug med en § 16-godkendelse skal have mindst ét samlet tilsyn i

løbet af 6 år.

 

Rebild Kommune har overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i

2012 både på virksomhedsområdet og landbrugsområdet. Rebild Kommune har således vedr. tilsyn på landbrug i 2012 indhentet det efterslæb, der har været fra 2010.

 

Aftalen mellem Miljøministeren og KL om minimumsfrekvenser for

samlede tilsyn med virksomheder og landbrug afløses for 2013 og frem af en bekendtgørelse, som dog endnu ikke er vedtaget.

 

Der er en del lovpligtige opgaver, der udføres i forvaltningen, som ikke skal

indberettes til Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsynsberetningen. Rapporten over forvaltningens arbejde (bilag 3) uddyber hvilke sagsopgaver, der behandles.


Økonomi

Umiddelbart ingen.


Indstillingat

miljøtilsynsberetningen for 2012 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning som indstillet.


Kommunikation

Bilag:
52. Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009 og lokalplan nr. 265 for et erhvervsområde ved Hagensvej


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samt forslag til lokalplan nr. 265 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 16. januar 2013 til den 13. marts 2013. (TMU den 4.12.12). I perioden er der indkommet 2 høringssvar, som er kort refereret nedenfor.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samt forslag til lokalplan nr. 265 omfatter ejendommene omkring Hagensvej, Fabriksvej, Lykkevej samt enkelte ejendomme ved Gl. Kirkevej og Møllegårdsvej. Området omfatter ca. 50 eksisterende ejendomme, hvoraf hovedparten anvendes til erhverv.

 

Grundet Byrådets ønske om mulighed for bl.a. særlig pladskrævende detailhandel i en del af erhvervsområdet omkring Hagensvej m.fl., har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for indretning og udnyttelse af området.

 

Lokalplanen nr. 265 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 95. Den nye lokalplan medfører, at der - foruden produktions- og fremstillingsvirksomhed, lager- og værksteds- og entreprenørvirksomhed samt handels- og transportvirksomhed - også kan etableres kontorerhverv i området samt butikker til større pladskrævende varegrupper langs Hobrovej.

 

Formålet med lokalplanen er, at

  • udlægge området til erhvervsformål

  • give mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper langs Hobrovej

  • sikre at der ikke opføres boligbebyggelse i området

 
 
 

 

Afsender

Høringssvarenes indhold

Forvaltningens bemærkninger

1.

AMCH Holding ApS,Hagensvej 42

 
 
 
 

Kommuneplantillægget og lokalplanen udpeger ejen- dommen til miljøklasse 1-3, hvilket er en skærpelse ift. den gældende kommuneplan, hvor miljøklassen er 2-5. Det vil indskrænke anvendelses- mulighederne for ejendom- men.

Miljøklassen er sat til 1-3 pga. det fremtidige boligområde i Støvring Ådale på den anden side af jernbanen, jf. de anbefalede afstande fra virk- somheder til boliger fra miljøstyrelsen. Hvis en fremtidig beboer klager over fx lugt fra en virksomhed efter miljø- beskyttelsesloven kan de klage uanfægtet af hvad lokalplanen giver lov til. Der kan dog være et vist ræsonnement i at hæve miljøklassen til 1-4. Der er en jernbane mellem virksomhedsområdet og de fremtidige boliger, og det vides ikke hvornår de kommer. Forvaltningen foreslår derfor, at miljøklassen for ejendommene langs jernbanen hæves til 1-4 som vist på vedlagt kortbilag, ”Forslag til ændring af kortbilag 2 – Miljøklasser”.

2.

Aalborg Stift

Støvring kirke kaster en kirkebyggelinje ca. 100 m ind i lokalplanområdet. De anmoder om, at blive hørt hvis der meddeles dispensation herfra til byggeri over 8,5 m højde.

Jf. naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m indenfor 300 m af kirker. Kommunen er ikke pligtig til at høre stiftet ifm. en dispensation. Stiftet har dog klageret, hvorfor det er en god ide at høre dem inden vi meddeler en dispensation.

 


Økonomi

Ingen


Indstillingat

forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt

at

miljøklasserne i forslag til lokalplan nr. 265 ændres som beskrevet i punkt 1 i skemaet med høringssvarene

at

forslag til lokalplan nr. 265 vedtages endeligt med førnævnte ændring

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag:
53. Punktet fjernet - fejlagtigt medtaget på april-dagsordenen (Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 270 og kommuneplantillæg nr. 1 for Nysumbanen, Nysum)


Sagsfremstilling


Økonomi

Beslutning

Udgår


Kommunikation

Bilag:

Ingen bilag

54. Anlægsregnskab, Kronhjorten (vej og kloak), Støvring


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

 

I 2008 blev der givet en anlægsbevilling på 10,4 mio kr til etablering af stamvejen Støvring Ådale nord for rundkørslen og stikvejen Kronhjorten med tilhørende kloak-/afvandingssystemer.

 

Der var tale om et større anlægsarbejde med opbygningen af dæmningen til rundkørslen og arbejdet blev i al væsentlighed udført i 2009.

 

Budgettet blev i 2009 korrigeret til 7,8 mio.

 

Der blev mod slutningen af arbejdet fundet fejl/mangler ved det udførte kloaksystem, som førte til en længerevarende tvist mellem Kommunen/Rebild Forsyning (bygherre), rådgiveren og entreprenøren, hvor rådgiveren bl.a. var langsommelig i opfølgningen.

 

Derfor blev projektet først fysisk og økonomisk afsluttet i 2012.

 

Økonomisk blev forbruget på 7,5 mio kr. - altså et mindreforbrug på ca. 2,9 mio kr. i forhold til den oprindelige bevilling eller ca. 0,4 mio i forhold til det korrigerede budget.


Økonomi

Mindreforbruget på 367.789 tilgår kommunekassen.


Indstillingat

anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

 
Indstilles godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag:

Ingen bilag

55. Valg af forbrugerrepræsentanter til Rebild Vand og Spildevand a/s


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Udvalget for Teknik og Miljø.

I henhold til bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskabers bestyrelser med senere ændringer skal vandselskaber omfattet af vandsektorloven gennemføre valg af forbrugerrepræsentanter inden udgangen af 2013.

Bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S har på møde den 5. marts 2013 derfor taget stilling til en række forhold vedrørende valget, og på den baggrund er der udarbejdet oplæg til et valgregulativ og vedtægtsændringer.

Antallet af forbrugerrepræsentanter vil for Rebild Vand & Spildevand A/S’s vedkommende være mindst 2 repræsentanter. I et aktieselskab skal generalforsamlingen mindst vælge flertallet af medlemmerne i bestyrelsen (jf. selskabslovens §120), hvorfor minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer i Rebild Vand & Spildevand A/S er 5 personer. Et flertal i bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S indstiller at der vælges 5 generalforsamlingsvalgte og 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forbrugervalgsbekendtgørelsen angiver at enhver fysisk person, som er myndig, uanset om denne er forbruger i vandselskabet, er valgbar. Bestyrelsen har gennem et oplæg til valgregulativ valgt at fastsætte supplerende valgbarhedskriterier bl.a. ved krav om, at kandidater skal indlevere liste med 10 stillere, som alle er forbrugere i vandselskabet.

Et valgregulativ skal indeholde bestemmelse om følgende:- Valgledelse- Valginformation- Kredsen af stemmeberettigede forbrugere- Eventuelle suppleanters indtræden i bestyrelsen- Kandidaters valgbarhed- Procedure for opstilling af kandidater- Procedure for gennemførelse af valg- Valgdato og periode- Tidspunkt for indtræden i bestyrelsen- Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og forpligtigelser- Forbrugerrepræsentanternes udtræden

Foruden valgregulativet skal vedtægterne tilrettes, idet vedtægterne som minimum skal indeholde bestemmelser om:- antal forbrugerrepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen, herunder om der vælges suppleanter- oplysning om valgmåde- oplysning om valg af forbrugerrepræsentanterne sker ved valg af fællesrepræsentanter- oplysning om der udarbejdes et valgregulativ, som indeholder de nærmere regler for forbrugervalget

I forhold til valg af suppleanter anbefales dette, idet et vandselskab har pligt til at afholde suppleringsvalg inden 6 måneder, hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder, og der ikke er valgt suppleanter.

Forbrugerrepræsentanterne kan vælges direkte af forbrugerne eller indirekte af forbrugerne via et forbrugerrepræsentantskab. Det indirekte valg er administrativt og frarådes. I forhold til valgform er der metodefrihed. Bestyrelsen anbefaler valget gennemført ved elektronisk valg.

Forbrugervalgbekendtgørelsen angiver at stemmeberettigede forbrugere er fysiske eller juridiske forbrugere, som aftager vand- eller spildevandsydelser til eget brug inden for vandselskabets forsyningsområde. Da dette åbner op for en meget bred kreds af forbrugere valgte bestyrelsen at indskrænke kredsen af stemmeberettigede forbrugere til forbrugere med et afregningsforhold til selskabet. Lett Advokatfirma har efterfølgende meddelt direktøren, at dette formentlig vil være i strid med forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen, hvilket understøttes af en udtalelse fra Naturstyrelsen. Efter aftale med bestyrelsesformanden er der i oplægget til valgregulativ derfor lagt op til at enhver forbruger, der aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra selskabet tillægges stemmeret, uanset om vedkommende afregnes direkte af selskabet.

Fristen for gennemførelse af valget er som indledningsvist beskrevet den 31. december 2013. De valgte forbrugerrepræsentanter skal indtræde i bestyrelsen senest på den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget – i oplægget er lagt op til indtræden pr. 1. januar.

I forbindelse med vedtægtsændringerne, som en konsekvens af forbrugervalget, indstilles kravet til dagsordenen for den ordinære generalforsamling desuden ændret således, at punktet om decharge for direktionen og bestyrelsen udgår.
Økonomi

Alle omkostninger forbundet med valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S afholdes af selskabet.


Indstillingat

oplæg til valgregulativ og vedtægtsændringer godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Kommunikation

Bilag:
56. Orientering om Projekt meningsfyldt arbejde


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

Med afsæt i projekt Energi til ildsjæle har en bred arbejdsgruppe i fællesskab udarbejdet projekt ”Meningsfyldt arbejde - det rigtige job til dig”.

 

Projektet kan sammenfattende beskrives således:

I et tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Driftsenhed og øvrige centre samt ildsjæle, foreninger, råd, nævn, klubber, institutioner og virksomheder i landdistrikter, skal der skabes meningsfyldte job. Det skal være nye individuelle job og landdistriktspedeller i en Model Rebild, hvor jobtilbud oprettes med udgangspunkt i den ledige. De ledige integreres primært i eget lokalområde via arbejdsopgaver og aktiviteter i samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere.

De tilknyttede ledige har mødepligt til selvtillidsopbyggende aktiviteter/energiindsprøjtninger/"smagsprøver" på forskellige idrætstilbud med henblik på at styrke personlig udvikling, samarbejdsevner og netværksdannelse.

 

Målet er at opbygge livskraft og selvtillid for den enkelte, sikre meningsfyldte job og at sluse flere ud i ordinære job og uddannelse. Den ledige skal integreres mere i lokalområdet og have et aktivt fritidsliv/friluftsliv.

Foreninger, institutioner og virksomheder vil få hjælp til ting, der ellers ikke bliver gjort. Landsbyer og byzonebyer fremstår smukkere. Der skabes nye aktiviteter og friluftsfaciliteter og bedre adgangsforhold til natur. Samarbejdet i lokalområderne og det tværfaglige samarbejde styrkes.

 

Opgaverne kan bl.a. være:

Landsbypedelordning - forskønnelse af landsbyerne

Blomsterkummer til landsbyerne

Mulighed for udrykkerteam der hjælper lokale foreninger ved større arrangementer

 

Organisatorisk vil projektet være forankret i kommunens driftsenhed som er projektejere. Jobcenteret er ansvarlig for at sikre relevante ledige bliver tilknyttet projektet. Center Kultur og Fritid har været omdrejningspunktet for projektets finansiering og kontakten til de mange frivillige forestås af Center Sundhed. Der vil skulle ske ansættelse af en ansvarlig for det grønne rejsehold samt en fast kontaktperson (mentor/coach) for de ledige.

 

Tidsplanen har hidtil været opstart i februar 2013, men der afventes fortsat finansieringsmæssig afklaring af tre puljeansøgninger. To af de manglende ansøgninger er indstillet af LAG Himmerland, men endelig bevilling afventer. Endelig afventes afgørelse på ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der forventes endelig afklaring i løbet af foråret hvorefter projektet igangsættes.


Økonomi

Der er samlet søgt om 3,1 mio. kroner. Dertil kommer medfinansiering fra Rebild Kommune på 0,7 mio. kroner som dækkes via arbejdstimer.


Indstillingat

orientering om projekt Meningsfyldt arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.


Kommunikation

Bilag udsendes med AMU dagsorden.

Bilag:

Ingen bilag

57. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU 09.04.13


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

Bestyrelsesreferat

Referat fra bestyrelsesmøde i I/S Renonord fra den 250313.


Økonomi


Indstillingat

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om:
Bestyrelsen i RenoNord
Bestyrelsen i MOKANA


Kommunikation

Bilag:
58. Siden sidst - TMU 090413


Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

1. Møde med Naturstyrelsen om veto mod lokalplan 267, Hjedsbækvej 408, Suldrup

Center Plan, Byg og Vej har den 25. marts 2013 afholdt møde med Naturstyrelsens sagsbehandlere om forslagene til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 267. Naturstyrelsen har nedlagt veto imod planforslagene efter planloven pga. konflikten mellem byudvikling og drikkevandsinteresserne i området. Lokalplanområdet, som består af 5 parcelhusgrunde, ligger delvist på et indvindingsområde.

 

De nye retningslinjer fra efteråret 2012 fastslår, at der kun etableres boliger i områder, hvor der er konflikt med drikkevandet, når der ikke kan findes andre udviklingsretninger for en by. Selvom der ved Suldrup er mange natur- og fortidsmindebeskyttelser, mener Naturstyrelsen, at der er tilstrækkeligt med andre muligheder for byudvikling. Derfor fastholder Naturstyrelsen sit veto.

 

Et referat fra mødet vedlæges dagsordenen som bilag.

 
 

2. Varmeprojekt, Støvring Ådale

Med henvisning til forslag til lokalplan nr. 217 for boligområdet Bæveren etape III har Rambøll på vegne af Støvring Kraftvarmeværk fremsendt et varmeprojektforslag til godkendelse.

Projektforslaget omfatter etablering af ledningsnet til fjernvarme i området og udvidelse af Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde til at omfatte lokalplan nr. 271.

 

Den samfundsøkonomiske beregning viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på ca. 3,4 mio. kr. Derudover viser beregningerne, at det er økonomisk attraktivt for Støvring Kraftvarmeværk at forsyne boligområdet samtidig med, at fjernvarmen er billigere for modtageren end individuelle varmpumper.

 

Projektforslaget har været i høring ved Energi Nord, Himmerlands Elforsyning og HMN Naturgas. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet og Center Plan Byg og Vej vil derfor godkende projektet.

 
 

3. Rebildcentret, Kalk, Kilder og Kunst

Ejeren af Røde Møllevej 4 søger om nedrivning hhv nyopførelse af den gamle ladebygning til Velkomstcenter. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for området blev det besluttet at udvalget ville blive orienteret om konkrete byggeansøgninger.

 

I forbindelse med denne ansøgning – hvor det bygningsmæssige findes i overensstemmelse med lokalplanen – vil der blive stillet vilkår om spildevandsafledningen og etablering af parkeringspladser. Kortbilag vedlægges.

 
 

4. Natur- Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse

NMKN stadfæster forvaltningens landzonetilladelse til opsætning af en husstandsvindmølle på Abildsgårdsvej 28, Byrsted. Ligeledes stadfæstes det at opsætningen af vindmøllen ikke er VVM-pligtig.

 
 

5. Natur- og Miljøklagenævnet omgår tilladelse

NMKN omgør forvaltningens landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 157 kvm på Torstedvej 21, Torsted, til et afslag. Der er på ejendommen i forvejen 161 kvm udhuse og der er ikke registreret erhverv/landbrug på ejendommen.

 
 

6. Investeringer i klimatilpasninger

I slutningen af januar blev offentliggjort et call, som giver mulighed for at kommuner i samarbejde med forsyningsselskaber kan søge om tilskud til projekter, som kobler klimatilpasning sammen med udvikling af attraktive byrum.

 

Der er udarbejdet en forhåndsorientering af Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen, der er tænkt som inspiration til at give de bedste muligheder for at tænke et alternativt og kreativt element ind i de klimatilpasningsprojekter, som måtte være planlagt igangsat i 2013 eller senere. Forhåndorienteringen er vedhæftet.

 
 

7. Privat asfaltering af kommunevej/-stiEjeren af Over Bækken 5 (ved Mastrupsøerne) har jf Udvalgets principbeslutning fået tilladelse til at asfaltere grusvejen til sin ejendom. Det er bl.a. et vilkår at overfladen skal være OB (de ”løse” sten) som på nogle af stierne i området

 

8. Opfølgning på TMU-møde 15. januar 2013

På mødet blev der spurgt til Regionens beslutning vedr. graveområde i Øster Hornum. Regionen har endnu ikke offentliggjort kort, hvor det areal, der udgår, er fjernet. Forvaltningen har derfor selv markeret dette på kort og gengivet dette i sammenhæng med Regionsrådets beslutning (se bilag). sagsnr. 01.00.00-K08-269-11.


Økonomi


Indstillingat

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
 
Vedr. pkt. 1 – lokalplanforslaget annulleres.
 
Vedr. pkt. 8 – det blev oplyst, at udpegningen er blevet påklaget hvorfor der er usikkerhed om udpegningen.
 
Der blev desuden orienteret om:
 
Miljøgodkendelse af dambrug
Miljøminister Ida Auken har skrevet til kommunerne, hvor hun dels roser kommunerne for den indsats, der er gjort i forhold til at miljøgodkende dambrug og dels opfordrer kommunerne til at fortsætte arbejdet med at meddele miljøgodkendelse til de dambrug, der endnu ikke har fået en. I Rebild Kommune er der to dambrug (hhv. Buderupholm og Volstrup), der ikke er miljøgodkendt. For begge dambrug gælder, at godkendelsesprocessen er i gang (Sagsnr: 09.02.15-P19-17112-11 og 09.02.15-P19-7740-12)
 
 
Status og retningslinjer for nedrivningspuljen drøftes i juni 2013.


Kommunikation

Bilag:
59. Lukket punkt
Bilag:

Ingen bilag

Menu