Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Vandløbsretlig afgørelse til gennemførelse af vådområde projekt Simested Å Udspring
Gl. Kirkevej 11, 9530 Støvring - Tilslutningstilladelse til en ny vaskehal (Hydrema Produktion A/S)
Isaksvej 16, Tranten, 9530 Støvring - § 16a miljøgodkendelse

Isaksvej 16, Tranten, 9530 Støvring

§ 16a miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 17.08.2018

Klagefrist: 14.09.2018 kl. 23.59

Erstedskovvej 4, Ersted, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Erstedskovvej 4, Ersted, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 17.08.2018

Klagefrist: 14.09.2018 kl. 23.59

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 og Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 272

Erhvervsområde, Porsborgsparken, Støvring

 

Dato for offentliggørelse: 03.08.2018

Klagefrist: 31.08.2018

Tilladelse til etablering af nødoverløb fra vejareal fra Høje Støvring etape 1

Tilladelse til etablering af nødoverløb fra vejareal fra Høje Støvring etape 1

Hobrovej 160, 9530 Støvring

 

Dato for offentliggørelse: 02.08.2018

Klagefrist: 30.08.2018

Nedsivningstilladelse af vejvand fra ny cykelsti langs Nibevej mellem Gl. Viborgvej og Volstrupvej

Tilladelsen omfatter 6 nedsivningsbassiner, hvoraf to har overløb til Frendrup Bæk og Øster Hornum Kildebæk. Tilladelsen er givet sammen med flere andre tilladelser, som kan findes her på siden.

Tilladelse med tilhørende bilag

Dato for offentliggørelse: 30.07.2018

Klagefrist: 27.08.2018 kl. 23.59

Udledningstilladelse til udledning af vejvand fra kloakopland A26.1 Høje Støvring II til tilløb til Mastrup Bæk

Tilladelse til udledning af vejvand fra kloakopland A26.1, Høje Støvring II via et nyt forsinkelsesbassin med udløbsnummer A26U001 beliggende på matrikel 1HB, Buderupholm Hgd, Buderup med udløb til et tilløb til Mastrup Bæk

Tilladelse med tilhørende bilag

Dato for offentliggørelse: 30.07.2018

Klagefrist: 27.08.2018 kl. 23.59

Tilladelse til at forlænge eksisterende rørlægning i Frendrup Bæk i forbindelse med etablering af cykelsti langs Nibevej nord for Øster Hornum
Tilladelse til krydsning af rørlagt vandløb nord for Øster Hornum i forbindelse med etablering af cykelsti langs Nibevej
Gammel Viborgvej 27, 9530 Støvring – Åbning af rørlagt grøft
Lille Østrupvej 3, Østrup, 9541 Suldrup - Afgørelse om nærmere vurdering jv.fr. Naturbeskyttelseslovens § 19b stk. 4

Afgørelse om nærmere vurdering jv.fr. Naturbeskyttelseslovens § 19b stk. 4

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 23.07.2018

Klagefrist: 20.08.2018 kl. 23.59

Estrupvej 55, 9530 Støvring - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.07.2018

Klagefrist: 17.08.2018 kl. 23:59

Abildgårdsvej 7, 9530 Støvring - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.07.2018

Klagefrist: 17.08.2018 kl. 23:59

Nibevej 206, 9530 Støvring - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.07.2018

Klagefrist: 17.08.2018 kl. 23:59

Nibevej 209, 9530 Støvring - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.07.2018

Klagefrist: 17.08.2018 kl. 23:59

Nibevej 213, 9530 Støvring - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.07.2018

Klagefrist: 17.08.2018 kl. 23:59

Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 289, for golfbyggeri ved Volstrup

Udsendelsesbrev

Vedtaget af Rebild Byråd den 28. juni 2018

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu