Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Klagefrist: 26.05.2017 kl. 23.59

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager - § 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Klagefrist: 26.05.2017 kl. 23.59

Præstevej 68, Borup, 9530 Støvring - § 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Præstevej 68, Borup, 9530 Støvring

§ 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilagesiloanlæg

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Klagefrist: 26.05.2017 kl. 23.59

Lille Brøndum Byveje 12, 9574 Bælum - Planlovstilladelse til etablering af en sø
Møllegårdsvej 4, St. Binderup, 9600 Aars - Lovliggørende planlovstilladelse til etablering af en sø
Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 4.5.1. – Møllevej 2, Skørping

Ophævelsen af lokalplan 4.5.1 er endelig vedtaget af Teknik og miljøudvalget den 5. april 2017.

Efter ophævelsen er det kommuneplanen som sammen med bygningsreglementet regulerer byggeri i området. Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 08.B50, som udlægger arealet til boligområde.

Kommuneplanrammen fastlægger bl.a. også bebyggelsesprocenten til max 30 % og etageantallet til max 2 etager.

For Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/124/6278.

Klagevejledning

Vedtagelsen af ophævelsen af lokalplanen kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold. 

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter ophævelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 21. april 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om ophævelsen af lokalplanen er lovlig kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter vedtagelsen er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk

Tilladelse til krydsning af Bredkærgrøften med fjernvarmeledning
Hobrovej 164, 9530 Støvring - Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin

Hobrovej 164, 9530 Støvring

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 20.04.2017

Klagefrist: 19.05.2017 kl. 23.59

Røjdrupvej 6, Røjdrup, 9500 Hobro - Landzonetilladelse til opbygning af stuehus efter brand, en midlertidig bolig i byggeperioden og lovliggørelse af en ridebane

Røjdrupvej 6, Røjdrup, 9500 Hobro

Landzonetilladelse til opbygning af stuehus efter brand, en midlertidig bolig i byggeperioden og lovliggørelse af en ridebane 

Dato for offentliggørelse: 20.04.2017

Klagefrist: 29.05.2017 kl. 23.59

 

Udledningstilladelse - Høje Støvring etape 2

Tilladelse til udledning af vejvand til tilløb til Mastrup Bæk

Matrikel 1HB, Buderupholm Hgd, Buderup

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Oversigtstegning og tværsnit

Dato for offentliggørelse: 19.04.2017 

Klagefrist: 17. maj 2017

Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Rebild Kommune har vedtaget handleplaner for indsatsen i Natura 2000-områderne i perioden 2016-2021.

De kommunale handleplaner udmønter indsatsprogrammet i de statslige Natura 2000-planer for de tre Natura 2000 områder, som Rebild Kommune har andel i.

Forslag til handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 20. oktober-15. december 2016. Resumé af høringssvarene og kommunens behandling af dem er samlet i en hvidbog.  

Se Natura 2000-handleplanerne:

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemarks Skov

Se hvidbogen her   

Klagevejledning

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.  

Lovgivning

Natura 2000-handleplanerne er udarbejdet i henhold til kapitel 14 i miljømålsloven, lovbek. Nr. 119 af 26. januar 2017.

Hvis du har spørgsmål til Natura 2000-handleplanerne, er du velkommen til at kontakte

Anja Daugbjerg Hansen

Tlf. 9988 7656

e-mail: adha@rebild.dk

Dato for offentliggørelse: 19.04.2017

Klagefrist: 18.05.2017

Tirsdalsvej 1, Hellum, 9520 Skørping - Tillæg til § 11 miljøgodkendelse

Tirsdalsvej 1, Hellum, 9520 Skørping

Tillæg til § 11 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 18.04.2017

Klagefrist: 16.05.2017 kl. 23.59

Engblommevej 13, Rørbæk, 9500 Hobro - Endelig vandindvindingstilladelse til Rørbæk Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Engblommevej 13, Rørbæk, 9500 Hobro.

Endelig vandindvindingstilladelse til Rørbæk Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Dato for offentliggørelse: 07.04.2017

Klagefrist: 05.05.2017

Afgørelse om der ikke skal foretages miljøvurdering ved aflysning af lokalplan nr. 3.6. For en udvidelse af erhvervsområdet i Ravnkilde

Jævnfør miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 har Rebild Kommune vurderet, at aflysningen af lokalplan nr. 3.6 og tilbageførelse af arealet til landzone ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3.

Afgørelsen er sket på baggrund af en screening af planændringen. Screeningen kan ses her: Miljøscreening

Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 3. april 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Gammel Skørpingvej 87, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte samt lovliggørelse af legeplads

Landzonetilladelse og oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 31.03.2017

Klagefrist: 05.05.2017 kl. 23.59

Guldbækvej 105, Guldbæk; 9230 Svenstrup J - Landzonetilladelse til opførelse af garage og udestue

Landzonetilladelse

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 31.03.2017

Klagefrist: 05.05.2017 kl. 23.59

Haverslevvej 46, Ersted, 9520 Skørping - Tilladelse til at indvinde grundvand

Haverslevvej 46, Ersted, 9520 Skørping

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding

VVM - screening

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 31.03.2017

Klagefrist: 28.04.2017

Menu