Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Matrikel 8k, Horsens By, Blenstrup - Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Horsens Vandværk

Matrikel 8k, Horsens By, Blenstrup

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Horsens Vandværk

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars - § 27 afgørelse - etablering af gyllebeholder

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 3.000 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager - § 28 afgørelse - Dyrevelfærd

Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager

§ 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Fyrkildevej 25, Fyrkilde, 9610 Nørager - § 29 afgørelse - Dyreskift

Fyrkildevej 25, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - § 29 afgørelse - Dyreskift

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Ladelundsvej 9, Gl Overvad, 9610 Nørager - § 29 afgørelse - Dyreskift

Ladelundsvej 9, Gl Overvad, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Rykkumvej 19, Sønderup, 9541 Suldrup, Planlovstilladelse til etablering af en op til 2500 m² stor sø på matr. nr. 1D Tøttrup By, Sønderup og 9B Sønderup By, Sønderup

Rykkumvej 19, Sønderup, 9541 Suldrup, Planlovstilladelse til etablering af en op til 2500 m² stor sø på matr. nr. 1D Tøttrup By, Sønderup og 9B Sønderup By, Sønderup.

Tilladelse til etablering af sø efter planloven §3

Oversigtskort

Kortbilag

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 18.08.2017

Klagefrist: 15.09.2017 kl. 23.59

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 14.08.2017

Klagefrist: 11.09.2017 kl. 23.59

Horsens Hedegårdsvej 22, 9520 Skørping. Tilladelse til etablering af filteranlæg på Horsens Vandværk

Horsens Hedegårdsvej 22, 9520 Skørping

Tilladelse til etablering af filteranlæg på Horsens Vandværk

Dato for offentliggørelse: 07.08.2017

Klagefrist: 04.09.2017

Dispensation til at undlade hegning på en strækning langs Sønderup Å
Vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029
Fyrkildevej 33, 9610 Nørager - Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 28.07.2017

Klagefrist: 25.08.2017 kl. 23.59

Gerdingvej 5, Gerding, 9520 Skørping - Tilladelse til at indvinde grundvand

Gerdingvej 5, Gerding, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til Hødal Vandværk

Vurdering af tilladelsens virkning på miljøet (VVM)

Kortbilag til begge dokumenter 

Dato for offentliggørelse: 21.07.2017

Klagefrist: 18.08.2017 kl. 23.59

 

Svanholmsmindevej 15, 9293 Kongerslev - Lovliggørende landzonetilladelse til 330m² hal

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 21.07.2017

Klagefrist: 18.08.2017 kl. 23.59

Tilladelse til restaureringsprojekt og udskiftning af rørbro ved Hyldal Møllebæk samt fastsættelse af flodemål
Ravnkilde erhvervsområde

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan nr. 308

Ravnkilde erhvervsområde

Planerne er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 29. juni 2017.

Formålet med planerne er at udvide Ravnkilde erhvervsområde.

For Byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Planerne er ændret i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det præciseres i planerne, at området ikke kan anvendes til grundvandstruende virksomheder eller anlæg. I lokalplanen tilføjes, at bygninger i delområde 2 må være hvide. En uddybende beskrivelse af alle ændringer kan ses i bilagene til den politiske sagsfremstilling.

Planerne kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planerne kan endvidere ses på Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 308.

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation, jf. planlovens § 18.

Vedtagelsen af planerne kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter planerne er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 7. juli 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om planerne lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at planerne er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk

Reducering af åbeskyttelseslinje indenfor lokalplan nr. 304 i Støvring

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 304. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Menu