Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Skovhusevej 38, 9574 Bælum - Opførelse af hestestald samt lovliggørelse af ridebane - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 15.06.2018

Klagefrist: 13.07.2018 kl. 23:59

Aalborgvej 26B, 9575 Terndrup - Etablering af bolig i overskydende driftsbygning – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 15.06.2018

Klagefrist: 13.07.2018 kl. 23:59

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 316

Erhvervsområde, Banesvinget

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 316

Dato for offentliggørelse: 08.06.2018

Klagefrist: 06.07.2018

Aflysning af en del af lokalplan nr. 154

Erhverv Nord, Støvring (Hermesvej)

Ophævelse af lokalplan nr 154

Nørre Alle 3, 9530 Støvring - § 11 miljøgodkendelse

Nørre Alle 3, 9530 Støvring

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 01.06.2018

Klagefrist: 29.06.2018 kl. 23.59

Tilladelse til at etablere ny boring til husholdning og husdyrbrug på Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring – Matrikel 1a Hornumgård, Ø. Hornum
Udbygning af vejanlæg i Støvring Ådale og restaurering/forlægning af Mastrup Bæk

Rebild Kommune ønsker at udbygge vejanlæg i den sydlige del af Støvring Ådale fra umiddelbart nord for Kærvej til ca. 250 m syd for Kærvej. Projektet indebærer bl.a.  etablering af ny rundkørsel, ny krydsning (underføring) af Mastrup Bæk, nyt regnvandsbassin samt en forlægning og slyngning af en strækning af Mastrup Bæk. Projektet forudsætter nedenstående tilladelser/dispensationer.

Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af vejanlæg mv.
Screeningskema VVM

Vandløbsretlig afgørelse om forlægning og restaurering af Mastrup Bæk

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vejanlæg og vandløbsforlægning

Tilladelse til udledning af overfladevand fra vej til Mastrup Bæk

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand ved Mastrup Bæk - offentliggøres senere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med anlægsarbejde - offentliggøres senere

Dato for offentliggørelse: 01.05.2018

Klagefrist og vejledning fremgår af de enkelte afgørelser

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Screening af miljøvurdering for Spildevandsplanen 2018-2029

Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at Spildevandsplanen 2018-2029 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

Screening for miljøvurdering

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 23. marts 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

 

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Planen er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 22. december 2017.

Formålet med klimatilpasningsplanen er bl.a.:

  • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,
  • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og
  • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

I forhold til forslaget er klimatilpasning ændret, idet sårbare naturområder er tilføjet en målsætning om at sikre imod konsekvenserne af klimaændringerne. Målsætning er herefter formuleret:

Rebild Kommune søger at sikre eksisterende infrastruktur, anlæg, bygninger, landbrug og sårbare naturområder imod konsekvenserne af klimaændringerne.

Planerne kan ses på www.plansystem.dk samt listen Kommuneplantillæg.

Retlig forhold og klagevejledning

For Byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Vedtagelsen af planen kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter planen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 9. januar 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om planen lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at planen er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu