Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Rebildvej 27, 9520 Skørping - Opførelse af bålhytte - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Facade plan

Dato for offentliggørelse: 23.02.2018

Klagefrist: 23.03.2018 kl. 23.59

Skørping Vandværk - Tilladelse til at etablere en moniteringsboring på matr. nr. 42g, Fræer By

Matr. nr. 42g, Fræer By, Fræer (sydvest for Fræer By)

Tilladelse til at etablere en moniteringsboring

Vurdering af tilladelsens virkning på miljøet (VVM)

Dato for offentliggørelse: 23.02.2018

Klagefrist: 23.03.2018 kl. 23.59

Hjedsbækvej 104, Sørup, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Hjedsbækvej 104, Sørup, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 23.02.2018

Klagefrist: 23.03.2018 kl. 23.

Dispensation fra Regulativ for Lindenborg Å til at undlade hegn ved Klepholm
Lovliggørende tilladelse til krydsning af Pilebækken med rørunderføring under Dragsgaardsvej
Screening af lokalplan nr. 309

Boligområde ved Hanehøjvej

Screening af lokalplan nr. 309

Screening

Dato for offentliggørelse: 08.02.2018

Klagefrist: 08.03.2018

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping - § 12 miljøgodkendelse

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 02.02.2018

Klagefrist: 02.03.2018 kl. 23.59

Museumsvej 4, 9610 Nørager - Opførelse af maskinhus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 26.01.2018

Klagefrist: 23.02.2018 kl. 23.59

Miljøscreening af udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2018-2020)
Tilladelse/dispensation til etablering af rørbro i vandløb i Rold Skov Golfklub.
Tilladelse til at etablere en moniteringsboring ved Hæsum Mose til Støvring Vandværk på matrikel 8v Hornum By, Ø. Hornum
Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Planen er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 22. december 2017.

Formålet med klimatilpasningsplanen er bl.a.:

  • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,
  • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og
  • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

I forhold til forslaget er klimatilpasning ændret, idet sårbare naturområder er tilføjet en målsætning om at sikre imod konsekvenserne af klimaændringerne. Målsætning er herefter formuleret:

Rebild Kommune søger at sikre eksisterende infrastruktur, anlæg, bygninger, landbrug og sårbare naturområder imod konsekvenserne af klimaændringerne.

Planerne kan ses på www.plansystem.dk samt listen Kommuneplantillæg.

Retlig forhold og klagevejledning

For Byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Vedtagelsen af planen kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter planen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 9. januar 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om planen lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at planen er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu