Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Erstedvej 14, 9520 Skørping - Opførelse af nyt enfamiliehus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.10.2017

Klagefrist: 10.11.2017 kl. 23.59

Albækvej 15, 9541 Suldrup – VVM-screening af skovrejsning

Albækvej 15, 9541 Suldrup

VVM-screening af skovrejsning

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 13.10.2017

Klagefrist: 10.11.2017 kl. 23.59

Aalborgvej 68, 9520 Skørping - VVM-screening af skovrejsning

Aalborgvej 68, 9520 Skørping

VVM-screening af skovrejsning

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 13.10.2017

Klagefrist: 10.11.2017 kl. 23.59

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 311 – Offentlig formål Støvring Ådale

Endelig afgørelse

Kommuneplantillæg nr. 1

Lokalplan 311

Dato for offentliggørelse: 05.10.2017

Klagefrist: 02.11.2017

Hurupvej 2, Solbjerg, 9574 Bælum – VVM-screening af skovrejsning

Hurupvej 2, Solbjerg, 9574 Bælum

VVM-screening af skovrejsning

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 06.10.2017

Klagefrist: 03.11.2017 kl. 23.59

Haverslevvej 54, Ersted, 9520 Skørping – VVM-screening af skovrejsning

Haverslevvej 54, Ersted, 9520 Skørping

VVM-screening af skovrejsning

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 06.10.2017

Klagefrist: 03.11.2017 kl. 23.59

Aalborgvej 53, Dollerup, 9520 Skørping - Afslag på anmeldelse af hundekennel på ejendommen

Aalborgvej 53, Dollerup, 9520 Skørping

Afslag på anmeldelse af hundekennel på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 06.10.2017

Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 06.10.2017

Klagefrist: 03.11.2017 kl. 23.59

Braulstrupvej 9, Braulstrup, 9541 Suldrup - § 25 afgørelse

Braulstrupvej 9, Braulstrup, 9541 Suldrup

§ 25 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opførsel af nyt foderlager på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Hvalpsundvej 23A, Linalyst, 9240 Nibe - § 29 afgørelse

Hvalpsundvej 23A, Linalyst, 9240 Nibe

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Nihøjevej 34, Øster Hornum, 9530 Støvring - § 29 afgørelse

Nihøjevej 34, Øster Hornum, 9530 Støvring

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup - § 29 afgørelse

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup - § 27 afgørelse

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring - § 27 afgørelse

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ 

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Klagefrist: 27.10.2017 kl. 23.59

Ny Kærvej 11, 9530 Støvring - Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til sø på ca. 2,3 ha.

Ny Kærvej 11, 9530 Støvring

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til sø på ca. 2,3 ha.

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Skaarupvej 88, Skaarup, 9610 Nørager - § 29 afgørelse

Skaarupvej 88, Skaarup, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Præstevej 68, Fløe, 9530 Støvring - § 27 afgørelse

Præstevej 68, Fløe, 9530 Støvring

 § 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 3.845 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup - § 27 afgørelse

Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup 

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup - § 28 afgørelse

Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup

§ 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup - § 26 afgørelse

Gammel Aalborgvej 19, Bradsted, 9541 Suldrup

§ 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilagesiloanlæg på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Sømosevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager - § 29 afgørelse

Sømosevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Klagefrist: 20.10.2017 kl. 23.59

Byrstedvej 26 A, 9541 Suldrup - Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Bradsted Vandværk

Byrstedvej 26 A, 9541 Suldrup

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Bradsted Vandværk

Dato for offentliggørelse: 20.09.2017

Klagefrist: 17.10.2017 kl. 23.59

Skjoldhøjvej 6, 9610 Nørager - Landzonetilladelse til arealoverførsel

Skjoldhøjvej 6, 9610 Nørager 

Landzonetilladelse til arealoverførsel af en del af matr. nr. 1a og 2a Durup By, Durup til matr. nr. 9 Durup By, Durup. Se Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 15. september 2017

Klagefrist: 13. oktober 2017 kl. 23.59

Vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029
Ravnkilde erhvervsområde

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan nr. 308

Ravnkilde erhvervsområde

Planerne er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 29. juni 2017.

Formålet med planerne er at udvide Ravnkilde erhvervsområde.

For Byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Planerne er ændret i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det præciseres i planerne, at området ikke kan anvendes til grundvandstruende virksomheder eller anlæg. I lokalplanen tilføjes, at bygninger i delområde 2 må være hvide. En uddybende beskrivelse af alle ændringer kan ses i bilagene til den politiske sagsfremstilling.

Planerne kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planerne kan endvidere ses på Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 308.

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation, jf. planlovens § 18.

Vedtagelsen af planerne kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter planerne er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 7. juli 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om planerne lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at planerne er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Mikael Jensen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 78 eller e-mail pbv@rebild.dk

Reducering af åbeskyttelseslinje indenfor lokalplan nr. 304 i Støvring

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 304. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Menu