Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Birkeholmvej 16, 9520 Skørping - Opførelse af nyt stuehus i to etager - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.04.2018

Klagefrist: 18.05.2018 kl. 23.59

 

Horsens Østergårde 3, Blenstrup, 9520 Skørping - § 10 afgørelse (ny silo)

Horsens Østergårde 3, Blenstrup, 9520 Skørping

§ 10 afgørelse 

Dato for offentliggørelse: 20.04.2018

Klagefrist: 18.05.2018 kl. 23.59

Horsens Østergårde 3, Blenstrup, 9520 Skørping - Dispensation til afstandskrav

Horsens Østergårde 3, Blenstrup, 9520 Skørping

Dispensation til afstandskrav

Dato for offentliggørelse: 20.04.2018

Klagefrist: 18.05.2018 kl. 23.59

Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand fra børnehave med parkeringsplads

Ny Kærvej 10, 9530 Støvring (Rådyret 2)

Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand 

Dato for offentliggørelse: 13.04.2018

Klagefrist: 11.05.2018 kl. 23.59

Lyngbyvej 75, 9520 Skørping - Udskiftning af eksisterende stuehus til nyt stuehus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.04.2018

Klagefrist: 11.05.2018 kl. 23.59

Buderupholmvej 46, 9530 Støvring - Udvidelse af parkeringsplads - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13.04.2018

Klagefrist: 11.05.2018 kl. 23.59

Haverslevvej 42, Ersted, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Haverslevvej 42, Ersted, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 13.04.2018

Klagefrist: 11.05.2018 kl. 23.59

Indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo bekæmpelse i Rebild Kommune 2018-2020

Rebild Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo bekæmpelse i Rebild Kommune 2018-2020

Kort over indsatsområder

Indsatsplanens indhold

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at udrydde Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommunes indsatsområder og hvilke forpligtigelser private og offentlige grundejere har i forbindelse med bekæmpelse af planten.

Planen blev endelig vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 11. april 2018 og er offentliggjort den 13. april 2018.

Det er muligt at indgive en klage om, hvorvidt de indholdsmæssige krav til indsatsplanen jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo nr. 842 af 23. juni 2017 er opfyldt, til Miljøstyrelsen. Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets hovedorganisationer er klageberettigede. Klagen skal indgives til Rebild Kommune senest 4 uger efter offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er dermed den 11. maj 2018 kl. 23.59

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager - § 10 afgørelse

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 10 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 06.04.2018

Klagefrist: 04.05.2018 kl. 23.59

Afgørelse vedrørende screening for miljøvurdering af udkast til " Indsatsplan Rold Skov - Hellum

Afgørelse vedrørende screening for miljøvurdering af udkast til " Indsatsplan Rold Skov - Hellum

Afgørelse

Bilag 1 - Screeningsskema

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Klagefrist: 03.05.2018 kl. 23.59

Afgørelse vedrørende screening for miljøvurdering af udkast til " Indsatsplan Støvring - Torsted

Afgørelse vedrørende screening for miljøvurdering af udkast til " Indsatsplan Støvring - Torsted

Afgørelse

Bilag 1 - Screeningsskema

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Klagefrist: 03.05.2018 kl. 23.59

Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12

Boligområde, Mølhøjvangen i Haverslev

Planen

Dato for offentliggørelse: 26.03.2018

Klagefrist: 23.04.2018

Screening af miljøvurdering for Spildevandsplanen 2018-2029

Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at Spildevandsplanen 2018-2029 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

Screening for miljøvurdering

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 23. marts 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

 

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Planen er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 22. december 2017.

Formålet med klimatilpasningsplanen er bl.a.:

  • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,
  • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og
  • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

I forhold til forslaget er klimatilpasning ændret, idet sårbare naturområder er tilføjet en målsætning om at sikre imod konsekvenserne af klimaændringerne. Målsætning er herefter formuleret:

Rebild Kommune søger at sikre eksisterende infrastruktur, anlæg, bygninger, landbrug og sårbare naturområder imod konsekvenserne af klimaændringerne.

Planerne kan ses på www.plansystem.dk samt listen Kommuneplantillæg.

Retlig forhold og klagevejledning

For Byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Vedtagelsen af planen kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter planen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 9. januar 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om planen lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at planen er offentlig bekendtgjort.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu