Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for skydebane ved Hjortholmvej, Albæk og invitation til borgermøde

Rebild Kommune afholder debatfase om ændring af kommuneplanen, hvorfor der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.
Debatfasen afholdes i perioden fra den 16. marts 2018 – 16. april 2018.

Rebild Kommune har igangsat planlægningen for en skydebane ved Hjortholmvej. Området er ca. 13 ha og ligger mellem Hjortholmvej og Nordjyske Motorvej, direkte ud mod motorvejen. Der er udarbejdet et debatoplæg, som kan ses her.

Der skal udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og en tilhørende miljøvurdering. Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.
Du kan f.eks. have en mening om:
• Forslag til hvilke miljøforhold, der bør undersøges i en miljørapport.
• Forslag til hvordan skydebanen kan indpasses i landskabet eller
• Hvordan gener fra skydebanen kan minimeres.

Borgermøde
Der inviteres også til borgermøde 5. april 2018 kl. 19 på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring. Borgermødet vil også blive annonceret på www.rebild.dk. Af hensyn til forplejning skal I til-melde jer mødet senest 3. april på plan@rebild.dk. Alternativt direkte på tlf. 99 88 93 77.

Videre planlægning
Hvis forslaget om etablering af en skydebane skal kunne realiseres, er det nødvendigt at ændre kommuneplanens rammebestemmelser. Der skal også udlægges en støjkonsekvenszone omkring skydebane.
Derudover skal der udarbejdes en lokalplan, som mere detaljeret fastlægger bestemmelser for an-læggets udformning. Skydebane skal også have en miljøgodkendelse, så bl.a. regulere støjforhold.

Indsend bemærkninger
Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine bemærkninger, ideer og forslag til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Bemærkninger, ideer og forslag der fremsendes i debatfa-sen, vil indgå i det videre planlægningsarbejde og vil i den forbindelse blive forelagt Byrådet.

Eventuelle bemærkninger, ideer og forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til plan@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest d. 16. april 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail plan@rebild.dk.

Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev - Høringsudkast § 10 tilladelse

Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

§ 10 tilladelse 

Dato for offentliggørelse: 14.03.2018

Høringsfrist: 06.04.2018 kl. 14.00

Nedlæggelse af offentlig vej – Vendepladsen på Vesterbygade, Blenstrup

Rebild Kommune påtænker at nedlægge vendepladsen på Vesterbygade, Blenstrup, som offentlige vej, inden endelig beslutning sendes det i 8 ugers offentlig høring.

Høring af nedlæggelse af offentlig vej

Dato for offentliggørelse: 16.03.2018

Høringsfrist: 11.05.2018 kl. 23.59.

Høringssvar sendes til Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller pr. mail til pbv@rebild.dk

Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 07.03.2018

Høringsfrist: 20.04.2018 kl. 14.00

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager - Høringsudkast § 10 afgørelse (nyt maskinhus)

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 10 afgørelse 

Dato for offentliggørelse: 06.03.2018

Høringsfrist: 22.03.2018 kl. 17.00

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for skovrejsning

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for skovrejsning

Rebild Kommune afholder forudgående offentlighed om ændring af kommuneplanen, hvorfor der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.
Da der er en lang række af positive effekter ved skovrejsning, herunder for klima, rekreation, natur mm. ønsker Rebild Kommune at udpege nye områder til skovrejsning. Helt konkret bidrager skovene til leg og læring, beskyttelse af grundvand, lagring af CO2, samt bidrage til klimasikring ved skybrud mm.
Selvom skove har mange positive effekter, er der også arealer, som skal beskyttes mod skovrejsning. Dette kan fx områder med store geologiske, kulturhistoriske eller landskabelige interesser. Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg. Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

  • Hvor er der områder, som er positive for skovrejsning. Disse områder får første prioritet i forhold til økonomisk støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.
  •  Hvor er der områder, som er uønsket for skovrejsning. I disse områder er det ikke tilladt at plante skov (juletræsbevoksninger, småplantninger og læhegn er ikke omfattet af forbuddet).

Indsend bemærkninger
Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine bemærkninger, ideer og forslag til den foreslåede
ændring af kommuneplanen. Bemærkninger, ideer og forslag der fremsendes i den offentlige høringsperiode,
vil indgå i det videre planlægningsarbejde og vil i den forbindelse blive forelagt Byrådet.

Eventuelle bemærkninger, ideer og forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Natur og
Miljø på mail til cnm@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring. Det skal være Rebild Kommune i hænde senest d. 4. april 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sagsbehandler Mette Kann-Christiansen, Center Natur
og Miljø, tlf. 99 88 76 66 eller e-mail cnm@rebild.dk.

Haverslevvej 42, Ersted, 9520 Skørping - Høringsudkast tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Haverslevvej 42, Ersted, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 01.03.2018

Høringsfrist: 26.03.2018 kl. 15.30

Veggerbyvej 70, Hyllested, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 11 afgørelse (forlængelse af ensilagesiloanlæg)

Veggerbyvej 70, Hyllested, 9541 Suldrup

§ 11 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 28.02.2018

Høringsfrist: 16.03.2018 kl. 14.00

Indledende debat og borgermøde om helhedsplan for Skørping

Rebild Byråd har besluttet at udarbejde en helhedsplan for byudvikling og infrastruktur i Skørping, som skal give bud på, hvordan byen skal udvikle sig.

 Debatoplæg

Rebild Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til, hvordan Skørping skal udvikle sig og hvilke emner helhedsplanen skal indeholde, inden 20. marts 2018.

Send ideer og forslag til plan@rebild.dk eller til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Der inviteres også til borgermøde 8. marts 2018 kl. 18:00 i Skørping Idrætscenter (Himmerlandsvej 59). Der bliver serveret lidt mad ved mødets start. Af hensyn til forplejning skal I tilmelde jer mødet senest 5. martsplan@rebild.dk. Alternativt direkte på nedenstående telefonnumre.

Spørgsmål kan rettes til:

Toke Rinfeldt-Iversen på tlf. 99 88 93 77 eller mail tori@rebild.dk

Marie Louise Kristensen på tlf. 99 88 76 81 eller mail mlgk@rebild.dk

Høring om aflysning af en del af lokalplan nr. 154

Erhverv Nord, Støvring (Hermesvej)

Aflysning af lokalplan nr. 154

Dato for offentliggørelse: 16.02.2018

Høringsfrist: 16.03.2018

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 316

Erhvervsområde, Banesvinget

Forslag til Lokalplan 316

Dato for offentliggørelse: 16.02.2018

Høringsfrist: 16.03.2018

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for et nyt boligområde på Gl. Skørpingvej 35, Skørping

Rebild Kommune afholder forudgående offentlighed om ændring af kommuneplanen, hvorfor der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

Indkaldelse af ideer og forslag

Eventuelle bemærkninger, ideer og forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til plan@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest den 7. marts 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Chalotte Skjødt Østergaard Pedersen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 34 eller e-mail plan@rebild.dk

8 ugers høring af restaureringsprojekt i Mastrup Bæk ved Ny Kærvej

8 ugers høring af restaureringsprojekt i Mastrup Bæk ved Ny Kærvej

Dato for offentliggørelse: 08.02.2018

Høringsfrist: 05.04.2018 kl. 23.59

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2018-2020)

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2018-2020) i 8 ugers offentlig høring.

Udkast til indsatsområder (2018-2020)

Dato for offentliggørelse: 19.01.2018

Høringsfrist: 16.03.2018 kl. 23.59.

Høringssvar sendes til Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller pr mail til cnm@rebild.dk

Efter endelig vedtagelse af indsatsplanen kan den inden 4 uger påklages til Miljøstyrelsen af berørte lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer.

Menu