Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Skibstedbrovej 24, Skibsted, 9293 Kongerslev - Høringsudkast § 30 afgørelse

Skibstedbrovej 24, Skibsted, 9293 Kongerslev

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 15.08.2017

Høringsfrist: 31.08.2017 kl. 17.00

Tvoruphøjevej 10, Lyngby, 9520 Skørping - Høringsudkast § 30 afgørelse

Tvoruphøjevej 10, Lyngby, 9520 Skørping 

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 14.08.2017

Høringsfrist: 30.08.2017 kl. 15.00

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping

Sagsbeskrivelse:
Ansøger Esben Wulff Andersen, søger om en udvidelse af smågrise - og slagtesvin produktionen på ejendommen Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping, fra 211,7 DE til 248,86 DE. Udvidelsen sker i eksisterende stalde.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 25. august 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Indkaldelse af projekter med tilskud af den grønne ordning

Indkaldelse af projekter med tilskud af den grønne ordning

Ved Brorstrup er der for flere år siden opført 5 vindmøller (se vedlagte kort).

Når der opstilles store vindmøller i kommunen, opsparer kommunen midler i en ”grøn ordning”. Den grønne ordning er et resultat af lov om fremme af vedvarende energi, der er vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Langt de fleste af pengene er brugt eller tildelt andre projekter. Men der er stadig en rest på ca. 100.000 kr., som kan tildeles egnede projekter. Men vi har travlt. Ordningen udløber snart. Energinet.dk har meddelt, at de skal have godkendt projekterne inden den 21. februar 2018, for at vi kan få del i pengene.

Hvad kan midlerne i grøn ordning bruges til?

Midlerne i grøn ordning kan tildeles:

 • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
 • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Eksempler på tidligere projekter støttet med midler fra grøn ordning kan nævnes etablering af rekreative stier, renovering af forsamlingshuse og indretning af legepladser.

Hvem kan søge om midler fra grøn ordning?

Alle kan søge om midler fra grøn ordning, så længe projekterne har et offentligt formål og opfylder kriterierne fastsat af Energinet.dk og Byrådet. Rebild Kommune kan også selv søge om penge til projekter.

Midlerne kan tildeles projekter til bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller af en forening eller lignende, hvor bygningen/anlægget benyttes til offentlige formål.

Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder, kan ikke opnå tilskud fra grøn ordning medmindre, at der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang til hertil døgnet rundt.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Efter fristen for indsendelse af ansøgninger er udløbet, vil Rebild Kommune beslutte, hvilke af de indkomne forslag, der skal tildeles midler. Byrådet har besluttet, at projekter i nærområdet af møllerne skal prioriteres.

Når det er besluttet, hvilke projekter der skal arbejdes videre med, udsendes svarbreve til alle ansøgere. For de projekter, der tildeles midler, udarbejder Rebild Kommune en ansøgning til Energinet.dk om tilsagn om tilskud til midler fra Grøn Ordning. Energinet.dk træffer endelig afgørelse om, hvorvidt projekter kan omfattes af grøn ordning. Et projekt må ikke påbegyndes, før Energinet.dk har givet tilsagn til det.

Hvordan ansøger man?

Du kan ansøge om midler fra Grøn ordning ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her.

Skemaet skal sendes til: mije@rebild.dk

Der er ansøgningsfrist den 31. august 2017.

Aspvej 6 og 8, Asp, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Aspvej 6 og 8, Asp, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 12.07.2017

Høringsfrist: 25.08.2017 kl. 14.00

Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 05.07.2017

Høringsfrist: 18.08.2017 kl. 14.00

Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 05.07.2017

Høringsfrist: 18.08.2017 kl. 14.00

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 311

Offentlig formål, Støvring Ådale, Støvring

Planerne er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 29. juni 2017.

Planens formål er

 • at udlægge området til offentlige formål i form af daginstitutionerne og grønt område

 • at udlægge offentlige stier gennem området og

 • at reservere areal til fordelingsvej gennem området.

   

  Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 30. juni 2017 – 24. august 2017. Af teknisk årsager indberettes planerne dog først til plansystem d. 27. juli 2017.

  Planerne kan ses her

  Forslag til lokalplan 311

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

  Planerne kan også fås i Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110. Planerne kan også ses på Rebild Kommunes biblioteker og www.plansystem.dk, dog først fra den 27. juli 2017.

  Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslagene.

  Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

  Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

  Screening

  Jævnfør miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 har Rebild Kommune vurderet, at planerne ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 9.

  Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 30. juni 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

  Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at planerne er offentlig bekendtgjort.

Menu