Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Nibevej 213, Moldbjerg, 9530 Støvring - Offentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Rasmus Nielsen søger om udvidelse og ændring af dyreholdet ved etablering af en ny kostald, et nyt malkecenter, udvidelse af ensilagepladsen og etablering af en ny gyllebeholder. De nye anlæg søges placeret i tilknytning til eksisterende byggeri.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 1. juni 2018 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Gammel Viborgvej 27, 9530 Støvring - Åbning af rørlagt grøft

Åbning af rørlagt grøft på Gammel Viborgvej 27, 9530 Støvring

Dato for offentliggørelse: 15.05.2018

Høringsfrist: 10.07.2018 kl. 23.59

Aalbjergvej 5, Grynderup, 9610 Nørager - Høringsudkast 12 miljøgodkendelse

Aalbjergvej 5, Grynderup, 9610 Nørager

§ 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 08.05.2018

Høringsfrist: 21.06.2018 kl. 17.00

Nørre Alle 3, 9530 Støvring - Høringsudkast § 11 miljøgodkendelse

Nørre Alle 3, 9530 Støvring

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 01.05.2018

Høringsfrist: 25.05.2018 kl. 14.00

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 og forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 272

Erhvervsområde, Porsborgparken, Støvring

Forslag til tillæg

Dato for offentliggørelse: 02.05.2018

Høringsfrist, forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 272: 16.05.2018

Høringsfrist, forslag til kommuneplantillæg nr. 8: 30.05.2018

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for regnvandsbassin ved Høje Støvring Etape 2

Rebild Kommune afholder forudgående offentlighed om ændring af kommuneplanen, hvorfor der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

Lokalplan nr. 300, Boligområde – Støvring Syd (Høje Støvring etape 2) er ophævet af planklagenævnet. Det betyder, at der ikke kan etableres et nyt boligområde før der er tilvejebragt et nyt plangrundlag. Dette arbejdet er igangsat se også indkaldelse af ideer og forslag for ændring af støjkonsekvenszone omkring skydebanen i Støvring - http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer.

Der er tidligere meddelt landzonetilladelse til et regnvandsbassin, men for god ordens skyld skal det også indarbejdes i lokalplanen og kommuneplantillægget. Regnvandsbassinet skal både betjene etape 2 og eventuel kommende etape 3 af boligområdet.

Oversigt over regnvandsbassinet

Oversigt over bassin og udløb

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg som udlægger arealet med regnvandsbassin. Der forventes også udarbejdet en lokalplan til erstatning for den ophævede lokalplan nr. 300. Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

  •  Er der forhold som kommunen skal være opmærksom på i forbindelse med en planlægningen for et regnvandsbassin?
  • Andre bemærkninger f.eks. til den overordnede disponering af området.

Indsend bemærkninger

Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine bemærkninger, ideer og forslag til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Bemærkninger, ideer og forslag der fremsendes i den offentlige høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Eventuelle bemærkninger, ideer og forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til plan@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest den 11. maj 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail plan@rebild.dk.

Forslag til lokalplan nr. 289T1, for golfbyggeri ved Volstrup

Rosbjergvej 5, 9500 Hobro

Annonce Volstrup forslag

Dato for offentliggørelse: 04.05.2018

Høringsfrist: 18.05.2018

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for støjkonsekvenszone omkring skydebanen i Støvring

Rebild Kommune afholder forudgående offentlighed om ændring af kommuneplanen, hvorfor der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

Lokalplan nr. 300, Boligområde – Støvring Syd (Høje Støvring etape 2) er ophævet af planklagenævnet. Det betyder, at der ikke kan etableres et nyt boligområde før der er tilvejebragt et nyt plangrundlag. Planklagenævnet ophæver lokalplanen, fordi den er i strid med kommuneplanens retningslinje om støjkonsekvenszone omkring skydebanen i Støvring. Retningslinjer angiver bl.a. ”Indenfor de på kort 4.4.1 udlagte støjkonsekvenszoner må der ikke opføres støjfølsom arealanvendelse". Lokalplan nr. 300 ligger indenfor støjkonsekvenszonen.

Rebild Kommune planlægger at foretage en støjberegning med henblik på en opdateret afgrænsning af støjkonsekvenszonen og retningslinjen for støjkonsekvenszonen.

Nuværende støjkonsekvenszone og den ophævede lokalplan

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for at ændre støjkonsekvenszonen og retningslinjen. Der forventes også udarbejdet en lokalplan til erstatning for den ophævede lokalplan nr. 300. Inden vi sætter dette arbejde i gang, vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

  • Er der forhold som kommunen skal være opmærksom på i forbindelse med en ændring af støjkonsekvenszonen?

Indsend bemærkninger

Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine bemærkninger, ideer og forslag til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Bemærkninger, ideer og forslag der fremsendes i den offentlige høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Eventuelle bemærkninger, ideer og forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til plan@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest den 9. maj 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail plan@rebild.dk.

 

Udkast til ’Indsatsplan Rold Skov-Hellum – for beskyttelse af drikkevandet’

Vi har lavet en plan, der indeholder tiltag, der skal være med til at beskytte grundvandet.
Den sender vi hermed i høring i henhold til Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Udkast til indsatsplan.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til indsatsplanen – vi skal have dine input senest 6. august 2018.
Send på mail til: cnm@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Miljøvurdering af indsatsplanen

Som loven foreskriver, har vi foretaget en såkaldt miljøvurdering af indsatsplanen. Vi vurderer ikke, at planen vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljørapport. Du kan se afgørelsen på www.rebild.dk/afgørelser (Afgørelse vedrørende miljøvurdering af udkast til Indsatsplan Rold Skov - Hellum).

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Du har ligeledes mulighed for at klage over den afgørelse – vi skal have din klage senest 3. maj 2018. Du finder klagevejledning sammen med afgørelsen.

Udkast til ’Indsatsplan Støvring-Torsted – for beskyttelse af drikkevandet’

Vi har lavet en plan, der indeholder tiltag, der skal være med til at beskytte grundvandet.
Den sender vi hermed i høring i henhold til Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Udkast til indsatsplan 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til indsatsplanen – vi skal have dine input senest 6. august 2018.
Send på mail til: cnm@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Miljøvurdering af indsatsplanen

Som loven foreskriver, har vi foretaget en såkaldt miljøvurdering af indsatsplanen. Vi vurderer ikke, at planen vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljørapport. Du kan se afgørelsen på www.rebild.dk/afgørelser (Afgørelse vedrørende miljøvurdering af udkast til Indsatsplan Støvring – Torsted).

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Du har ligeledes mulighed for at klage over den afgørelse – vi skal have din klage senest 3. maj 2018. Du finder klagevejledning sammen med afgørelsen.

Forslag til Spildevandsplan 2018 - 2029 for Rebild Kommune i 8 ugers offentlig høring

Forslag til Spildevandsplan 2018 - 2029

Dato for offentliggørelse: 28.03.2018

Høringsfrist: 06.06.2018 kl. 23.59

Nedlæggelse af offentlig vej – Vendepladsen på Vesterbygade, Blenstrup

Rebild Kommune påtænker at nedlægge vendepladsen på Vesterbygade, Blenstrup, som offentlige vej, inden endelig beslutning sendes det i 8 ugers offentlig høring.

Høring af nedlæggelse af offentlig vej

Dato for offentliggørelse: 16.03.2018

Høringsfrist: 11.05.2018 kl. 23.59.

Høringssvar sendes til Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller pr. mail til pbv@rebild.dk

Menu