Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Skørpingvej 62, Thorup, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Skørpingvej 62, Thorup, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 17.11.2017

Høringsfrist: 02.01.2018 kl. 15.30

Skindbjergvej 11, Skindbjerg, 9520 Skørping - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Skindbjergvej 11, Skindbjerg, 9520 Skørping

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Tolstrup Farming ApS søger om udvidelse af sin svineproduktion fra 260 DE til 368 DE. Udvidelsen medfører, at der opføres en ny drægtighedsstald øst for det eksisterende staldanlæg.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 17. november 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Skjoldhøjvej 30, Alstrup, 9610 Nørager - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Skjoldhøjvej 30, Alstrup, 9610 Nørager

Sagsbeskrivelse:

Ansøger; Claus Jørgensen søger om udvidelse af sin malkekvægbesætning fra 244 DE til 299 DE. Udvidelsen medfører opførelse af en tilbygning til eksisterende kostald, en plads til kalvehytter og en ændring af halmhus til staldafsnit til goldkøer samt etablering af et udsprinklingsanlæg.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 17. november 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt ifm. gennemførelse af vådområdeprojekt Simested Å midt 2

Vådområde Simested Å midt 2

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt ifm. gennemførelse af vådområdeprojekt Simested Å midt 2

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Høringsfrist: 17.11.2017 kl. 23.59

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Rebild kommune reviderer klimatilpasningsplanen. 

Forslag til kommuneplantillaeg nr. 2

Planen er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 31. august 2017

Formålet med kommuneplantillægget er:

 • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,

 • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og

 • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

   Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 6. september – 1. november 2017. 

  Planen kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planen kan endvidere ses på www.plansystem.dk samt listen Forslag til kommuneplantillæg.

  Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslaget.

  For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

  Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

  Screening

  Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at planen ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

  Screeningsskemaet som er grundlaget for afgørelse kan ses her

  Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 6. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

  Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Menu