Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Affaldsregulativer 2017 i høring

Høring af affaldsregulativer for 2017

Husholdningsregulativet

Erhvervsregulativet

Læs mere her

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Høringsfrist: 20.10.2017 kl. 23.59 

Budget 2018 i høring

Høringsmateriale budget 2018 - 2021

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2018-21 på mødet den 21. september 2017. Grundlaget for høringen er samlet og klar til høringsperioden jf. nedenfor.

Høringsperioden er fra den 22. september til den 2. oktober, hvor der er sidste frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00.

Matrialet består af følgende punkter, hvor nedenstående direkte link kan anvendes:

 1. Budgetprocedure 2018-21. Direkte Link -  Vælg Budgetproces:  Rebild Kommunes Budgetvejledning 2018-21
 2. Basisbudget 2018-2021. Link - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2018-21

 3. Børnetal og forudsætninger på børnehaveområdet og dagplejen fremgår af basisbudget 2018-21, under specielle bemærkninger for Børn og Ungdomsudvalget. Link -Vælg Budgetproces: Basisbudget 2018-20 og læs under Børn- og Ungdomsudvalget

 4. Elevtal og forudsætninger på SFO- og skoleområdet fremgår ligeledes af basisbudget 2018-21 under specielle bemærkninger for Børn og Ungdomsudvalget. Link -Vælg Budgetproces: Basisbudget 2018-21 - Børn- og Ungdomsudvalget

 5. Den politiske behandling – indstillinger til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21. De enkelte udvalgs beslutninger er samlet i byrådets punkt til 1. behandlingen  Link - Byrådets punkt 148 den 21.09.2016- Budget 2018-21 1. behandling

 6. Oversigt over ændringer indarbejdet i basisbudget 2018-21 fra Budget 2017 til budget 2018-21, indeholder ændringer fra budget 2017 til basisbudget 2018-21 Link - Vælg Budgetproces:   Ændringer fra oprindeligt budget 2017 til 2018-21.

 7. Råderums- og udfordringsoversigt – Link - Vælg Budgetproces:  Råderums- og udfordringsoversigt. Bemærk at det er forslag, som ikke er indarbejdet i basisbudget 2018-21.

Basisbudget 2018-2021

Basisbudget 2018-2021 er udarbejdet ud fra retningslinjerne i budgetproceduren 2018-21.

Økonomiudvalget besluttede i Deres rammeudmelding ØK den 4. september pkt. 185 link at udvalgene udmønter besparelse på 0,5 pct. svarende til 6 mio. til styrkelse af likviditeten således:

Arbejdsmarkedsudvalget 0,05 mio.kr.

Børne- og Ungdomsudvalget 2,4 mio.kr.

Kultur og Fritidsudvalget 0,25 mio.kr.

Sundhedsudvalget 1,85 mio.kr.

Teknik- og Miljøudvalget 0,35 mio.kr.

Økonomiudvalget 1,1 mio.kr. 

De enkelte udvalgs foreløbige forslag til udmøntning af besparelsen på eget område fremgår af de udvalgs beslutninger, som kan ses samlet på Byrådets dagsorden til 1. behandling af budgettet. Link

Oversigt over ændringer fra 2017 til 2018-21

De politiske ændringer til basisbudget 2018-21, som er indarbejdet i basisbudget 1018-21 – før Byrådets 1. behandling fremgår af ”oversigt over ændringer fra 2017 til 2018-21” Link

 

Den politiske behandling

Der henvises endvidere til de politiske møder om budget 2018-21, hvor referater kan tilgås via kommunens hjemmeside.

 

 

Høringssvar

 

Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budg2018@rebild.dk 

 

Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk behandling på byrådets budgetaften den 4. oktober 2017.

 

Hvis der er afklarende spørgsmål er I velkomne til, at kontakte Fællescenter Økonomi.

 

 

 

 

 

Skørpingvej 62, Thorup, 9520 Skørping - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Skørpingvej 62, Thorup, 9520 Skørping

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Esben Wulff Andersen søger om udvidelse/ændring af svinebedriften. Udvidelsen/ændringen består i, at der fremover ikke skal være søer på ejendommen, kun smågrise og slagtesvin. Der ansøges om, at den samlede årsproduktion ændres fra 213,15 DE til 335,52 DE.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 6. oktober 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

 

Tisbjergvej 8, Bonderup, 9610 Nørager - Høringsudkast § 11 miljøgodkendelse

Tisbjergvej 8, Bonderup, 9610 Nørager

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 20.09.2017

Høringsfrist: 13.10.2017 Kl. 14.00

Enshøjvej 9, Fyrkilde, 9610 Nørager - Høringsudkast § 10 tilladelse

Enshøjvej 9, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 10 tilladelse

Dato for offentliggørelse: 19.09.2017

Høringsfrist: 12.10.2017 Kl. 17.00

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt i forbindelse med gennemførelse af vådområde projekt Simested Å udspring

Vådområde Simested

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt i forbindelse med gennemførelse af vådområde projekt Simested Å udspring

Dato for offentliggørelse: 18.09.2017

Høringsfrist: 13.11.2017 Kl. 23.59

Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping - Høringsudkast tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 18.09.2017

Høringsfrist: 11.10.2017 kl. 15.00

Aalborgvej 53, Dollerup, 9520 Skørping - Høringsudkast afslag på anmeldelse af hundekennel

Aalborgvej 53, Dollerup, 9520 Skørping

Afslag på anmeldelse af hundekennel på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 15.09.2017

Høringsfrist: 02.10.2017 kl. 15.30

Nyt boligområde i Suldrup – hvad har du af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning

Rebild Kommune har fået en ansøgning om etablering af nyt boligområde ved Anlægsvej i Suldrup. Området er ca. 3 ha. Planlægningen forudsætter, at der udtages et tilsvarende område i kommuneplanen. En mulighed er at udtage ca. 0,9 ha umiddelbart sydøst for Møllers Bakker i Suldrup og resten af arealet som kan udtages ligger ved Anlægsvej.

 Kort: Udstykningsforslag

Der skal udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

 • Hvordan indpasses et nyt boligområde bedst i Suldrup.

 • Bør det ny boligområde have en grøn karakter.

 • Hvilke områder skal udtages af kommuneplan for at give mulighed for boligområdet ved Anlægsvej.

 • Andre kommentarer er også meget velkomne.

  Eventuelle bemærkninger, ideer eller forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til pbv@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest d. 29. september 2017.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro - Høringsudkast - tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 07.09.2017

Høringsfrist: 02.10.2017 kl. 15.30

Nihøjevej 34, Øster Hornum, 9530 Støvring - Høringsudkast § 29 afgørelse

Nihøjevej 34, Øster Hornum, 9530 Støvring

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 06.09.2017

Høringsfrist: 22.09.2017 kl. 14.00

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring - Høringsudkast § 27 afgørelse

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ 

Dato for offentliggørelse: 06.09.2017

Høringsfrist: 22.09.2017 kl. 14.00

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup - Høringsudkast § 29 afgørelse

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 06.09.2017

Høringsfrist: 22.09.2017 kl. 14.00

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Rebild kommune reviderer klimatilpasningsplanen. 

Forslag til kommuneplantillaeg nr. 2

Planen er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 31. august 2017

Formålet med kommuneplantillægget er:

 • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,

 • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og

 • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

   Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 6. september – 1. november 2017. 

  Planen kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planen kan endvidere ses på www.plansystem.dk samt listen Forslag til kommuneplantillæg.

  Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslaget.

  For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

  Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

  Screening

  Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at planen ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

  Screeningsskemaet som er grundlaget for afgørelse kan ses her

  Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 6. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

  Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup - Høringsudkast § 27 afgørelse

Øster Hornumvej 46, Guldbæk, 9230 Svenstrup

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 4.000 m³ 

Dato for offentliggørelse: 05.09.2017

Høringsfrist: 21.09.2017 kl. 17.00

Braulstrupvej 9, Braulstrup, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 25 afgørelse

Braulstrupvej 9, Braulstrup, 9541 Suldrup

§ 25 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opførsel af nyt foderlager på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 05.09.2017

Høringsfrist: 21.09.2017 kl. 17.00

Hvalpsundvej 23A, Linalyst, 9240 Nibe - Høringsudkast § 29 afgørelse

Hvalpsundvej 23A, Linalyst, 9240 Nibe

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 05.09.2017

Høringsfrist: 21.09.2017 kl. 17.00

Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune - Høringsudkast

Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune er sendt i høring frem til d. 31. oktober 2017

Alle er velkomne til at sende et høringssvar til forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune. Høringssvaret kan sendes til naturogfriluftspolitik@rebild.dk eller med post til Center Natur og Miljø, Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Forslag til Natur- og Friluftspolitik 2018-2022 

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 04.09.2017

Høringsfrist: 31.10.2017.

I forbindelse med høringen arrangerer Rebild Kommune en offentlig tur, hvor der fortælles om processen og det videre arbejde. Og hvor borgere og politikere kan dele deres tanker og holdninger. Turen går rundt om Suldrup Sø og finder sted tirsdag d. 19. september 2017, kl. 17.00. Den starter ved parkeringsplads ved Dalumvej og varer ca. 1,5 time.

Menu