Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Skjoldhøjvej 30, Alstrup, 9610 Nørager - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Skjoldhøjvej 30, Alstrup, 9610 Nørager

§ 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 19.01.2018

Høringsfrist: 05.03.2018 kl. 15.30

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2018-2020)

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2018-2020) i 8 ugers offentlig høring.

Udkast til indsatsområder (2018-2020)

Dato for offentliggørelse: 19.01.2018

Høringsfrist: 16.03.2018 kl. 23.59.

Høringssvar sendes til Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller pr mail til cnm@rebild.dk

Efter endelig vedtagelse af indsatsplanen kan den inden 4 uger påklages til Miljøstyrelsen af berørte lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer.

Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse - Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe

Sagsbeskrivelse:
Ansøger LANDBRUG V/EJNER LYNGBY, søger om en udvidelse af smågrise- og slagtesvinsproduktionen på ejendommen Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe, fra det tilladte dyrehold på 236 DE til 309 DE. I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet er der søgt om tilbygning nord for eksisterende stald på ca. 690 km2. Stalden udføres i samme materiale og farvevalg som eksisterende bygninger.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 26. januar 2018 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på
tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 309, boligområde – Hanehøjvej i Skørping

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 309, boligområde – Hanehøjvej i Skørping

Dato for offentliggørelse: 04.01.2018

Høringfrist: 01.02.2018 kl. 23.59

Forslag til tillæg nr. 13 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Hanehøjvej i Skørping - Lokalplan 309

Forslag til tillæg nr. 13 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Hanehøjvej i Skørping - Lokalplan 309

Dato for offentliggørelse: 04.01.2018

Høringsfrist: 01.03.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 1. februar 2018.

Forslag til tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - lokalplan 295

Forslag til tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - lokalplan 295

Dato for offentliggørelse: 15.12.2017

Høringsfrist: 09.02.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 12. januar 2018.

Indkaldelse af forslag og ideer - Byudvikling i Øster Hornum

Rebild Kommune indkalder med dette debatoplæg forslag og ideer til den kommende planlægning af et nyt boligområde i Øster Hornum.

Baggrunden er, at Lokalrådet i Øster Hornum har indsendt et ønske om byudvikling, da der ikke er mange ledige byggegrunde tilbage i byen. I følge prognosen vil der i Øster Hornum blive bygget ca. 18 nye boliger over de kommende 12 år.

I byen er der ifølge kommuneplanen udlagt et boligområde på ca. 2 ha i den vestlige del af byen ved et gammelt gartneri. Området er ikke udnyttet og har været udlagt i kommuneplanen siden 2009. Størrelsen på arealet er rammen for boligudbygning de kommende 4 år.

Rebild Kommune har modtaget forslag til udstykningsplaner til 3 forskellige områder, som kan byudvikles. Områderne er af forskellige størrelser og ligger forskellige steder i byen. Se kort for, hvilke områder der er tale om.

Område 1 ligger på matrikel 7cl Ø. Hornum By, Ø. Hornum i den nordøstlige del af byen og ligger op af eksisterende boligområde mod vest. Arealet er ca. 10 ha og er i dag landbrugsjord. Forslaget til disponeringsplanen indeholder ca. 60 byggegrunde.

Område 2 ligger på matrikel 9f Ø. Hornum By, Ø. Hornum i den sydlige del af byen og ligger op af eksisterende boligområde mod nord og øst for området ligger der eksisterende erhvervsområde. Arealet er ca. 11 ha og er i dag landbrugsjord. Forslaget til disponeringsplanen indeholder ca. 40 byggegrunde.

Område 3 er det areal, som er udlagt i kommuneplanen i dag. Området ligger på matrikel nr. 9af Ø. Hornum By, Ø. Hornum i den vestlige del af byen og ligger op af eksisterende boligområde mod øst. Arealet er ca. 2 ha og er i dag et gammelt gartneri. Ejer af arealet har oplyst at han gerne vil udvikle området og at der vil være plads til 12 -17 byggegrunde.

Område 1 og område 2 er begge for store til at kunne udvikles på en gang, i forhold til den restrummelighed som er i byen. Så hvis et af disse område vælges vil der skulle laves en dispositionsplan med etapeinddelinger. Desuden vil der skulle udarbejdes en tillæg til kommuneplanen, som udlægger området til boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Spørgsmål til planlægningen

Der er følgende hovedspørgsmål:

  • Har du bemærkninger eller synspunkter til, hvilke områderne, der skal planlægge for et nyt boligområde?

  • Har du andre ting der skal tages højde for i planlægningen?

Indsend bemærkninger

Inden vi igangsætter arbejdet vil vi gerne høre dine bemærkninger til hvilket et af områderne som der skal igangsættes planlægningen for byudvikling på.

Eventuelle bemærkninger skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til pbv@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest d. 17. januar 2018

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Chalotte Skjødt Østergaard Pedersen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 34 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Den videre proces

Når denne foroffentlighed er slut, vil de indkommende bemærkninger og synspunkter blive vurderet, og der vil blive afholdt et møde med lokalrådet, hvor områderne vil blive diskuteret igennem. Herefter vil det blive forlagt en politisk behandling, hvor der skal tages politisk stilling til, hvilket område der skal arbejdes videre med i forhold til byudvikling i Øster Hornum.

Efterfølgende vil der skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvis område 1 eller 2 vælges. Kommuneplantillægget vil overordnet definere områdets anvendelse og bebyggelsesforhold.
Der vil endvidere skulle udarbejdes et forslag til lokalplan, som blandt andet nærmere fastsætter placering, størrelse, udseende mv. for al ny bebyggelse i området samt vejadgang dertil. Planforslagene vil efterfølgende blive fremlagt i offentlig høring i op til 8 uger, før der tages endelig stilling til planerne.

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Skørpingvej 41, Thorup, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 14.12.2017

Høringsfrist: 29.01.2018 kl. 15.30

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 295

Solvarmeanlæg, Bælum

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 295

Dato for offentliggørelse: 15.12.2017

Høringsfrist: 12.01.2018

UDKAST til tillæg nr. 11 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

UDKAST til tillæg nr. 11 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup – Lokalplan 315

Dato for offentliggørelse: 30.11.2017

Høringsfrist: 26.01.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 4. januar 2018.

UDKAST til tillæg nr. 10 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

UDKAST til tillæg nr. 10 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Veggerbyvej 31b, Suldrup

Dato for offentliggørelse: 30.11.2017

Høringsfrist: 26.01.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 4. januar 2018.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 315

Boligområde ved Anlægsvej i Suldrup 

Link til planerne:

Lokalplan nr. 315

Kommuneplantillæg nr. 4

Screening for miljøvurdering

 

Planerne er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 23.11. 2017.

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål og at sikre fælles opholdsarealer.

Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 27. november 2017 -  23. januar 2018.

Planerne kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planerne kan endvidere ses på www.plansystem.dk samt listen Forslag til kommuneplantillæg eller Forslag til lokalplan.

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslagene.

Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Screening

Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at planerne ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 27. november. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Jordforurening

Der er ikke ejendomme indenfor lokalplanområdet, som er omfattet af Region Nordjyllands liste over ejendomme, som er kortlagt eller uafklarede i henhold til jordforureningsloven. Jordforureningsloven klassificerer arealer som ligger i byzone, jf. planlovens § 34, som et område, der kan være lettere forurenet. Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område, der skal inddrages i byzone ikke er lettere forurenet, kan kommunen undlade at inddrag området i klassificeringen. Kommunen har valgt ikke at inddrage området i områdeklassificeringen, da kriterierne for at undlade at inddrage et område er opfyldt, Se bilag. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild Kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Menu