Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Forslag til tilæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 314

Centerområde ved Jernbanegade i Nørager

Forslag

Dato for offentliggørelse: 16.10.2017

Høringsfrist: 13.11.2017

Tvoruphøjevej 10, Lyngby, 9520 Skørping - Høringsudkast § 29 afgørelse

Tvoruphøjevej 10, Lyngby, 9520 Skørping

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 09.10.2017

Høringsfrist: 25.10.2017 kl. 15.00

Horsmarkvej 15, Volstrup, 9230 Svenstrup - Høringsudkast § 10 tilladelse

Horsmarkvej 15, Volstrup, 9230 Svenstrup

§ 10 tilladelse 

Dato for offentliggørelse: 09.10.2017

Høringsfrist: 01.11.2017 kl. 15.00

Lille Brøndum Byveje 12, 9574 Bælum - Høringsudkast § 11 miljøgodkendelse

Lille Brøndum Byveje 12, 9574 Bælum

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 02.10.2017

Høringsfrist: 25.10.2017 kl. 15.00

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt ifm. gennemførelse af vådområdeprojekt Simested Å midt 2

Vådområde Simested Å midt 2

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt ifm. gennemførelse af vådområdeprojekt Simested Å midt 2

Dato for offentliggørelse: 29.09.2017

Høringsfrist: 17.11.2017 kl. 23.59

Affaldsregulativer 2017 i høring

Høring af affaldsregulativer for 2017

Husholdningsregulativet

Erhvervsregulativet

Læs mere her

Dato for offentliggørelse: 22.09.2017

Høringsfrist: 20.10.2017 kl. 23.59 

Tisbjergvej 8, Bonderup, 9610 Nørager - Høringsudkast § 11 miljøgodkendelse

Tisbjergvej 8, Bonderup, 9610 Nørager

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 20.09.2017

Høringsfrist: 13.10.2017 Kl. 14.00

Enshøjvej 9, Fyrkilde, 9610 Nørager - Høringsudkast § 10 tilladelse

Enshøjvej 9, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 10 tilladelse

Dato for offentliggørelse: 19.09.2017

Høringsfrist: 12.10.2017 Kl. 17.00

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt i forbindelse med gennemførelse af vådområde projekt Simested Å udspring

Vådområde Simested

8 ugers forhøring af vandløbsprojekt i forbindelse med gennemførelse af vådområde projekt Simested Å udspring

Dato for offentliggørelse: 18.09.2017

Høringsfrist: 13.11.2017 Kl. 23.59

Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping - Høringsudkast tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 18.09.2017

Høringsfrist: 11.10.2017 kl. 15.00

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - Klimatilpasningsplan

Rebild kommune reviderer klimatilpasningsplanen. 

Forslag til kommuneplantillaeg nr. 2

Planen er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 31. august 2017

Formålet med kommuneplantillægget er:

 • at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,

 • at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og

 • at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

   Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 6. september – 1. november 2017. 

  Planen kan ses ved Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110 og på Rebild Kommunes biblioteker. Planen kan endvidere ses på www.plansystem.dk samt listen Forslag til kommuneplantillæg.

  Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslaget.

  For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

  Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

  Screening

  Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10 har Rebild Kommune vurderet, at planen ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8.

  Screeningsskemaet som er grundlaget for afgørelse kan ses her

  Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 6. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

  Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune - Høringsudkast

Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune er sendt i høring frem til d. 31. oktober 2017

Alle er velkomne til at sende et høringssvar til forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune. Høringssvaret kan sendes til naturogfriluftspolitik@rebild.dk eller med post til Center Natur og Miljø, Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Forslag til Natur- og Friluftspolitik 2018-2022 

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 04.09.2017

Høringsfrist: 31.10.2017.

I forbindelse med høringen arrangerer Rebild Kommune en offentlig tur, hvor der fortælles om processen og det videre arbejde. Og hvor borgere og politikere kan dele deres tanker og holdninger. Turen går rundt om Suldrup Sø og finder sted tirsdag d. 19. september 2017, kl. 17.00. Den starter ved parkeringsplads ved Dalumvej og varer ca. 1,5 time.

Menu