Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Aspvej 6 og 8, Asp, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Aspvej 6 og 8, Asp, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 12.07.2017

Høringsfrist: 25.08.2017 kl. 14.00

Ladelundsvej 9, Gl. Overvad, 9610 Nørager - Høringsudkast § 29 afgørelse

Ladelundsvej 9, Gl. Overvad, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 10.07.2017

Høringsfrist: 09.08.2017 kl. 15.00

Fyrkildevej 25, Fyrkilde, 9610 Nørager - Høringsudkast § 29 afgørelse

Fyrkildevej 25, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen 

Dato for offentliggørelse: 10.07.2017

Høringsfrist: 09.08.2017 kl. 15.00

Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager - Høringsudkast § 28 afgørelse

Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager

§ 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 05.07.2017

Høringsfrist: 04.08.2017 kl. 14.00

Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 05.07.2017

Høringsfrist: 18.08.2017 kl. 14.00

Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro - Høringsudkast § 12 miljøgodkendelse

Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 05.07.2017

Høringsfrist: 18.08.2017 kl. 14.00

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan nr. 311

Offentlig formål, Støvring Ådale, Støvring

Planerne er godkendt til offentlig fremlæggelse af Rebild Byråd den 29. juni 2017.

Planens formål er

 • at udlægge området til offentlige formål i form af daginstitutionerne og grønt område

 • at udlægge offentlige stier gennem området og

 • at reservere areal til fordelingsvej gennem området.

   

  Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 30. juni 2017 – 23. august 2017. Af teknisk årsager indberettes planerne dog først til plansystem d. 26. juli 2017.

  Planerne kan ses her

  Forslag til lokalplan 311

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

  Planerne kan også fås i Borgerservice i Støvring – Hobrovej 110. Planerne kan også ses på Rebild Kommunes biblioteker og www.plansystem.dk, dog først fra den 26. juli 2017.

  Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslagene.

  Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

  Yderligere oplysninger vedrørende planerne kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

  Screening

  Jævnfør miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 har Rebild Kommune vurderet, at planerne ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 9.

  Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 30. juni 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  For yderligere oplysninger henvises til Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet.

  Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at planerne er offentlig bekendtgjort.

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars - Høringsudkast § 27 afgørelse

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 3.000 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 21.06.2017

Høringsfrist: 21.07.2017 kl. 14.00

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 19.06.2017

Høringsfrist: 02.08.2017 kl. 15.00

Udkast til tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Udkast til tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017. Ravnkilde Erhvervsområde – lokalplan 308

Dato for offtentliggørelse: 16.06.2017

Høringsfrist: 11.08.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 14. juli 2017.

Menu