Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Ændring af vedligeholdelse i vandløbet Tisted - Terndrup Bæk

Det offentlige vandløb Tisted-Terndrup Bæk danner grænse mellem Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. Det er aftalt mellem kommunerne, at Mariagerfjord Kommune laver sagsbehandlingen i denne sag.  

Mariagerfjord Kommune har således udarbejdet forslag til tillægsregulativ for Tisted-Terndrup Bæk efter Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.06.2016, § 5. Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune indenfor høringsfristen. 

Forslaget omhandler en strækning af Tisted-Terndrup Bæk hvor vandløbet er præget af meget blød bund og hvor det er svært at udføre manuel vedligeholdelse. Strækningen ligger fra Tistedvej og opstrøms til starten af det offentlige vandløb. Der foreslås en ændring af vedligeholdelsen på strækningen fra manuel grødeskæring til maskinel grødeskæring med mejekurv.  

Se mere i forslag til tillægsregulativ

Tisted-Terndrup Bæk danner kommunegrænse på et stykke af strækningen og ændringen skal derfor godkendes i både Rebild og Mariagerfjord Kommuner.  

Yderligere oplysninger om ændringerne kan findes i forslag til tillægsregulativ som kan ses her eller fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.  

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod tillægsregulativet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 14. april 2017, kl. 15:00, eller på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Jens Peter Neergaard

Binderupvej 29, St. Binderup, 9600 Aars - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse –
husdyrbruget på Binderupvej 29, St. Binderup, 9600 Aars.

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Jens Bigum søger om udvidelse/ændring af kvægbedriften. Udvidelsen/ændringen består i, at der fremover skal være malkekøer og kalve på ejendommen. Der ansøges om, at den samlede årsproduktion ændres fra 364,19 DE til 1477,61 DE. Der er søgt om at etablere 2 nye stalde til malkekøerne, en malkestald, en gyllebeholder samt 3 plansiloer mere ved siden af eksisterende plansiloer.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 3. marts 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Tillæg nr. 5 til Rebild kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 5, Skørping Nord, Boligområde - Gammel Skørpingvej 73, 9520 Skørping - Lokalplan 298

Dato for offentliggørelse: 13.02.2017

Høringsfrist: 10.04.2017

Der kan klages over kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 13. marts 2017.

Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse –
husdyrbruget på Skindbjerglundvej 5, Skindbjerg, 9520 Skørping

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Thorleif Wulff Andersen søger om udvidelse/ændring af svinebedriften. Udvidelsen/ændringen består i en udvidelse af antallet af søer og smågrise og en reduktion i antallet af slagtesvin. Der ansøges om, at den samlede årsproduktion udvides fra 200,07 DE til 294,35 DE.
Udvidelsen/ændringen sker i eksisterende staldanlæg.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 24. februar 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro - Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse

Offentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse –
husdyrbruget på Thulstrupvej 5, Thulstrup, 9500 Hobro.

Sagsbeskrivelse:
Ansøger; Lars Tolborg søger om ændring af svinebedriften. Ændringen består i, at der fremover ikke skal være søer på ejendommen, kun smågrise og slagtesvin. Der ansøges om, at den samlede årsproduktion ændres fra 304,54 DE til 277,84 DE.
Ændringen sker i eksisterende staldanlæg.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 24. februar 2017 kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Tillæg nr. 6 til Rebild kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde - Rådyret i Støvring Ådale, 9530 Støvring - lokalplan 304

Dato for offentliggørelse: 03.02.2017

Klagefrist: 31.03.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 3. marts 2017.

Vindmølleplan for Rebild Kommune

Rebild Kommune vil revidere dens vindmølleplan for hele kommunen for hvor og hvordan, der kan opstilles vindmøller. Vi vil gerne have dine skriftlige inputs og ideer til planlægningen. Processen sættes i gang med et debatoplæg, som du kan finde her.

Vindmølleplanen er en del af kommuneplanen. Vi starter med at indkalde ideer og forslag til nye potentielle vindmølleområder samt ændringer til retningslinjerne i kommuneplanen for opførelsen af nye vindmøller. Send os dine tanker senest den 10. marts 2017.

Kommunen vil bagefter samle op på de indkomne bemærkninger og fremlægge og forslag til ændring af kommuneplanens afsnit om vindmøller. Dette vil ske i form af et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil blive sendt i offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med kommentarer. Høringen forventes at ske i juli/august 2017, hvorefter ændringerne kan endelig vedtages i oktober 2017.

Har du bemærkninger kan de sendes til pbv@rebild.dk eller pr. post til: Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

 

Forslag til Landdistriktspolitik 2017-2020

Rebild Byråd har på møde den 22. december 2016 besluttet at sende forslag til ny landdistriktspolitik i offentlig høring. Landdistriktspolitikken er i offentlig høring frem til den 6. marts 2017.

Du kan finde forslag til landdistriktspolitik ved at klikke her.

Høringssvar

Hvis du vil indgive høringssvar til landdistriktspolitikken skal du sende det via e-mail til ckf@rebild.dk skriv "Høringssvar Landdistriktspolitik" i emnefeltet

eller pr. post til

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
mrk. Landdistriktspolitik

Når landdistriktspolitikken er vedtaget

Politikken skal følges op af konkrete handleplaner, hvor vi får mulighed for at gribe fat i de mange konkret ideer, som skal være med til at føre politikkens intentioner ud i livet. Det arbejde tager vi fat på, når politikken er endeligt vedtaget.

Historik

Torsdag d. 29 september 2016 summede det af liv i byrådsalen i Støvring, hvor både borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra landsbyrådet var mødt op for at give deres besyv med inden skrivearbejdet med den nye landdistriktspolitik gik i gang. Aftenen blev indledt med et oplæg fra Streffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd. Oplægget handlede om, hvad man kan bruge en landdistrikstpolitik til, og var en inspirerende optakt til den efterfølgende workshop.

En skrivegruppen bestående af fem kommunale medarbejdere og to af landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer gik derefter i "skrivefængsel" og formulerede et udkast til ny landdistriktspolitik ud fra alle de mange inputs.

Udkastet blev sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der havde deltaget i workshops mm. og var selvfølgelig også tilgængeligt her på hjemmesiden for alle interesserede.

Udkastet blev debatteret tirsdag d. 1. november ved Landsbyrådets efterårsmøde, hvorefter de sidste redigeringer blev foretaget.

I december 2016 blev forslaget til landdistriktspolitik behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som besluttede at sende forslaget i offentlig høring.

 

Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Rebild Byråd godkendte den 22. december 2016 et forslag til Kommuneplan 2017, og sender det nu til debat. Kommuneplanen er den overordnede plan, som sætter rammerne for udviklingen i Rebild Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen handler både om byerne og det åbne land. Kommuneplanen er digital og forslaget kan ses på plansystem.dk og kommuneplanforslag.rebild.dk. Der er også link fra kommunens hjemmeside. Opmærksomheden henledes på, at en ny landskabsanalyse tillægges stor betydning i den nye kommuneplan, herunder arealet for særlig bevaringsværdig landskab udvides fra ca. 23.000 ha til ca. 27.000 ha.

Forslaget ligger til gennemsyn i tiden fra den 13. januar 2017 til 10. marts 2017

Du kan se planen på Rebild Kommunes biblioteker, på plansystem.dk samt her på hjemmesiden.

Borgermøder

Støvring torsdag 2. februar 2017 kl.19 i byrådssalen Støvring

Terndrup torsdag 9. februar 2017 kl. 19 i byrådssalen Terndrup

Nørager tirsdag 28. februar 2017 kl. 19 i Kig Ind

Høringssvar

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til forslaget.

Retsvirkninger

Indenfor byzoner kan kommunen, jf. planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, medmindre området er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan vedtaget før kommuneplanen.

Indenfor byzoner kan kommunen, jf. planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller den ændrede anvendelse er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

For Byrådets behandling af sagen henvises til referatet fra Byrådsmødet, som kan læses på Kommunens hjemmeside http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120.

Yderligere oplysninger vedrørende planen kan fås ved henvendelse til Allan Pedersen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 76 34 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Miljøvurdering

Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Rebild Kommune udarbejdet en

miljøvurdering af forslaget til Kommuneplan 2017. Miljøvurderingen kan ses på hjemmesiden for Kommuneplanen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Natur- og Miljøklagenævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 13. januar 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Vejledning om Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort

Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplan nr. 304

Boligområde - Rådyret, Støvring

Lokalplan nr. 304

Dato for offentliggørelse: 13.01.2017

Høringsfrist: 13.03.2017

Lokalplan nr. 306 - Skørping Nord

Erhvervsområde, Skørping Nord

Lokalplan nr. 306

Dato for offentliggørelse: 13.01.2017

Høringsfrist: 10.03.2017

Høring om aflysning af lokalplan 4.5.1

Høring om aflysning af lokalplan 4.5.1

Rebild Byråd har på deres møde den 22. december 2016, besluttet at lave en høring om at aflyse lokalplan nr. 4.5.1 i perioden fra den 13. januar 2017 til den 10. marts 2017. Lokalplan 4.5.1 omfatter ejendommen Møllevej 2 i Skørping.

Eventuelle bemærkninger det fremlagte skal indsendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er kommunen i hænde inden udløbet af høringsfristen. Derefter tager Rebild Byråd stilling til, om lokalplan nr. 4.5.1 skal aflyses for området.

Retlig konsekvens

Kommunen har efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 mulighed for at ophæve en lokalplan for byzoner, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Hvis en lokalplan ophæves efter § 33, stk. 1, nr. 2, vil konsekvensen være, at området fremover skal administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bestemmelser i bygningsreglementet for byggeri med videre – herunder bygningsreglementets regler om ”byggeretten” og helhedsvurderinger. Det vil bl.a. sige, at det er muligt at forbyde nye udstykninger, byggeri eller ændret anvendelse i strid med kommuneplanens rammedel efter planlovens § 12, stk. 3.

Kommunen kan ikke forbyde eksisterende lovlig anvendelse med planlovens § 12, stk. 3. Det vil sige, at hvis man fx har en eksisterende lovlig tømmervirksomhed, kan kommunen ikke med planlovens § 12, stk. 3 kræve, at man lukker tømmervirksomheden bare fordi, at lokalplanen er blevet aflyst. Kommunen kan dog forbyde nye virksomheder, hvis der ikke har været en virksomhed af samme type i forvejen.

Efter planlovens § 13, stk. 2, skal der laves en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, eller hvis der sker en væsentlig ændring i anvendelsen af bebyggelse og arealer mv (lokalplanpligt).

Redegørelse

Ifølge lokalplan nr. 4.5.1 skal området bruges til erhverv, hvor der kan tillades en bolig i tilknytning til virksomheden. Lokalplanen kan findes gennem Rebild Kommunes hjemmeside http://rebild.dk/politik/planer/lokalplaner eller på PlansystemDK https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 08.B50, som udlægger arealet til boligområde. Kommuneplanrammen fastlægger bl.a. også bebyggelsesprocenten til max 30 % og etageantallet til max 1½ etage.

Ejeren af Møllevej 2 har ansøgt om, at lokalplan nr. 4.5.1 aflyses med henblik på at kunne udstykke en del af ejendommen til en ny bolig. Lokalplanen omfatter alene ejendommen Møllevej 2. Aflysningen af lokalplanen vil betyde at ejendommen alene administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bestemmelser i bygningsreglementet for byggeri med videre.

Hvis Rebild Kommune ikke aflyser lokalplan nr. 4.5.1, kan ejendommen ikke anvendes til bolig.

Rebild Kommune vurderer, at det kan være en fordel, hvis området overgår til boligområde, da det omkringliggende område er boligområde.

Screening

Jævnfør miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 har Rebild Kommune vurderet, at forslaget om aflysning af lokalplan 4.5..1 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 3.

Denne afgørelse kan, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Natur- og Miljøklagenævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget af Klageportalen inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort, der regnes fra den 13. januar 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Vejledning om Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Høring om ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Menu