Huslejenævnet

Lejere og udlejere inden for det private udlejningsbyggeri kan henvende sig til Huslejenævnet. Inden for det almennyttige boligbyggeri skal lejere og udlejere rette henvendelse til Beboerklagenævnet.

Formål

Huslejenævnet træffer blandt andet afgørelse om:

 • lejeforhøjelse
 • forbedringsforhøjelse
 • lejens størrelse
 • istandsættelse ved fraflytning
 • flytteopgørelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • genudlejningsgebyr
 • manglende vedligeholdelse
 • varmeregnskab
 • vandregnskab
 • forhøjelse af á conto bidrag
 • støj og chikane

Byrådet har besluttet at Boligreguleringslovens kapitel II–V ikke er gældende i Rebild Kommune, hvilket betyder, at det alene er Lejeloven, som skal anvendes ved huslejefastsættelse. Huslejen fastsættes her efter reglerne om 'det lejedes værdi' i modsætning til 'omkostningsbestemt husleje'.

Medlemmer

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Formand: Cand. jur. Ole Kirkegaard.
Lejerrepræsentant: Martin Hviid Andersen, udpeget af Lejernes Landsorganisation.
Udlejerrepræsentant: Sanne Ribergaard, udpeget af Prodomus.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Det vil sige, at de følger byrådsperioden.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Denne person har ingen stemmeret.

Kontakt

Indbringelse af sager for Huslejenævnet skal ske skriftligt til Huslejenævnets sekretariat:

Huslejenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Telefon: 99 88 99 88
E-mail: raadhus@rebild.dk

Foruden en skriftlig klage, skal der indsendes kopi af lejekontrakt samt eventuel opsigelse. Er der billeddokumentation, må dette også gerne fremsendes. Nærmere vejledning herom kan fås ved henvendelse til huslejenævnets sekretariat.

Ved indbringelse af sager til Huslejenævnet skal der betales et gebyr på 306 kr. Gebyret reguleres én gang årligt.

I sager om forhåndsgodkendelse af lejens størrelse skal der betales et gebyr på 511 kr. Gebyret reguleres én gang årligt.

Hvis en lejer får fuldt ud medhold i en sag i Huslejenævnet, skal udlejer betale et gebyr på 2.124 kr. Gebyret reguleres én gang årligt.

Gebyret skal indsættes på konto nummer 3259-3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket 'Huslejenævn'.

Læs mere om Huslejenævnets arbejde her

Menu