Førtidspension - gamle regler

Du får førtidspension, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat. Du har lov at arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.

Mand med ondt i ryggen - Colourbox.dk

Kan jeg få førtidspension efter de gamle regler?

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. De gamle regler gælder derfor kun, hvis kommunen startede din sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Som førtidspensionist efter de gamle regler modtager du enten højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension:

 • Højeste førtidspension: består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb.
 • Mellemste førtidspension: består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb.
 • Forhøjet almindelig førtidspension: består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse.
 • Almindelig førtidspension: består af grundbeløb, pensionstillæg og ekstra tillægsydelse.
 

 

Får du førtidspension eller invaliditetsydelse efter de gamle regler, kan du søge kommunen om at ændre ydelsen til en anden type pension inden for den gamle ordning.

 

Hvor meget kan jeg få?

 

Din førtidspension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionstillægget er som hovedregel større for enlige end for gifte og samlevende. Din økonomiske situation har også betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension.
 
Som førtidspensionist efter gamle regler får du også et eller flere beløb, afhængigt af om du er på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Du er førtidspensionist efter gamle regler, hvis du blev tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003.
 
Førtidspension i kr. om måneden før skat (2013) – gamle regler

 

  Enlig Gift/
Samlevende
Grundbeløb 5.804 5.804
Pensionstillæg 6.028 2.914
Erhvervsdygtighedsbeløb 3.895 3.895
Invaliditetsbeløb* 2.822 2.822
Førtidsbeløb* 1.476 1.476
Ekstra tillægsydelse ved forhøjet almindelig førtidspension* 1.346 1.346
Ekstra tillægsydelse ved almindelig førtidspension* 2.822 2.822

 

* Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie.
 
Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever fx har indtægter ved siden af pensionen.
 
Hvis du ikke altid har boet i Danmark, kan du muligvis få en såkaldt 'brøkpension'. En brøkpension er en brøkdel af det fulde beløb. Størrelsen af brøken afhænger af, hvor længe du har boet i Danmark, inden du blev tilkendt pension.
 
Indkomsten påvirker dit grundbeløb
Dit grundbeløb kan blive påvirket, hvis du har indkomst fra fx arbejde eller andre pensioner ved siden af din førtidspension.
 

 

Grundbeløb og indkomst i kr. om året (2013)

 

Du er: Grundbeløbet bliver sat ned ved indkomst over: Du kan ikke få grundbeløbet, hvis din indkomst overstiger:
Gift/samlevende 200.800 316.900
Enlig 295.900 412.000
 

 

Dit pensionstillæg afhænger af indkomsten
Dit pensionstillæg kan blive sat ned på grund af både din egen indkomst og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst. Her har det betydning, om du er enlig, om du er gift/samlevende, og om din ægtefælle/samlever er pensionist.
 

 

Pensionstillæg og indkomst i kr. om året (2013)

 

Du er: Pensionstillægget bliver sat ned ved: Pensionstillægget bortfalder, hvis indkomsten overstiger:
Enlig   65.300 299.400
Gift/samlevende med pensionist 131.000 349.500
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 131.000* 240.200

* Når din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, ser Udbetaling Danmark bort fra halvdelen af din partners indkomst, når pensionstillægget beregnes - dog højst 102.150 kr. om året.

Når du er førtidspensionist på gamle regler, skal du betale skat af førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløbet. De andre dele af selve førtidspensionen er skattefrie.

Læs, hvordan din førtidspension beregnes:

Hvordan får jeg min førtidspension udbetalt?

Du får førtidspensionen udbetalt forud, hvis du er tilkendt førtidspension inden den 1. februar 1999.

Hvis du derimod er blevet førtidspensionist efter den 1. februar 1999, får du udbetalt din førtidspension bagud.

Du har indtil 1. marts 2013 fået din førtidspension fra kommunen. 1. marts 2013 overtog den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark opgaven. Det er derfor nu Udbetaling Danmark, der udbetaler førtidspension. Din førtidspension bliver overført til din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Hvis du vil vide mere om NemKonto:

 

 

Førtidspensionen ved dødsfald – efterlevelsespension
Du kan få din ægtefælles eller samlevers pension udbetalt i tre måneder efter vedkommendes død, hvis du er gift eller samlevende med en, der også er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I var samlevende.
 
Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde ægtefælle/samlever fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen. Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto. Efter tre måneders efterlevelsespension vil din pension blive omregnet efter taksten for enlige.
 

 

Måske kan du få efterlevelseshjælp
Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp hos kommunen.
 
Læs mere om efterlevelseshjælp og pension, når du dør:

 

Ny myndighed udbetaler førtidspension

Det er ikke længere din kommune, der udbetaler førtidspension. 1. marts 2013 overtog den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark opgaven. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til udbetalingen af din førtidspension.

Det er stadig kommunen, der tilkender førtidspension.

 

Må jeg arbejde, mens jeg får førtidspension?

Du må gerne arbejde, når du får førtidspension efter de gamle regler, men din pensionsudbetaling kan stoppe i den periode, hvor du arbejder. Det kaldes, at pensionen gøres ’hvilende’.

Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen har en formodning om, at du vedvarende kan tjene mere end ca. 139.296 kr. om året (2013). Men du kan godt tjene mere end dette beløb, uden at kommunen gør din pension hvilende. Kommunen vurderer dit tilfælde individuelt og ser helt konkret på din situation, på grunden til at du får førtidspension og på, hvilken slags arbejde du har.

Du kan kontakte kommunen og få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis din pension er gjort hvilende, og du ikke længere vil arbejde, eller hvis du mener, du fremover vil tjene mindre, end du har gjort indtil nu.

Kommunen kan ikke gøre din pension hvilende, hvis du er over 60 år.

Kan jeg få frakendt min førtidspension?

Du kan ikke få frakendt din førtidspension efter de gamle regler. Heller ikke, hvis du arbejder. Men din pension kan blive gjort hvilende i perioder, hvor du arbejder.

Kan jeg få tilskud ud over førtidspensionen?

Ud over førtidspensionen kan du søge om forskellige tilskud til fx varme, tandpleje, medicin og fodpleje.

Du kan indbetale til ATP Livslang Pension

Du har mulighed for frivilligt at indbetale til ATP Livslang Pension, når du er førtidspensionist efter de gamle regler. Det sikrer dig en ekstra indtægt, når du går på folkepension.

Du kan indbetale til Supplerende arbejdsmarkedspension

Du har mulighed for at indbetale til den Supplerende arbejdsmarkedspension, hvis du er førtidspensionist. Den ekstra pensionsopsparing giver dig mere at leve af, når du går på folkepension.

Fra førtidspension til folkepension

Hvis du får førtidspension, ændres din førtidspension automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen. Du beholder som udgangspunkt ikke dine tillæg, og kommunen skal derfor vejlede dig grundigt om din fremtidige økonomiske situation. Kommunen skal bl.a. vurdere, om du har behov for anden hjælp, fx hjælpemidler, hjemmehjælp osv.

Der er dog enkelte situationer, hvor du har ret til at bevare dine tillæg som folkepensionist:

 • Du beholder bistands- eller plejetillæg, hvis du har modtaget tillæggene som førtidspensionist op til overgangen til folkepension
 • Du beholder førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb, til du er 67 år, hvis du har modtaget tillæggene, lige før du fylder 65 år, og du har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før den 1. januar 2002. Du kan altså beholde tillægget i to år som folkepensionist.

Hvornår er man enlig eller samlevende?

Når du modtager pension, har det betydning, om du er enlig eller samlevende. Du kan som hovedregel få mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du bor sammen med en anden i et ægteskabslignende forhold. Et ægteskabslignende forhold er kendetegnet ved, at to personer har fælles husførelse, og at deres samlivsforhold kan føre til ægteskab efter dansk ret.

Du er enlig, hvis der ikke er andre på adressen, som bidrager til den fælles husførelse i hjemmet, fx ved at betale til husholdningen og ved at arbejde i hjemmet. Hvis du bor sammen med fx en bror eller søster, og I har fælles husførelse, vil I også blive betragtet som enlige.

Vær opmærksom på, at du godt kan være i et ægteskabslignende forhold med en person, der ikke er tilmeldt samme adresse som dig. Det afgørende ved vurderingen af, om du er enlig eller samlevende, er, om fordelene ved jeres fællesskab kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har.

Hvis du er gift, og du eller din ægtefælle er flyttet på plejehjem eller plejecenter, vil I dog blive betragtet som enlige.

I en vejledning fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet kan du læse om, hvilke særlige regler der gælder, når du modtager folke- eller førtidspension som enlig.

 

Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig

 

Der er ikke faste regler for, hvornår man er enlig eller samlevende. Det er Udbetaling Danmark, der vurderer, om du er enlig eller samlevende ud fra en samlet vurdering af dine forhold og din forklaring.

 

 
Hvis du er i tvivl, om du skal betragtes som enlig eller samlevende, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

 

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får førtidspension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen kan forventes at få betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Husk, at hvis du modtager ydelser fra kommunen, skal du også give dem besked ved ændringer. Hvis du ikke giver besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvis du er i tvivl, om en ændring kan få betydning for din førtidspension, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer på siden 'Oplys ændringer til førtidspension':

 

 

Hvilke ændringer skal jeg give besked om?
Når du får førtidspension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 

 • din og din ægtefælle/samlevers indkomst ændrer sig
 • din og din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig
 • din ægteskabelige status eller dit samlivsforhold ændrer sig, fx hvis du bliver enlig
 • du flytter til udlandet eller rejser til udlandet i en længere periode – typisk mere end tre måneder
 • du rejser til et land uden for EU/EØS i mere end 2 måneder.
 

Læs mere om, hvad det betyder for din pension, hvis du:

 

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke giver besked om ændringer?
Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.
 
Hvis du får mere udbetalt, end du har ret til, fordi du bevidst har undladt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer eller har givet forkerte oplysninger, kan du blive meldt til politiet for bedrageri. Hvis du er klar over, at du måske får en ydelse på et forkert grundlag, kan du blive meldt til politiet for groft uagtsomt bedrageri.
 
Udbetaling Danmark kan kontrollere dine oplysninger. Læs mere om det:

Hvad sker der, hvis jeg skylder Udbetaling Danmark penge?

Hvis du har fået for meget udbetalt i førtidspension fra Udbetaling Danmark, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, du ikke har givet Udbetaling Danmark besked om, at din indkomst er steget, eller at du er flyttet sammen med en kæreste og derfor har fået mere udbetalt, end du har ret til.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. I de fleste tilfælde sker det ved, at du bliver trukket i din pension.

Kan Udbetaling Danmark ikke trække det beløb, du skylder, i pensionen, og betaler du ikke de opkrævninger, du får, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos SKAT.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse om førtidspension.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, men Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspension.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du vil klage over beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du derimod sende klagen til Udbetaling Danmark. Hvis Udbetaling Danmark ikke giver dig medhold i din klage, sender de den videre til Ankestyrelsen.

  

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

 

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at være på førtidspension. Det er derimod Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du er blevet tilkendt den.
 
Oversigt over kontaktinformation
Tilkendelse af førtidspension Kontakt
Du har spørgsmål til din sag om førtidspension, fx hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen, fx pga. forværring af dit helbred. Kommunen
Beregning og udbetaling af førtidspension Kontakt
Du har spøgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension. Udbetaling Danmark
 

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61 eller sende en postmeddelelse med digital post til Udbetaling Danmark.


Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

man-onsdag: 8-16
torsdag: 8-18
fredag: 8-15

Du kan finde kommunens telefonnummer på kommunens hjemmeside.

Menu