Særligt for handicappede

Kvinde_kørestol - www.colourbox.dk
Hvis du er handicappet eller har behov for særlig støtte i forbindelse med job eller uddannelse, kan du eventuelt gøre brug af nogle af de handicapkompenserende ordninger.

Læs her om Isbryderordning, Fortrinsadgang for personer med handicap, Personlig assistance og Hjælpemidler til erhverv eller uddannelse.

Isbryderordning

Der kan ydes løntilskud op til 12 måneder til nyuddannede handicappede, som ikke har erhvervserfaring inden for deres nyerhvervede uddannelse.

Løntilskuddet bevilges af Jobcenter Rebild, og løntilskuddet udbetales til arbejdsgiveren.

Kriterier for at benytte isbryderordningen

Den ansatte

  • skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som giver ret til optagelse i en arbejdsløshedskasse.
  • skal være startet på Isbryderordningen senest 2 år efter, at uddannelsen er afsluttet.
  • skal mangle erhvervserfaring inden for det fag, som uddannelsen var rettet mod. Dog er det ikke et krav, at personen var ledig efter endt uddannelse.
  • optjener ikke timer under ansættelsen. 

Virksomheden

  • Merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet skal være opfyldt, undtaget hvis stillingen er blevet ledig på grund af alder, frivillig reduktion i arbejdstid eller afskedigelse på grund af tjenstlig forseelse.

Offentlig eller privat løntilskudsjob

Der kan ydes tilskud til både offentlige og private virksomheder, der ansætter en medarbejder under Isbryderordningen. Løn- og ansættelsesvilkår skal som minimum være på overenskomstmæssige vilkår. Arbejdsopgaverne skal ligge inden for det fag, som den ansatte er uddannet til.

Fortrinsadgang for personer med handicap

En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde dig som ansøger med handicap til jobsamtale, hvis du har de rette kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgang

Formålet med denne ordning er at kompensere personer med handicap, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for at komme i arbejde.

Fortrinsindstilling sker via Jobcenter Rebild, som retter henvendelse til arbejdsgiveren om, at fortrinsadgang vil benyttes. Du kan også selv i din ansøgning gøre opmærksom på, at du vil benytte dig af denne fortrinsret på grund af din funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler - til erhverv

Du kan som handicappet få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Det er en betingelse for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre sit arbejde.

Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad din arbejdsgiver forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Eksempler på kompenserende hjælpemidler:

  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
  • særlige arbejdsstole
  • specielle sko eller indlæg

Kontakt Jobcenter Rebild for at høre mere om, hvordan du og din arbejdsgiver søger om hjælpemidler.

Hjælpemidler - under uddannelse

Du kan via Jobcenter Rebild søge om hjælpemidler til uddannelse. Det er en betingelse, at uddannelsen bliver gennemført i arbejdstiden, og at uddannelsen er betalt af din arbejdsgiver. Derudover kan du også søge om hjælpemidler til vejledning/opkvalificering, hvis du er ledig. 

Kontakt Jobcenter Rebild for at høre mere om, hvordan man søger om hjælpemidler.

Personlig assistance

Hvis du har handicap, kan du få bevilget personlig assistance til at assistere dig i de arbejdsmæssige funktioner, som du ikke selv kan udføre. Det kan eksempelvis være at læse op, tolke, hente og bringe eller løfte tunge ting. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige, som har en varig og betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sådan gør du

Udfyld ansøgningsskemaet til personlig assistance og send det til Jobcenter Rebild, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller via digital post på borger.dk.

Ved ansøgning om fortsat bevilling af personlig assistance skal du bruge en anden blanket, som i øvrigt også anvendes i forbindelse med årlig opfølgning. Blanketten sendes til Jobcenter Rebild, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller send den til Rebild Kommune via digital post på borger.dk.

Menu