Tilsyn

Klatrestativ
Der føres tilsyn med alle de kommunale og private dagtilbud

Rebild Kommune fører et ligestillet tilsyn med de private og kommunale dagtilbud. Tilsynet fokuserer på om dagtilbuddet lever op til formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven og de lokale mål og strategier. 

Formålet med tilsyn

Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Det gøres ved, at de professionelle fagfolk arbejder bevidst med at skabe dagtilbud, som understøtter børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. Dagtilbud skal kunne løfte kommunens strategi for fremtidens dagtilbud og sikre kommunens målsætninger omkring trivsel, inklusion og læring.

For at understøtte denne målsætning er der udarbejdet en tilsynspraksis, der bygger på systematisk dialog mellem dagtilbud og forvaltning. Tilsynet skal herigennem være med til at sikre den daglige kvalitet i dagtilbuddene og samtidigt skabe grobund for, i fællesskab med institutionerne, at udvikle kvaliteten yderligere. Tilsynet har derved to opgaver: 1) en myndighedsopgave ift. de lovpligtige tilsyn og 2) en udviklingsopgave ift. den pædagogiske praksis

Anmeldte og uanmeldte tilsyn

Alle private- og kommunale dagtilbud i Rebild Kommune får et uanmeldt tilsynsbesøg hvert år og et anmeldt tilsynsbesøg over en 2 årig periode. Der afholdes også tilsyn med kommunale og private legestuer.

Tilsynsrapport

På baggrund af tilsyn laves der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten anvendes til fremadrettet sparring og udarbejdelse af handleplaner. Således fungerer tilsynsrapporten både som dokumentation for kvaliteten i dagtilbud, ligesom det er et dynamisk samarbejds- og udviklingspapir mellem forvaltningen og dagtilbuddet. Tilsynsrapporterne skal være offentligt tilgængelige på dagtilbuddets hjemmeside eller lignende. 

Udover tilsyn og tilsynsrapporter for de enkelte dagplejere, børnepassere og private - såvel som kommunale institutioner, udarbejdes der årligt en samlet tilsynsrapport for hele kommunens dagtilbud. Denne forelægges Børne- og Familieudvalget hvert år, for at de derved kan fastlægge kommende kommunale mål. Derudover udarbejdes en samlet handlingsplan med henblik på at skabe udvikling og løfte kvaliteten i dagtilbuddene. Den samlede rapport giver ledelsen og politikerne et solidt og informeret grundlag for videreudvikling af Rebild Kommunes dagtilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan

I perioden august 2018 til august 2020 arbejdes der på implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan i alle landets dagtilbud. Ligesom de pædagogiske medarbejdere skal tilpasse deres praksis ude i dagtilbuddene, tilpasses tilsynet tilsvarende. Tilsynet vil i de enkelte dagtilbud være undersøgende på Den styrkede pædagogiske læreplan og implementeringen heraf. Det er med til at understøtte og udvikle arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan. 

Team Tilsyn og Udvikling

Tilsynsopgaven er placeret i Team Tilsyn og Udvikling i Center Børn og Unge. Team Tilsyn og Udvikling består af pædagogiske konsulenter inden for 0-6 års området. 

Du kan læse mere om rammerne for tilsyn i Rebild Kommunes dagtilbud, eller kontakte Team Tilsyn og Udvikling, hvis du har spørgsmål:

Team Tilsyn og Udvikling
Rebild Kommune
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

toguteam@rebild.dk
99 88 77 99 / 99 88 78 10

Menu