Beplantning

Beplantning, hækklipning
Klip din hæk, dine træer, buske og anden beplantning langs veje og fortove! Ellers kan kommunen gøre det på din regning.

Vi modtager jævnligt klager over, at hække, træer, buske og anden beplantning er vokset ud over veje og fortove til gene for trafikanter. Beplantning må ikke vokse ud over vej- og fortovsarealer, så de er til gene for hverken kørende eller gående trafikanter. Det handler om både din og andres trafiksikkerhed.

Beplantninger skal være tilbageklippet til skellinjen. Hvis der ikke er skel mellem vejarealer og private arealer, skal tilbageklipningen som udgangspunkt være foretaget mindst til bagkant af fortov eller til bagkant af vejrabat, som vist på denne skitse. Dette gælder både for offentlige veje og private fællesveje beliggende i byzone.

Vurderes beplantning langs en vej at være til gene, vil der blive udsendt et varsel og efterfølgende et påbud til grundejer. Herefter kan vi beskære beplantningen for grundejers regning. Der vil i så fald blive klippet i henhold til ovenfor viste skitse. Arbejdet kan blive udført med maskine.

Kontakt

Spørgsmål angående beplantning kan sendes til pbv@rebild.dk.

Menu