Garage, udhus og skur

Sort legehus - foto: www.colourbox.com
Få overblik over grundens små og mindre bygninger her. Bliv opmærksom på hvilke regler du skal overholde, hvis du for eksempel vil opføre en ny garage.

Sekundært byggeri omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold. Til havens små og mindre bygninger medregnes bl.a.: 

 • Garage og carport 
 • Udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.) 
 • Overdækket terrasse
 • Drivhus

For f.eks. pavilloner, udestuer og vinterhaver gælder der andre regler.

Hvilke love og regler gælder for garager og mindre bygninger?

Udover bestemmelserne i Bygningsreglementet kan det være krav i fx Lokalplan, eller grundejerforeningsbestemmelser der gælder for området som skal overholdes, når der bygges i dit kvarter. Der kan også være tinglyste servitutter der regulerer, hvad, hvor og hvordan du må bygge på den enkelte grund. 

Du kan finde lokalplaner på plandata.dk eller via OIS finde den gældende lokalplan. Servitutter, der kan gælde for din grund, kan du finde via Den digitale tinglysning.

Lokalplanen kan betyder yderligere begrænsninger for, hvad du skal og må bygge på din grund, og det vil så være de skærpede krav i Lokalplanen, du skal overholde. 

Der er forskel på, om du skal søge om byggetilladelse eller frit kan gå i gang. Det afhænger bl.a. af bygningens størrelse, anvendelse og om den er integreret i huset.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Hvis du f.eks har 35 kvadratmeter carport og ønsker at bygge 20 kvm udhus bliver der samlede areal på grunden på 55 kvm og der skal derfor søges da arealet overstiger 50 kvadratmeter. For række- og klyngehuse hvis det samlede areal overstiger 20 kvadratmeter.

For byggerier under 50 kvadratmeter, skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri. Eller hvis der skal søges dispensation fra andre regler i bygningsreglementet, fx de maksimalt 12 meter lang skel, at de første 2,5 m fra skel må ingen del af bygningen være højere end 2,5 m.

Både uopvarmede og opvarmede udestuer eller vinterhaver samt egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet. 

Når du beregner en grunds bebyggelsesprocent, skal alt tælles med. Dog kan du trække op til 50 m2 areal af sekundære bygninger der opføres i forbindelse med fritliggende enfamiliehus fra. I række- og klyngehuse dog kun 20 m2.

Hvornår tæller småbygninger med i bebyggelsesprocenten?

Når du beregner bebyggelsesprocenten skal alt som udgangspunkt tælles med. Men når du skal beregne bebyggelsesprocenten, kan du trække op til 50 kvadratmeter af det samlede areal af småbygninger fra det areal, der danner grundlag for beregning af bebyggelsesprocenten (Bemærk: Ved rækkehuse og lign. dog kun 20 kvadratmeter). 

Vær opmærksom på, at overdækkede terrasser også tæller med i bebyggelsesprocenten på lige fod med carporte, garager udhuse og lign.

Hvornår skal du videregive BBR-oplysninger for småbygninger?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register over alle bygninger og boliger. Som ejer af fast ejendom har du pligt til at oplyse om ændringer på grunden, dvs. nybygning, tilbygning og nedrivning – det gælder også for mindre bygninger som garage, carport, udhus, udestue og overdækket terrasse. 

Kommunen står for at ajourføre BBR, men du er som boligejer ansvarlig for at oplysningerne bliver opdateret og altid stemmer overens med de faktiske forhold på stedet. Læs mere om BBR

Hvilke afstandsforhold skal du overholde, når du opfører mindre bygninger på grunden?

Mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, kan under visse betingelser opføres nærmere naboskel, vej og sti end 2,5 meter, medmindre bestemmelser i lokalplanen foreskriver noget andet. Mindre bygninger kan fx være garager, carporte, overdækkede terrasser og små drivhuse og andre mindre bygninger. For byggeri i sommerhusområder gælder andre skærpede betingelser.

Dog skal bl.a. disse betingelser være opfyldt: 

Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan.
Den side af bygningerne, der vender mod skel, må samlet set ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter medregnes til bygningens længde
Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel.
Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund. 
Generelt er afstandskravene for sommerhuse og sommerhusområder skærpede, hvilket betyder, at man som tommelfingerregel skal lægge 2,5 meter til alle afstande, der gælder ved enfamiliehuse.

Udover de nævnte krav gælder det, at alt byggeri skal udføres og indrettes således, "at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, og sundhedsmæssig henseende".  Disse krav gælder uanset om bygningen kræver byggetilladelse, anmeldelse eller uden videre kan opføres. Det kan betyde, at der kan være krav til materialer og konstruktioner i forholde til de konkrete forhold på stedet, fx kan der afhængigt at udhusets placering i forhold til andre bygninger være krav om brandvæg mod skel. 

Se mere om de generelle krav for hvad og hvordan du må bygge på grunden i Bygningsreglementet

Materiale der skal sendes med ansøgningen

For at ansøgningen kan behandles, skal du vedlægge redegørelse for følgende: 

 • Grundens beliggenhed 
 • Tydelig beskrivelse af byggearbejdet   
 • Situationsplan med eksisterende bygninger samt placering af planlagt byggeri
 • Grundplan 
 • Snit 
 • Facadetegninger 
 • Evt. kloak-/afløbsplan.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde projektet, da både bygningsreglementet og anden lovgivning skal være overholdt.

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu