Støtte til børn og unge med særlige behov

Billede af trist pige
I Rebild Kommune ønsker vi, at børn og unge med særlige behov får den støtte og hjælp, der både fagligt og socialt gavner barnet bedst. De forebyggende og støttende indsatser vi yder, har altid barnets trivsel som omdrejningspunkt.

Børn og unge med behov for særlig støtte er en betegnelse, som i praksis dækker over en meget bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske / organiske, og / eller sociale forhold, og nogen gange sammenfald af flere af disse.

I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge en pligt til at handle og tage ansvar for et barn/ung, når der opstår en bekymring.

Nogle børn og unge har så svære vilkår, at de af hensyn til deres trivsel og videre udviklingsmuligheder har behov for særlige foranstaltninger. Når der er behov for særlige foranstaltninger og støtte, sker det i tæt dialog mellem fagpersoner, barnet/den unge og dennes forældre eller netværk. Læs mere i Rebild Kommunes sammenhængende børn- og ungepolitik. Som udgangspunkt tror vi på, at det er bedst, at barnet bliver i sin familie. Men der vil være tilfælde, hvor familien ikke har ressourcerne til at varetage deres barns behov, og det kan derfor blive nødvendigt at anbringe barnet uden for hjemmet. 

Der er forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov - alt efter barnets alder og funktionsniveau. Det er Center Familie og Handicap der har ansvar for disse tilbud i kommunen.

 

Råd og vejledning

Hvis du/I som familie har brug for råd og vejledning, og mangler du/I hjælp til at støtte op om jeres barn, eller har I svært ved at magte situationen? Så er du/I altid velkommen til at kontakte Team Tidlig Indsats i Rebild Kommune.

Kontakt: Team Tidlig Indsats, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup. Telefon: 99 88 78 59, 99 88 94 66 eller
99 88 94 62.

Du/I kan kan også kontakte Anonym rådgivning, som kan være behjælpelig med rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. 

Muligheder for støtte til børn med særlige behov

Hvis dit barn har brug for særlig støtte, har kommunen pligt til at hjælpe. Det er myndighedsrådgiverne der vurderer behovet for indsatsen. Kommunen kan blandt andet tilbyde:

 • Konsulentbistand
 • Praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
 • Kontaktperson til børn og unge
 • Familiebehandling
 • Etablering af døgnophold og aflastningsordninger
 • Økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet
 • Formidling af praktiktilbud
 • Økonomisk støtte i visse situationer 

Indgribende foranstaltninger skal vurderes af myndighedsrådgiverne i Center Familie og Handicap. I nogle tilfælde er det nødvendigt at undersøge barnets forhold, hvilket som udgangspunkt sker i tæt samarbejde med barnets forældre. Den børnefaglige undersøgelse skal blandt andet omfatte barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold og sundhedsforhold. Undersøgelsen må højest vare fire måneder og skal lede frem til en afgørelse af, hvad barnet har brug for. 

Underretningspligt

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder, hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte og personer der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Du kan læse mere om underretninger her 

Beredskab ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Rebild Kommune har udarbejdet et beredskab med konkrete handleanvisninger, til de tilfælde hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabet er skrevet til medarbejdere og ledere ansat i kommunen, som er i daglig kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabet er udarbejdet for at sikre, at vi handler korrekt og hurtigt, i sager hvor vi har mistanke eller viden om, at et barn eller ung har været udsat for vold eller overgreb.

Læs beredskabsplanen her: Beredskab - Når et barn udsættes for vold eller overgreb

Hvis dit barn skal anbringes

Frivillig anbringelse uden for hjemmet

Hvis kommunen vurderer, at der er behov for at anbringe et barn uden for hjemmet, kan den eller de der har forældremyndigheden, vælge frivilligt at give samtykke til anbringelsen. Så kaldes anbringelsen for frivillig.

Indehaveren af forældremyndigheden skal være informeret om årsagen til anbringelsen og formålet med den. Der skal også være en handleplan for anbringelsen.

Når Rebild Kommune beslutter at anbringe et barn uden for hjemmet, fortsætter vi med at have ansvaret for barnets anbringelse - også selv om forældrene eventuelt flytter kommune.

Vi beregner, om forældrene selv skal betale et beløb, når et barn anbringes uden for hjemmet. Forældrebetalingen beregnes efter forældrenes indkomst.

Barnet skal høres

Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk-/fysisk funktionsevne - høres i sager, hvor vi iværksætter foranstaltninger, for eksempel om anbringelse uden for hjemmet.

Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod det.

Forældre og unge har ret til advokathjælp 

Vi skal tilbyde den forælder, der har forældremyndigheden, gratis advokathjælp i sager om anbringelse uden samtykke. Det samme tilbud skal gives unge over 15 år.

Anbringelse udenfor hjemmet uden samtykke

Hvis der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan anbringelse uden samtykke komme på tale. Det kan ske af følgende grunde:

 • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
 • vold eller andre alvorlige overgreb
 • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
 • adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.

Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

Beslutning om anbringelse uden samtykke

Myndighedsrådgiveren laver en indstilling til kommunens børn- og ungeudvalg, som vurderer, om der er grundlag for at anbringe barnet uden samtykke.

Rebild Kommune bestemmer, hvor barnet skal anbringes, og kan fastsætte reglerne for samvær og kontakt. Der tages også stilling til, om barnet har behov for egentlig behandling.

Ansøgning om økonomisk tilskud til efterskole

Økonomiske støtte til efterskoleophold gives med på baggrund af en vurdering af forældremyndighedsindehaverens evne til at afholde udgiften. Dette med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering samt en vurdering af udgiftens størrelse.

Her finder du ansøgningsskema til efterskole  og guide til korrekt udfyldning vedr. dokumentation af oplyste indtægter og udgifter.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Menu