Bliv plejefamilie – sammen kan vi gøre en forskel!

Bliv plejefamilie
”Plejefamiliens fornemste opgave er at give barnet støtte og at give barnet trygge og stabile rammer.”

Familieplejekonsulenten, kontakt omstillingen på telefon:
99 88 99 88.

Alle børn bør vokse op i en familie, hvor de får omsorg og støtte. Desværre er det ikke alle børn, der har en barndom, hvor mor og far har overskud til at skabe gode rammer for dem.  Rebild Kommune har en opgave med at hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med problemer, så disse børn og unge trods vanskelige kår, kan få de bedste vilkår i fremtiden.  For at hjælpe disse børn og unge kan det blive nødvendigt at anbringe dem uden for hjemmet. Her er plejefamilien ofte et godt valg.  En ny undersøgelse fra SFI viser, at anbragte børn i store og hele trives, samt at børn i plejefamilier trives bedre end børn på døgninstitution. Undersøgelsen er gennemført i 2014 blandt 1.404 tilfældigt udvalgte anbragte børn og unge og kan læses på SFI’s hjemmeside.    

En plejefamilie defineres som en familie, der på foranledning af en kommune tager imod børn og unge, der anbringes i plejefamiliens eget hjem.” (KL’s familieplejehåndbogen)

Rebild Kommune har pligt til at opdyrke nye familier, som har lyst til at hjælpe med at løfte denne opgave.  Dette afsnit indeholder en række informationer til jer, som overvejer eller vil ansøge om at blive godkendt som plejefamilie.

Hvorfor blive plejefamilie?

I sidder måske og tænker ” Hvorfor skal vi blive plejefamilie?” I er sikkert klar over, at livet som plejefamilie kan være udfordrende.  Men er I klar over, at det også kan være en stor og værdifuld gave?

At være plejefamilie er en betroet opgave, og har I først prøvet en sådan opgave, kan det være svært at forstille sig et familieliv uden. Glæden ved at være plejefamilie overskygger det svære, idet I typisk får mange oplevelser, som I ellers ikke ville have fået. Baseret på oplevelser fra nuværende plejefamilier er der nedenfor oplistet syv gode grunde til, hvorfor I skal vælge livet som plejefamilie: 

Som plejefamilie kan I:

 • Berige eget familieliv
 • Hjælpe et barn/ en ung med at udvikle sig
 • Gøre en forskel i et andet menneskes liv
 • Skabe relationer, der varer livet ud
 • Give børn troen på livet tilbage
 • Se resultater af jeres arbejde
 • Opleve samhørighed

På Socialstyrelsens hjemmeside kan I se seks korte film, hvor plejeforældre fortæller om deres gode og mindre gode oplevelser som plejefamilie. Se filmene her.

Overvejer I at blive plejefamilie, sidder I sikkert med en masse spørgsmål til, hvad det kommer til at betyde for jeres familie. Nedenfor er de typiske spørgsmål vedrørende livet som plejefamilie oplistet. Til hvert spørgsmål kan I læse svaret.

Overvejer du forsat at blive plejefamilie afholdes der en informationsaften vedrørende det at blive plejefamilie, hvor Socialtilsyn Nord vil deltage. Hold øje med Rebild Kommunes hjemmesiden for nærmere information omkring tid og sted.

Hvilke overvejelser skal I gøre jer inden I bliver plejefamilie?

At være plejefamilie kræver et stort engagement på fuld tid. Det kan være en stor glæde men til tider kan det også give frustrationer og udfordringer, som i perioder kan fylde meget i familielivet. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie. Vil I være plejefamilie skal I overveje om:

 • I vil stå til rådighed 24 timer på godt og ondt?
 • I er klar på en ufordring, der kan udvikle jer?
 • I er åbne for samarbejde med kommunen og barnets/ den unges forældre, i opgaven om at udvikle barnet/ den unge på den bedst tænkelige måde?
 • I er rummelige og forstående?
 • I har gåpåmod og ønsker at give et barn/en ung et trygt hjem?
Har vi indflydelse på, hvilken type barn vi får?

Som plejefamilie er I i jeres fulde ret til at stille krav til det barn I skal modtage. Dertil findes der også flere forskellige former for plejefamilier, alt efter hvad der passer for jer. I Rebild kommune kan I ansøge om at blive enten plejefamilie eller aflastningsfamilie. 

Plejefamilieer den mest anvendte form for familiepleje. Her bor barnet/ den unge hos jer og er en del af jeres familie på fuldtid. Barnet/ den unge får her omsorg og støtte gennem en længere periode og måske resten af barndommen.

Aflastningsplejefamilier har I til formål at aflaste de biologiske forældre eller plejeforældrene. Dette betyder at barnet/den unge ikke bor hos jer på fuldtid men i perioder. Eksempelvis kan barnet/den unge være hos jer hver anden weekend eller et antal timer om ugen. Barnet/den unge får her støtte og omsorg gennem en kortere periode. 

 

Hvad hjælp kan vi få fra kommunen?

Rebild Kommune vil give jer støtte, vejledning og undervisning i forbindelse med at have et plejebarn boende. Som plejefamilie vil I blive tilknyttet en familieplejekonsulent, der overordnet set har fokus på plejefamiliens ve og vel, trivsel samt udvikling i rollen som plejefamilie.

Familieplejekonsulenten giver pædagogisk viden og pædagogiske handlemuligheder til håndtering af de udfordringer, som kan opstå i plejeforløbet. Det kan bl.a. være om barnets udfordringer i hverdagen, samarbejdet med barnets forældre og diverse instanser som børnehave, skole og barnets øvrige netværk, fritidsaktiviteter m.m.

Familieplejekonsulenten giver jer også supervision. Som udgangspunkt foregår supervisionen i jeres hjem.  Supervisionen vil typisk foregå fire gange om året, hvis I er fuldtidsplejefamilie og minimum to gange om året, hvis I er aflastningsfamilie. Har I brug for yderligere supervision kan dette aftales med familieplejekonsulenten. Formålet med supervisionen er, at I kan blive klogere på jer selv og plejebarnet samt udvikle nye perspektiver og forståelser.

Familieplejekonsulenten vil vejlede jer så I får mulighed for at udvikle eller videreudvikle jeres personlige og faglige kompetencer i forhold til blandt andet: Det anbragte barn, samarbejdet med barnets biologiske familie samt den kommune der har anbragt barnet. Supervisionen kan være individuel – for den ene af jer plejeforældre eller fælles - for jer begge. Fælles supervision kan ligeledes være en gruppe af flere plejefamilier.  

 

 

Hvilke kriterier skal vi opfylde for at kunne blive plejefamilie?

Der er Socialtilsyn Nord, som varetager opgaven om den generelle godkendelse i Rebild Kommune. I hvert enkelt tilfælde vil Socialtilsyn Nord foretage en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer og ressourcer. Det er for at sikre at familien er egnet som plejefamilie. Er I generelt en sund og stabil familie, skal I ikke tøve med at søge om godkendelse som plejefamilie. Rebild Kommune opfordrer også enlige til at søge om godkendelse som plejefamilie.

Ved tvivl omkring, hvorvidt I opfylder kriterierne for at blive plejefamilie, kan Socialtilsyn Nord kontaktes. Kontaktoplysningerne findes under ”Hvordan bliver vi godkendt som plejefamilie

Skal vi have bestemt uddannelse for at blive plejefamilie?

Alle plejefamilier og aflastningsfamilier skal have gennemgået et lovpligtigt grundkursus for plejefamilier, før de kan blive godkendt som plejefamilie/aflastningsfamilie. Kurset varer en uge og I skal som udgangspunkt være begyndt på kurset inden I modtager et plejebarn.

Indholdet i det grundlæggende kursus er:

 • Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation og relationen mellem plejefamilien og plejebarnet
 • Samarbejdet med barnets forældre, herunder relationen mellem barnet og dets forældre
 • Plejefamiliens rolle i samarbejdet med kommunen og øvrige professionelle
 • Begge parter skal deltage i kurset.

Alle plejefamilier har herefter pligt til at gennemgå to lovpligtige kursusdage om året.

Hvad binder vi os for som plejefamilie?

At blive plejefamilie kan betyde at I enten

 • binder jer for en kortere periode, hvis et barn/ en ung for eksempel har brug for aflastning i en periode, eller
 • at I binder jer for hele et barns opvækst.

I Rebild Kommune sættes barnet/ den unge altid i centrum. Derfor vil perioden blive betinget af, hvilke behov barnet/ den unge har. Bliver I godkendt som plejefamilie, bliver der uarbejdet en aftale mellem jer og Rebild Kommune, som I forpligtiger jer til. Denne aftale genforhandles årligt og kan under visse omstændigheder opsiges.

 

 

 

 

Hvilke betydninger kan det at være plejefamilie få for vores egne børn?

At være plejefamilie er noget hele familien inddrages i, derfor vil I opleve at se nye sider af jeres partner og jeres egne børn og I vil opleve at jeres familieliv ændres. Dette kan både være berigende og udfordrende.  Det kan for eksempel berige jeres børn med en ny ”bror eller søster”, nye relationer og bekendtskaber. Men det kan også betyde at I kan blive nødt til at lave ændringer i jeres og jeres børns dagligdag. Det kan være I skal ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for. Det kan også betyde at I i en kortere periode, kan føle jer utilstrækkelige over jeres egne børn.

Hvad betyder det økonomisk hvis vi bliver plejefamilie?

Økonomisk betyder det at være plejefamilie, at I vil modtage en skattepligtig honorering (Vederlag), som er afhængig af jeres arbejdsopgaver samt af barnets/den unges behov i forhold til støtte, behandling og omsorg. Herudover får I en omkostningsdel, som er skattefri, der dækker den fulde forsørgelse (for eksempel mad, buskort, el/varme/vand og fritidsaktiviteter).

Hvordan bliver vi godkendt som plejefamilie?

Den generelle godkendelse som plejefamilie betyder, at blive godkendt til at kunne få et plejebarn fra alle kommuner i landet, altså ikke nødvendigvis kun fra den kommune I bor i. Hvis I har spørgsmål om generelle godkendelser er I velkommen til at kontakte Socialtilsyn Nord, som varetager opgaven om den generelle godkendelse i Rebild Kommune. I kan ansøge om generel godkendelse via Socialtilsyn Nords hjemmeside.

 

Socialtilsyn Nord

Sdr. Vråvej 5

9760 Vrå

Tlf. 72 33 69 30

Mail: hjoerring@hjoerring.dk 

Hvordan får vi mere information?

Ønsker I at vide mere omkring det at være plejefamilie kan I læse i Håndbogen for plejefamilier i Rebild Kommune. Den fungerer som et opslagsværktøj og har til hensigt at give plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler og retningslinjer, vi anvender på plejefamilieområdet i Rebild Kommune.

Menu