Børnecenter Himmerland

Børnecenter Himmerland
Børnecenter Himmerland er en kommunal døgninstitution for børn i alderen fra 4 år til og med afslutningen af folkeskolens 9. klasse. Børnene har været udsat for omsorgssvigt, og har derfor følelsesmæssige vanskeligheder. Børnecenter Himmerland modtager børn fra hele Nordjylland, der indskrives til observation eller behandlingsforløb.

Børnecenter Himmerland
Rebild Skovhusevej 2
9520 Skørping

Telefon: 99 88 83 05
E-mail: bch@rebild.dk

Forstander: Susanne Gert

Børnecenter Himmerland drives af Rebild kommune i henhold til § 67 i Lov om Social Service. Målgruppen er børn fra 4 år til og med afslutningen af folkeskolens 9. kl., der har været udsat for omsorgssvigt og/eller traumatiserende oplevelser. Børnene kan indskrives til akut-, observations- og behandlingsforløb.

 

 

Fysiske rammer

Børnecenter Himmerland er beliggende mellem Skørping og Rebild i naturskønne omgivelser i nærheden af skole og idrætsfaciliteter. Der er ca. 2 kilometer til offentlige transportmidler. Børnecentret er beliggende i bygninger, som er opført til formålet med velegnede lokaler og god plads både ude og inde. Afdelingerne i Børnecenter Himmerland er adskilte, men ligger i samme bygning.

Målet for indsatsen

Målet med Børnecenter Himmerlands indsats er afhængig af den opgave, der beskrives af henvisende kommune ved indskrivning af barnet. Børn kan indskrives akut, hvis det er nødvendigt for kommunen, at anbringe et barn udenfor hjemmet.

Målet i forhold til børn der modtages akut, er at tilbyde disse ofte kriseramte børn omsorg - blandt andet ved at lytte til dem og give stabilitet og ro i trygge rammer. Akut foranstaltning er en kortvarig anbringelse indtil kommunen har afklaret, hvad der videre skal ske i forhold til barnet.

Børn indskrives til observation, hvor kommunen har brug at få foretaget en grundig pædagogisk og psykologisk udredning af et barn i et neutralt og fagligt miljø. Udredningen skal være med til at skabe et kvalificeret og underbygget materiale, som kommunen kan bruge til afklaring i forhold til barnets fremtidige udvikling og behov.

Behovet for observation kan opstå, hvis der er brug for, at afklare om barnets problemer/adfærd skyldes samspil i hjemmet eller om barnet kan have medfødte – sociale - psykiske og/eller adfærdsmæssige problemer.

Børn der indskrives til behandling, er børn der er vanskelige at rumme i hjemmet eller i en plejefamilie, og som har brug for et længerevarende behandlingsforløb.

Målgruppen kan blandt andet være børn med tilknytningsforstyrrelser, ADHD, omsorgssvigt og/eller adfærdsmæssige problemer.

Målet med indskrivning i behandlingsophold, er at yde behandling til alvorligt omsorgssvigtede børn gennem en omsorgsfuld og involverende pædagogik. Der arbejdes frem mod at øge barnets selvværd, og lære barnet at indgå i sociale relationer - og dermed medvirke til at udsluse barnet i egen familie, i plejefamilie eller i andet opholdssted.

Målet er, at barnet bedst muligt selv eller med støtte kan håndtere sit ungdoms- og voksenliv.

Pædagogisk arbejde

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i en anerkendende, dialogbaseret og ressourcefokuseret tilgang. Indsatsen er individualiseret, og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov ud fra en mentaliserende tilgang. Dette indebærer en hverdag, der er planlagt, struktureret, rummelig, omsorgsfuld og med relationsopbygning i den udtrækning det enkelte barn formår.

Hvert barn har en primær og sekundær kontaktperson, som er centrale i arbejdet med børnene på Børnecenter Himmerland. Kontaktpersonerne har i samarbejde med forstander og socialrådgiver bl.a. ansvaret for samarbejdet med forældre, skole og sagsbehandler fra hjemkommunen.

Observationsrapporter og behandlingsplaner udarbejdes af kontaktpersonerne i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Børnecentrets psykolog udarbejder tests og undersøgelser af børnene, samt har samtaleforløb eller legeterapi, med de børn der har brug for det.

På baggrund af kommunens § 50-undersøgelse (børnefaglig undersøgelse) og handleplan samt ovenstående, udarbejder børnecentret en individuel udviklings- og behandlingsplan for det enkelte barn.

Ud fra udviklingsplanen arbejdes der individuelt med barnets ressourcer og vanskeligheder for eksempel adfærd, motorik, følelsesmæssige og sociale problemer. Ved behov inddrages eksterne fagpersoner.

Dagligdagen på Børnecenter Himmerland

Børnene deltager i planlagte aktiviteter som for eksempel svømning, boldspil, cykelture samt udeaktiviteter i de nære omgivelser. Derudover er der hobbyværksted, musiklokale, motionsrum, computer/playstation indendøre.

På Børnecenteret vægter vi motion, kost og sund livsstil. Vi har indlagt daglige fysiske aktiviteter som en del af vores pædagogiske tilgang og metode. Fysiske aktiviteter er ligeledes et redskab til at skabe et fælles tredje at være sammen om.

Børnene deltager i områdets fritidsaktiviteter så som spejder, sport, ridning, musikundervisning mm. Børnene støttes socialt i at knytte venskaber med for eksempel klassekammerater.

For de mindre børn, som ikke går i skole, lægges der vægt på at skabe et miljø, der både er trygt for barnet, og giver relevante udfordringer der er passende for deres alder.

Alle børnene har ansvar og pligter ud fra deres alder og niveau.

I skoleferierne arrangeres der udflugter, ligesom der er koloniture hvert år.

Børnecentret er kendetegnet ved et omsorgsfuldt miljø, hvor medarbejderne skaber forudsigelighed og overskuelighed i rammerne, og hvor der både gives støtte og udfordringer.

 

Forældresamarbejde

Børnecentret støtter børnene i at have kontakt til forældrene, og sørger for, at forældrene er informerede om barnets hverdag. Børnene får besøg af forældrene, og er efter aftale hjemme på besøg i weekender og ferier.

Forældrene deltager i indskrivningsmøde og efterfølgende statusmøder.

Desuden laver vi forskellige arrangementer for både børn og forældre. Forældrene bliver løbende orienteret om institutionen.

Skolegang

PPR vurderer og visiterer til egnet skoletilbud i forhold til det enkelte barn. Børn i den undervisningspligtige alder går fortrinsvis på Skørping skole. Børn der har brug for specialskoletilbud, går i relevant skoletilbud i omegnen.

Uddannelses- og udviklingstiltag

Medarbejderne deltager i børnecentrets interne kurser med fagrelevante temaer. Vi er optaget af at udvikle de pædagogiske /behandlingsmæssige metoder og indhente ny viden. Der er løbende supervision i huset.

Afdelingsvis afholdes pædagogiske dage for at drøfte og udvikle afdelingens pædagogik.

Personale

Børnecenter Himmerlands faggrupper består hovedsageligt af pædagoger. Der er desuden ansat pædagogmedhjælpere, socialrådgiver, psykolog, kontorassistent, husmoder, teknisk servicemedarbejder, vågne nattevagter, stedfortræder og forstander.

Ydelser

Der er på Børnecenter Himmerland mulighed for følgende ydelser:

 • Akut anbringelse
  Børnene modtages akut – som følge af en pludselig opstået situation, hvor der ikke er truffet en beslutning om formål og varighed, og hvor barnet bliver, indtil sagsbehandler har skabt afklaring om barnets fremtidsplan.
 • Anbringelse med henblik på observation
  Børnene modtages til observation og undersøgelse. Der udarbejdes en socialpædagogisk observation og eventuelt en psykologisk undersøgelse af barnet. Undersøgelsen munder ud i en rapport, som fremlægges for forældre og sagsbehandler ved afslutningen af observationsperioden. Rapporten danner grundlaget for den plan, der fremadrettet skal laves i forhold til barnet.
 • Anbringelse til behandling
  Barnet tilbydes længerevarende socialpædagogisk behandling med henblik på at kunne vende tilbage til egen familie, plejefamilie eller anden permanent foranstaltning.
Takster

Døgntaksterne på Børnecenter Himmerland er fordelt på to forskellige takster:

 • Indskrivning i akut- og observationsophold: 2.112 kr.
 • Indskrivning til behandlingsplads: 2.860 kr.

Hvis man som kommune har behov for individuelle opgaveløsninger, er børnecenteret åben for drøftelse af dette.

Taksten for disse ydelser beregnes i Indskrivning.

Ønsker barnets hjemkommune at anbringe et barn på børnecentret, kan der tages direkte kontakt til børnecentret og forhøre om ledige pladser, samt om barnet er inden for målgruppen.

Pædagogstuderende

Hvis du er studerende og ønsker at komme i praktik, kan du læse Børnecenter Himmerlands praktikbeskrivelse.

 

 

 

Menu