Voksne med fysisk og psykisk handicap

Blomstermark - foto: www.colorbox.com
Et tilbud til dig, der er voksen, og har et fysisk eller psykisk handicap - eller hvis du er pårørende til en voksen person med fysisk- eller psykisk handicap.

Du kan kontakte myndighedsafdelingen eller de socialfaglige tilbud på telefon 99889988

Indsatsen over for handicappede og udsatte voksne er et vigtigt politisk fokusområde i Rebild Kommune. Vi har et mål om at yde en tidlig og målrettet indsats, der kan bidrage til, at voksne med handicap eller særlige behov får trygge rammer og gode muligheder for et aktivt liv. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp med henblik på, at alle voksne så vidt muligt skal klare sig selv, og sætter fokus på forebyggelse, der skal medvirke til, at problemer kan løses i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben fra Rebild Kommune.

Hvis du har et fysisk- eller psykisk handicap kan du i Center Familie og Handicap få hjælp og rådgivning. De fleste af de tilbud Kommunen har, skal du visiteres til, men vi har også åbne tilbud hvor du kan komme efter lyst og behov.

Når du kontakter Center Familie og Handicap, vil du blive henvist til en sagsbehandler. Vedkommende hjælper dig med at få et sammenhængende forløb. Sagsbehandlerens opgaver er at:

 • Rådgive, vejlede og henvise
 • Koordinere
 • Samle information og udarbejde beslutningsgrundlag
 • Bevillige handicapspecifikke ydelser
 • Udarbejde handleplan
 • Iværksætte foranstaltninger
 • Foretage opfølgning

Center for Familie & Handicap arbejder ud fra at:

 • Foranstaltninger skal iværksættes så tæt på borgeren som muligt.
 • Støtten skal iværksættes med udgangspunkt i borgerens ressourcer, netværk og nære miljø.
 • Borgeren skal inddrages og sikres indflydelse ved tilrettelæggelsen af tilbuddet om støtte.
 • Indsatsen skal i videst muligt omfang medvirke til at udvikle og/eller vedligeholde borgerens færdigheder. Indsatser, der kompenserer for nedsættelser i funktionsniveauet, skal understøtte den indsats, der har et mere udviklende eller vedligeholdende sigte.

Lokale tilbud

I Rebild Kommune findes der en række lokale tilbud som er målrettet voksne med fysisk- eller psykisk handicap. Du kan læse meget mere om tilbuddene på denne side.

Hvis du ønsker at vide mere om Rebild Kommunes handicappolitik kan den læses her.

Råd og vejledning

Du kan modtage gratis råd og vejledning af en myndighedsrådgiver om, hvilke muligheder du har for at modtage støtte, hvis du har et handicap. Du kan modtage råd og vejledning ved at henvende dig i Center Familie og Handicap.

Det kan være relevant for dig at modtage råd og vejledning, hvis du får en funktionsnedsættelse i forbindelse med et uheld, en sygdom eller andet. Hvis du som barn har haft en myndighedsrådgiver tilknyttet vil din sag blive overdraget til en rådgiver i voksenhandicapteamet når du bliver 18 år. Overdragelsen sker i et tæt samarbejde med din tidligere myndighedsrådgiver.

Kontakt voksenhandicapteamet på telefon 99889988.

Tilbud til voksne med fysisk- eller psykisk handicap

Bostøtte

Du kan få bostøtte, hvis du er voksen med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan for eksempel være udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, sclerose, ADHD, Aspergers syndrom eller andre lidelser, der medfører udviklingsforstyrrelse. Bostøtten gives efter Servicelovens § 85.

Individuel bostøtte bevilges ud fra en helhedsvurdering af din samlede situation. Det er dine behov og Rebild Kommunes serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. I hver sag foretager vi en individuel og konkret vurdering af indsatsens omfang.

Botilbud

Gives l borgere der har behov for et længerevarende ophold som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje - omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Botilbud gives efter Servicelovens § 107-108

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Borgerstyret Personlig Assistance er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelse og sammensatte hjælpebehov.

Læs mere om bostøtte, botilbud og BPA på denne side. 

Psykisk sårbare og udsatte voksne

Er du over 18 år, har psykiske vanskeligheder, er hjemløs, udsat eller har et misbrugsproblem har vi en række tilbud til dig:

Tilbuddene kan også være en hjælp til din familie eller dine pårørende. Du kan læse mere om tilbuddene på denne side. For yderligere spørgsmål kan du kontakte den Socialfaglige leder Dorte Rømer på telefon 99888400 eller på mail drje@rebild.dk

Hvis du har misbrugsproblemer kan du læse mere under Misbrugsbehandling.

 

Merudgiftsydelse for voksne med et handicap

Har du et handicap, kan du få hjælp til udgifter, der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen.

Er du mellem 18 og 65 år, og har du en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, skal vi dække dine nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens paragraf 100, når merudgiften er en følge af din nedsatte funktionsevne, og hvis de skønnede merudgifter udgør mindst 6.108 kroner per år (2014). Det er en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service.

Du er ikke berettiget til at få dækket dine merudgiftsydelser, hvis du modtager førtidspension tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler - medmindre du har bevilget en hjælpeordning efter servicelovens paragraf 96. Modtager du invaliditetsydelse tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler i lov om social pension, kan du samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter paragraf 100 i serviceloven.

Hvad kan du få tilskud til?

Merudgiften skal være en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at der skal være tale om udgifter, som du ikke ville have haft, hvis ikke det var for den nedsatte funktionsevne. Der kan for eksempel være tale om udgifter til kostpræparater og diætpræparater, medicin, beklædning med videre.

Kan du få dækket dine merudgifter?

Det er specialrådgiveren i voksenhandicapteamet, som ud fra dine oplysninger vurderer, om du er omfattet af bestemmelserne om merudgifter efter servicelovens paragraf_100. Du skal derfor henvende dig til din sagsbehandler, hvis du ønsker at få merudgiftsydelse.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Selvbetjening:

Tilskud til merudgifter for voksne - servicelovens § 100

Her kan du søge om merudgiftsydelse, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu