Borgerstyret Personlig Assistance

Håndtryk - www.colourbox.dk
Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Borgerstyret Personlig Assistance er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelse og sammensatte hjælpebehov.

BPA-ordningen bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehov og personlige ønsker om at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv trods et massivt hjælpebehov.

Hvem kan få Borgerstyret Personlig Assistance

Ordningen henvender sig til personer, der har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes efter reglerne om hjælp efter §§ 83, 84, 85 og 97 i serviceloven. Borgere, der udelukkende har behov for omfattende personlig og praktisk hjælp i hjemmet (mere end 20 timer om ugen) modtager tilskuddet efter § 95. Borgere, der har et mere omfattende og sammensat behov, der også omfatter hjælp til ledsagelse uden for hjemmet, modtager ydelsen efter § 96.

Det er en forudsætning for tildeling af hjælp efter § 95 og 96, at du:

  • er fyldt 18 år
  • har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Det afhænger altid af en konkret, individuel vurdering, om du er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for en BPA-ordning. Det er en betingelse, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder for dine hjælpere undtaget herfor § 95, stk. 3. Der er ikke fastsat begrænsninger for hvilke funktionsnedsættelser, der kan være omfattet af §§ 95 og 96. Der kan normalt ikke tilbydes BPA-ordning til beboere på plejehjem, i plejebolig, botilbud og lignende.

Udover bestemmelserne i Serviceloven gælder den seneste bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 samt den seneste vejledning om borgerstyret personlig assistance.

Hvordan udmåler kommunen dit behov 

For at få bevilget BPA-ordning efter §§ 95 og 96 skal du være omfattet af personkredsen og kunne administrere ordningen. Det betyder, at du skal fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Du behøver ikke at have tidligere erfaring med arbejdslederrollen for at opfylde betingelserne.

For § 95-ordninger er der dog i særlige tilfælde mulighed for at overdrage arbejdslederopgaven til en nærtstående, hvis I begge er indstillede på det, og visitator vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Som nærtstående anses ægtefælle, samlever, forældre, søskende, voksne børn samt andre, der har et nært forhold til dig. Det forudsættes, at nærtstående har samme bopæl som dig eller kommer dagligt i hjemmet.

Udover arbejdslederopgaven skal du tage stilling til arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen, der skal varetages i forbindelse med en BPA-ordning. Arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen kan du vælge selv at varetage, eller du kan vælge at overdrage dem til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Overdragelse til en nærtstående forudsætter også her, at I begge er indstillet på det.

Du kan læse mere om BPA-ordningen i Brugerhåndbogen.

Menu