Bostøtte i eget hjem

Bostøtte Rebild
Bostøtte i eget hjem er et tilbud til borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Kontakt

Leder af de socialfaglige tilbud: Dorte Rømer Jensen Telefon: 99 88 84 00 E-mail: drje@rebild.dk

Formålet med bostøtte i eget hjem er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov og sigter mod hjælp til selvhjælp på det praktiske, personlige og psykiske plan.

Bostøtten kan f.eks. omfatte:

  • Støtte til optræning og udvikling af færdigheder, herunder også støtte til praktiske gøremål
  • Støtte til motion i dagligdagen
  • Støtte til kontakt til læge, psykiatri, speciallæge, myndighed m.m.
  • Støtte til samarbejde og møder med kommunens øvrige afdelinger samt eksterne samarbejdspartere
  • Støtte til mestring af hverdagen, herunder egen økonomi

Bostøttens indhold konkretiseres gennem udarbejdelse af en handleplan og fokusområder, hvor borger og bostøtte i samarbejde formulerer konkrete mål og metoder for indsatsen. Tidsrummet for bostøtte planlægges af borger og bostøtte i samarbejde og aftales ud fra behov og målsætning.

I bostøttegruppen er der ansat personale med en bred faglighed. Der er ansat pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

For at få tildelt bostøtte i eget hjem skal borgeren visiteres af en myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap.

Menu