Støtte til køb af bil

Kørestolsbruger sætter sig ind i bil - Colourbox.dk
Vi kan yde støtte til køb af bil til dig, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten bliver givet ud fra en individuel vurdering.

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden bil? Er dine muligheder for at opnå eller fastholde arbejde eller gennemføre en uddannelse - uden brug af bil - forringet? Så kan du være i målgruppen for at få støtte til køb af bil. 

Du skal have et kørselsbehov:

 • til og fra et arbejde, som skaffer dig et væsentligt bidrag til din og din eventuelle families forsørgelse.

 • til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.

 • der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse.

Vi kan ikke yde støtte, hvis dit kørselsbehov kan løses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger - for eksempel gennem NT Handicapkørsel.

Indretning eller køb af bil - under 18 år

Er du under 18 år, kan dine forældre søge om tilskud til nødvendig indretning af en bil eller om støtte til køb af bil. Støtten kan søges, hvis du har et handicap, der gør, at det er vanskeligt for dig og din familie at færdes uden bil.

Ansøge om støtte til køb af bil

Ønsker du at ansøge om støtte til køb af bil, skal du udfylde et ansøgningsskema via vores selvbetjeningspanel og dette spørgeskema . Formålet med spørgeskemaet er, at sikre at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at udfylde alle spørgsmålene.

Ansøgning og spørgeskema skal sendes til:

Rebild Kommune
Center pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 110
9530 Støvring

 

Vejledning: Støtte til køb af bil

Du kan få støtte, hvis du:

 • har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes

- eller

 • i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

Du skal have et kørselsbehov:

 • til og fra et arbejde, som skaffer dig et væsentligt bidrag til din og din eventuelle families forsørgelse

- eller

 • til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder

- eller

 • der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse

Du kan ikke få støtte, hvis dit kørselsbehov kan løses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger - for eksempel gennem NT Handicapkørsel, individuel befordring i henhold til servicelo-vens § 117 eller lignende.

Vær opmærksom på, at alle bilister har pligt til at have et gyldigt kørekort - det vil sige selv at skaffe påtegninger i kørekortet uanset om du har opnået støtte til køb af bilen.

 

Besluttende myndighed

Det er os, der bevilger bilen. Hvis du har en påtegning i dit kørekort om særlig indretning af bilen, kan Myndighed i Center Pleje og Omsorg bevilge støtte til den særlige indretning.

Er der behov for en særlig indretning af bilen, og dette ikke kræves af politiet, er det Myndighed i Center Pleje og Omsorg, der vurderer og bevilger det.

 

Valg af bil

Ved bevilling af støtte til køb af bil (§7 stk. 1 eller stk. 2 lån) får du bevilget den billigst egnede bil. Du vil derfor under sagsbehandlingen blive indkaldt til afprøvning af bil/valg af bil. Under afprøvningen vurderes ind og udstigning af bilen, placering i bilen, behov for særlig indretning samt krav til anbringelse af hjælpemidler i bilen.

Ønsker du at købe en anden bil end den der er peget på ved afprøvningen, skal egnetheden af denne bil godkendes af os.

Hvor stor er støtten?

Normal støtte (§7 stk. 1 lån) ydes til den billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil 171.000 kr. (2013 takst), dog højst bilens købesum.
Ønsker du at købe en dyrere bil end den, der er peget på af kommunen, skal bilens egnethed vurderes. Du skal selv betale det bilen koster mere (merudgiften) end den bevilgede bil.

Støtten ydes rentefrit og afdrages over 6 år. Halvdelen skal afdrages med 1/72 pr. måned. Den anden halvdel nedskrives med 1/72 pr. måned. Hvis dit indkomstgrundlag overstiger 204.000 kr. (2013 takst), forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales, med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 204.000 kr. Ud over støtte til bilen bevilges du fritagelse for betaling af vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug. Dog skal der altid betales udligningsafgift for dieselbiler.

Restgælden på bilen forfalder, såfremt ansøgeren dør. Hvis bilens salgspris ikke dækker gælden, afskrives resten. Ved salg i øvrigt skal hele restgælden betales - både den afdragspligtige og den afdragsfri del.

Udskiftning af bil

Lån efter §7 stk. 1

Hvis der er ydet støtte til den gamle bil, skal et overskud ved salget (nettoprovenu - efter fradrag af eventuel restgæld) anvendes til at nedskrive den tilbagebetalingspligtige del af det nye lån i forbindelse med køb af ny bil. Et herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives.

Hvis der i forbindelse med køb af den gamle invalidebil er foretaget et merkøb (eventuelt købt en større og dyrere bil), skal provenuet fra salget af bilen fordeles mellem dig og Rebild kommune efter samme fordelingsnøgle, som da bilen i sin tid blev betalt. Det vil sige, at hvis du har betalt 20 % af bilens værdi, da den blev købt, råder du frit over 20 % af provenuet.

Udvidet lån efter §7 stk. 2

Hvis din nedsatte funktionsevne gør det nødvendigt at købe en større bil, end et almindelig lån dækker, kan du søge om et rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til merudgiften.

Et sådant tillægslån kan ydes i følgende tilfælde:

 • når din funktionsnedsættelse nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kun kan foretages i en større og dyrere bil

- eller

 • når en større eller dyrere bil er nødvendig, fordi din funktionsnedsættelse medfører, at du ikke eller kun med betydelige vanskeligheder, kan klare ind - og udstigning eller placering i bilen

- eller

 • når en større og dyrere bil er nødvendig for, at du kan medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen

Lånet fastsættes på grundlag af prisen på den billigst egnede bil. Lånet nedskrives med 1/72 månedligt fra bilens registrering.

Ejer du på ansøgningstidspunktet en bil, som du har fået støtte til, skal nettoprovenuet ved salget af denne bil fratrækkes i det supplerende lån. Er der herefter overskydende beløb fra salget trækkes dette fra i lånet efter §7 stk. 1 (se ovenfor).

Du råder frit over din eventuelle andel af provenuet fra den gamle bil, som beskrevet ovenfor under afsnittet lån efter §7 stk. 1.

Hvornår kan bilen udskiftes?

Der kan normalt først ydes støtte til udskiftning af bilen seks år efter, den er registreret. Udskiftning kan dog finde sted tidligere, hvis det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning er nødvendig, hvis bilen er totalskadet, eller hvis bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring i din funktionsevne.

Særlig indretning

Tilskud til særlig indretning kan gives, hvis politiet har stillet krav herom(påtegning i kørekortet), eller hvis dine helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller det letter din placering i bilen. Tilskud til særlig indretning kan gives både til en ny og en brugt bil. Det er dog en forudsætning, at bilens stand, alder og udgiften ved indretningen vurderes at være rimelig.

Det er en forudsætning, at den foreslåede løsning formodes at være brugbar i en seks - årig periode. Tilskuddet kan ydes, selv om du ikke opfylder betingelserne for at få lån til køb af bil. Det er en betingelse, at bilen tilhører dig eller en anden person inden for husstanden og, at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Der kan normalt ikke ydes hjælp til lignende indretning før efter seks års forløb.

Automatgear

Tilskud til automatgear kan bevilliges, når følgende betingelser er opfyldt

bilen er under et år gammel

bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken.

Tilskuddet udgør et fast beløb på 23.764 kr. (2013 takst).

 

Fritagelse for vægtafgift

Du kan søge om fritagelse for betaling af vægtafgift, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Vær opmærksom på, at du kan søge fritagelse for vægtafgift selv om du ikke samtidig søger støtte til bil.

Kørekort

Du kan søge om tilskud til køreundervisning og lægeerklæring, når du skal have fornyet dit kørekort, hvis det er påkrævet af helbredsmæssige årsager, og betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt. Tilskuddets størrelse vurderes efter en konkret vurdering.

Parkeringslempelser

Det gamle blå skilt med teksten 'Invalidevogn' er stadig fuldt gyldigt i Danmark, men siden 1. januar 2001 har ansøgere fået tildelt et parkeringskort i plast, hvor der er foto og underskrift på bagsiden.

Parkeringskortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Det gamle blå skilt blev derimod udstedt til én bestemt bil, og det må ikke anvendes i andre biler end den udstedte.

Du kan få byttet dit blå skilt til et parkeringskort ved at kontakte Danske Handicaporganisationer. Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet et gebyr for bytning. 

Hvem kan få parkeringskort?

Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Har du fået støtte til køb af invalidebil, har du altså også ret til parkeringskortet.

Personer, der er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede - for eksempel  NT's handicapkørsel. Den indsendte dokumentation må højst være et år gammel.

Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes.

Hvis du ikke selv kører bilen, skal der særlige helbredsmæssige forhold eller særlige omstændigheder til, før du kan få parkeringskort.

Ansøgning om parkeringskort

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til retur til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Parkeringskortet koster 425 kr. og fornyelse af det koster 250 kr. Kortet er gyldigt i 10 år. 

Parkeringsregler

Som handicappet bilist har du fortrinsret til de særligt afmærkede parkeringspladser.

Med parkeringskortet(eller det blå skilt) placeret synligt - for eksempel i bilens forrude må du desuden:

 • parkere op til 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Men du må ikke overtræde standsningsforbud.
 • op til 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt
 • tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt.

Du skal huske at indstille p-skiven.

Danske Handicaporganisationer har en oversigt over alle de særlige parkeringsregler der gælder for dig med et parkeringskort.

Derudover anbefaler vi, at du søger oplysning om de lokale regler hos politiet.

 

 

 

 

Påtegninger i kørekortet? - Sådan gør du

Vi kan yde tilskud til den nødvendige indretning af din bil uanset, om du opfylder kravene til at få støtte til bil, hvis politiet vurderer, at det er et krav for, at du kan føre bilen.

For at få vurderet dit behov for påtegninger i kørekortet, er det nødvendigt, at du gør som beskrevet herunder.

 • Du skal gå til egen læge og få udstedt blanketten 'Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort'. Samme blanket bliver benyttet, første gang du erhverver dit kørekort. Det er vigtigt, at lægen på blanketten giver sin vurdering af din funktionsnedsættelse samt hvilke specielle indretninger, han tror, der vil hjælpe dig for at du kan føre bilen.

 • Du skal medbringe pasfoto til lægen, som bliver stemplet bagpå som dokumentation.

 • Herefter skal du henvende dig i Borgerservice og udfylde blanketten 'Ansøgning om kørekort'. Borgerservice sørger for at sende din ansøgning videre til politiet, der indkalder dig til en vejledende køreprøve.

 • Politiet vil i de fleste tilfælde sende dine papirer videre til Embedslægen med henblik på en vurdering af, om din funktionsnedsættelse/sygdom gør, at du fremover skal op til vejledende køreprøver. Du vil få direkte besked herom.

  Hvis der er tale om nye krav i kørekortet, vil du få udstedt et nyt kørekort.

 • Vi får ikke direkte besked fra politiet om resultatet, derfor skal du sende en kopi af dit nye kørekort til os.

 

Vilkår hvis du får bevilliget støtte til køb af bil

Hvis du bliver bevilliget støtte til køb af en bil, skal du overholde disse vilkår:

 • Du skal købe en fabriksny bil.

 • Bilen skal registreres i dit navn.

 • Bilen skal holdes kaskoforsikret for den fulde værdi inklusiv nødvendig indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet med.

 • Der kan ikke ske ejerskifte/brugerskifte inden 6 år efter anskaffelse uden forudgående tilladelse fra os.

 • Dine helbredsmæssige og eventuelle erhvervs - eller uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være til stede.

 • Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække dit totale kørselsbehov.

 • Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid.

 • Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, der ikke vedrører bilen.

 • De fastsatte afdrag skal overholdes.

Er du i tvivl om nogle af disse vilkår, kan du kontakte Myndighed i Center Pleje og Omsorg.

Overholder du ikke vilkårene ovenfor, skal lånet opsiges og fritagelsen for vægtafgift bortfalder.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i afgørelsen af din ansøgning, har du mulighed for at klage. Alle ansøgere modtager sammen med afgørelsen en klagevejledning.

Klagen skal være sendt inden for fire uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen fra os.

Når vi modtager din klage, udfylder vi et ankeskema som vi videresender til Ankestyrlesen, der foretager genbehandling af din sag.

Klagen skal sende til:

Rebild kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 88
9530 Støvring

 

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om handicapbiler i 'Lov om social service' på Retsinformations hjemmeside. § 114 handler om støtte til bil.

På Retsinformations hjemmeside kan du læse bekendtgørelsen samt vejledningen.

 

Menu