Rebild Natur- og Miljøpris

Græs med blomster - www.colourbox.dk
Det Grønne Råd i Rebild Kommune uddeler hvert år Rebild Natur- og Miljøpris i samarbejde med Udvalget for Teknik og Miljø.

Rebild Natur- og Miljøpris består af et diplom og en præmie på 5000 kr. Til prisen kan indstilles en eller flere privatpersoner, en forening eller organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i Rebild Kommune.

Rebild Natur- og Miljøpris uddeles en gang årligt i forbindelse med et natur- eller miljøarrangement.

Indstillingerne sendes til Det Grønne Råd c/o Center Natur og Miljø - cnm@rebild.dk 

Sådan kommer I/du i betragtning

Projekter eller initiativer, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af følgende kriterier:

  • Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaudfordringer med succes
  • Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer
  • Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk
  • Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre
  • Have et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer.

Prismodtagere skal være bosiddende i kommunen, være ansat i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører deres virke i Rebild Kommune.

Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Rebild Kommune kan indstille andre eller sit eget initiativ til Rebild Natur- og Miljøpris ved at skrive en-to A4 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om nyskabende værdier, formål, resultater, målgrupper, samarbejdspartnere, og hvordan projektet eller initiativet lever op til kriterierne for Rebild Natur- og Miljøpris.

Der nedsættes en Rebild Natur- og Miljøpris komité på tværs af Udvalget for Teknik og Miljø samt Det Grønne Råd, således at der udpeges op til tre personer fra henholdsvis udvalg og råd til komitéen.
Det Grønne Råd er omdrejningspunkt for det praktiske omkring Rebild Natur- og Miljøpris.

Prismodtager 2019 - Rebild Vandværk

Rebild Vandværk vandt Rebild Natur og Miljøpris 2019 for deres arbejde med at sikre grundvandet. Rebild Vandværk fik prisen for at have ”handlet håndfast og hurtigt” ved at købe jord i vandindvindingsområdet, afvikle en juletræskultur på jorden, og sikre at arealet fremadrettet bliver anvendt miljørigtigt til gavn for grundvandet og dermed drikkevandet i Rebild.

Formanden for Det Grønne Råd, Anders Bekker overrakte på vegne af rådet og Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune diplom og præmie med ordene: 

- Rebild Vandværk har handlet med rettidig omhu, og der er fundet en god løsning for at beskytte drikkevandet.

Prismodtager 2017-18

I 2018 gik prisen til daginstitutionerne Tuen og Kløvermarken i Haverslev og Ravnkilde for deres store engagement og arbejde med natur, klima og miljø i børnehøjde. Prisen blev overrakt af Randi Stub, formand for Det Grønne Råd og Kim Edberg, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Prismodtager 2016

I 2016 gik Natur- og Miljøprisen til Suldrup Senior Service for deres store engagement med bla. at udvikle og vedligeholde Suldrups rekreative faciliteter, fx.stierne ved Suldrup Sø. Prisen blev overrakt af Det Grønne Råds formand, Randi Stub i forbindelse med årets byfest, Jættefesten, den 7. august.

Prismodtager 2015

I 2015 tildeltes prisen til Rebild Ungdomsskole for deres engagerede bidrag i forårets KlimaRebild-kampagne.

Prisoverrækkelsen fandt sted ved åbent hus-arrangementet i forbindelse med Skørping Varmeværks indvielse af  nyt stort  solvarmeanlæg, 3. oktober 2015.

Ved prisoverrækkelsen begrundede formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Lem (S) blandt andet valget med, at elevernes bidrag til klimakampagnen er med til at begrænse madspild, og dermed presset på miljøet. Eleverne havde blandt andet lavet en klimamenu lavet af såkaldt skraldemad – altså mad der er tæt på at blive til affald.

Prismodtager 2014

I 2014 blev uddelingen af Rebild Natur- og Miljøpris uddelegeret til gruppen bag Klima 14:14.

Prisen gik til 9. klasserne på Karensmindeskolen i Støvring, der efter en klima-workshop i forbindelse med Klima 14:14 har udarbejdet et stort maleri med klima-motiv.

Borgmester Leon Sebbelin afslørede maleriet i forbindelse med 9. klassernes dimission den 25. juni, og prisen blev overrakt af Sussi Handberg, primus motor for Klima 14:14.

Maleriet vil fremover hænge på Skørping Varmeværk.

Prismodtager 2013

Priskomitéen valgte i 2013 at give prisen til Fyrkilde Lortelaug. En række borgere i Fyrkilde er gået sammen om at etablere beplantede filteranlæg til rensning af spildevand. Mange lodsejere i det åbne land står overfor udfordringer med at få renset og bortskaffet deres spildevand på forsvarlig vis, og i Fyrkilde har lauget valgt at være proaktive og etableret flere filteranlæg med beplantning af tagrør og gul iris.

Initiativet fra borgerne i Fyrkilde er et fint eksempel på hvordan lokalt engagement og bæredygtighed kan gå hånd i hånd.

Der kan læses mere om projektet på Rebild Kommunes landsbyportal.

Priskomitéen bestod i 2013 af Randi Stub Petersen og Kim Mark fra Det Grønne Råd og Leif Nielsen og Morten Lem fra Teknik- og Miljøudvalget.

Prismodtager 2012

En enig priskomité valgte i 2012 at give prisen på 5000 kr. til Anne Dorthe Sørensen fra Veggerby. Anne Dorthe Sørensen har på eget initiativ organiseret affaldsindsamling langs vejkanter og i grøfter i Veggerby Sogn. Ved at lade lokale beboere 'adoptere' en vejstrækning nær eget hjem, er det lykkedes Anne Dorthe Sørensen at få aftaler om affaldsopsamling og renholdelse af ikke mindre end 65 kilometer vejstrækning - svarende til 130 kilometer grøftekant. 

Anne Dorthe Sørensen får prisen for sit smittende engagement, der er med til at løse et helt konkret problem med henkastet affald langs vejen og til at øge miljøbevidstheden og miljøhensynet hos en stor gruppe mennesker. Prisen blev overrakt af Sussi Handberg, der er medlem af Det Grønne Råd.

Priskomitéen i 2012 bestod af Randi Stub Petersen og Sussi Handberg fra Det Grønne Råd og Leif Nielsen og Morten Lem fra Teknik- og Miljøudvalget.

Prismodtager 2011

I 2011 bestod priskomitéen af Gert Fischer og Morten Lem fra Udvalget for Teknik og Miljø, og Randi Stub Petersen, Sussi Handberg og Søren Kjær fra Det Grønne Råd.

Prisen tilfaldt i 2011 Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å.

Menu