Dræning

Dræning - foto: Vandløbsgruppen
Ifølge vandløbsloven er der fri dræningsret. Den frie dræningsret gælder kun for bredejere, som dræner på egen ejendom ud til naturlige åbne vandløb. Hvis du ønsker at aflede overfladevand eller drænvand til en rørledning eller over anden mands mark, skal der først søges om tilladelse hos kommunen.

Inden du går i gang med at dræne din jord, skal du være opmærksom på lovgivningen.

Vær også opmærksom på, at der i regulativerne for offentlige vandløb kan være krav til drænudløbets placering i vandløbet.

Det er som udgangspunkt ikke lovligt at ændre på eksisterende dræn og grøfter. Det betyder, at grøfter ikke må graves dybere eller bredere, og at dræn ikke må lægges dybere eller med ændret størrelse, med mindre der er givet tilladelse til det.

Det er tilladt at lave almindelig vedligehold af egne dræn og grøfter, med mindre de ligger i et okkerpotentielt eller naturbeskyttet område.

Dræning i okkerpotentielle eller naturbeskyttede områder                                          

Okker er et miljøproblem i mange vandløb.

For at beskytte vores vandløb må der ikke drænes eller udgrøftes uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen i okkerpotentielle områder. Med dræning og udgrøftning menes enhver aktivitet – herunder ændring, vedligeholdelse og reparation – som kan sænke grundvandsstanden.

De okkerpotentielle områder kan ses på Danmarks Miljøportal  eller du kan kontakte os, for at høre om dine arealer er udpeget som okkerpotentielle.

Hvis du ønsker at vedligeholde dræn i okkerpotentielle områder ved spuling, skal du være opmærksom på, at spulevandet ikke må ledes i vandløbet. Spulevandet skal opsamles og eventuelt udspredes på marken.

Hvis arealet, der ønskes drænet, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, må der ikke graves eller på anden måde ændres på arealets tilstand uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Menu