Grøn ordning

vindmoelle_colourbox
I Rebild Kommune har møllerne ved Brorstrup og møllerne ved Døstrup udløst midler fra Grøn Ordning. Midlerne er blevet fordelt til forskellige projekter i møllernes nærområder, og der er således ikke længere mulighed for at søge tilskud fra ordningen.

Flere af de projekter, der har fået tilsagn om midler fra Grøn Ordning, er fortsat i udførelsesfasen. Kommunen lægger i første omgang pengene ud, og først når projekterne er afsluttet, kan kommunen få overført midlerne fra energinet.dk.

Hvad er grøn ordning?

Når der planlægges for og opstilles nye vindmøller i kommunen, opsparer kommunen midler i en ”grøn ordning”. Den grønne ordning er et resultat af lov om fremme af vedvarende energi, der er vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen.

Hvad kan midlerne i grøn ordning bruges til?

Midlerne i grøn ordning kan tildeles:

• anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
• kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Byrådet i Rebild Kommune har vedtaget et administrationsgrundlag for den grønne ordning, der fastsætter en geografisk fordeling af midlerne i kommunen, samt fastsætter hvilken type projekter, der kan tildeles midler.

Hvordan fordeles midlerne fra grøn ordning?

Byrådet har besluttet, at mindst 80% af midlerne i den grønne ordning, der tildeles på baggrund af et konkret vindmølleprojekt, skal forbeholdes det lokalområde, hvor vindmøllerne opstilles. Med lokalområdet forstås en radius på 10 km fra vindmøllerne. Hvis der ikke er egnede projekter i lokalområdet, overgår midlerne til resten af kommunen. Ved ligeværdige projekter prioriteres projekter nærmest vindmøllerne før andre projekter.

Den resterende del af midlerne i grøn ordning kan tildeles til projekter i resten af kommunen.
Midlerne kan desuden tildeles til projekter, der ikke har en geografisk tilknytning som f.eks. informations- og formidlingsprojekter.

Hvem kan søge om midler fra grøn ordning?

Alle kan søge om midler fra grøn ordning, så længe projekterne har et offentligt formål og opfylder kriterierne fastsat af Energinet.dk og Byrådet. Rebild Kommune kan også selv søge om penge til projekter.

Midlerne kan tildeles projekter til bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller af en forening eller lignende, hvor bygningen/anlægget benyttes til offentlige formål.

Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder, kan ikke opnå tilskud fra grøn ordning.

Hvilke projekter kan ikke få støtte fra ordningen?

Projekter, der støttes af grøn ordning, skal have et offentligt formål. Det vil sige, at der ikke kan tildeles midler til private projekter eller til projekter på private ejendomme.

Der kan dog gives tilsagn til et projekt på privat ejendom, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt.

Der ydes ikke støtte til udelukkende indkøb af materialer i et projekt. Der ydes tilskud til materialer, der er direkte nødvendige for projektets gennemførelse og funktion, når det er en del af et anlægsarbejde. F.eks. kan der ved opførelse af en overdækning, hvor der indgår betalt entreprenørarbejde, ydes tilskud til indkøb af borde og bænke, som er en del af projektet.

Se mere om kravene til ansøgningen og projekterne her.

Hvordan behandles ansøgningerne?

En ansøgningsrunde for grøn ordning igangsættes af Teknik- og Miljøudvalget. Herefter annonceres igangsætningen på kommunens hjemmeside og i den lokale presse under Kommunen Informerer. 

Når ansøgningsfristen er udløbet behandles ansøgningerne af en tværfaglig administrativ arbejdsgruppe. Hvis der er behov for uddybning af ansøgningerne kontakter arbejdsgruppen ansøger. 

Ansøgningerne om tildeling af midler fra grøn ordning forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der træffer endelig afgørelse om hvilke projekter, der tildeles midler. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse kan ikke påklages. 

Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af ansøgningerne udsendes svarbreve til alle ansøgere. For de projekter, der tildeles midler, udarbejder den administrative arbejdsgruppe ansøgningen til Energinet.dk. Energinet.dk træffer endelig afgørelse om hvorvidt projektet kan omfattes af grøn ordning. Et projekt må ikke påbegyndes, før Energinet.dk har givet tilsagn til det.

Hvornår udbetales tildelte midler?

Efter projektets afslutning udbetaler Rebild Kommune de midler fra grøn ordning, som er tildelt projektet. For at midlerne kan udbetales skal der til den administrative arbejdsgruppe indsendes et projektregnskab med fakturaer i bilag, samt en revisorerklæring.

Iht. VE-loven skal projektets regnskab dokumenteres af en revisor. Udgifter til revisor kan ikke dækkes af grøn ordning og skal derfor finansieres på anden vis.

Revisorerklæring til udfyldelse ved revisor kan hentes her - under selvbetjening/natur og miljø.

Rebild Kommune udbetaler ikke tildelte midler fra den grønne ordning før vindmøllerne er nettilsluttede, da kommunen først efter nettilslutningen har sikkerhed for at få midlerne refunderet af Energinet.dk.

Hvordan ansøger man?

Alle midlerne fra Grøn Ordning er fordelt til forskellige projekter i kommunen. 

Har du flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ordningen, ansøgningsskema eller procedurer, er du velkommen til at kontakte Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid på e-mail: sato@rebild.dk eller telefon: 99 88 77 14.

Menu