Byggeri og anlæg på forurenet jord

Byggeri og anlæg på forurenet jord - foto: Lone Friis Hansen
Bor du indenfor områdeklassificeringen (byzonen), skal jordflytning anmeldes til kommunen. Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte grunde samt oplagring og genanvendelse af forurenet jord kræver tilladelse fra kommunen.

Hvis du bor indenfor områdeklassificeringen (byzonen) og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og har brug for at komme af med jord, skal jordflytningen anmeldes.

Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte grunde     

Bygge- og anlægsarbejder på V1 og V2 kortlagte grunde kræver en tilladelse, når:

  • Der er følsom anvendelse på grunden (bolig, institution, offentlig legeplads og lignende)
  • Der sker ændring til følsom arealanvendelse på grunden (bolig, institution, offentlig legeplads og lignende)
  • Grunden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland til et almennyttigt vandforsyningsanlæg

Oplagring og genanvendelse af forurenet jord

Hvis du som en del af byggeprojektet ønsker at genindbygge forurenet jord eller oplagre forurenet jord i midlertidige depoter på stedet, skal du søge om en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.

Hvis forurenet jord ønskes genanvendt i støjvolde eller i andre projekter udenfor grunden, skal du også søge om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller 33.

50 cm ren jord ved boligbyggeri

Som ejer eller bruger af en grund har du pligt til at sikre dig, at de øverste 50 cm jord på grunden er uforurenet eller overdækket af en varig fast belægning.

Dette gælder også, hvis der skal etableres børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Eksisterende en- eller tofamilieshuse er undtaget fra reglen, medmindre der er tale om etablering af ny selvstændig bolig. Dette betyder, at etablering af carporte, drivhuse, udestuer, tilbygninger og lignende ved eksisterende boliger er undtaget. 

Finder du en forurening

Finder du under udførelse af et byggeprojektet forurening på grunden, skal du standse arbejdet og orientere Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88.

Vi tager stilling til, om der skal stilles krav om undersøgelse og oprydning til forureneren. Vi orienterer desuden regionen og Arbejdstilsynet. Arbejdet må genoptages efter fire uger, eller når regionen har taget stilling til, om der skal opstilles vilkår for dette.

Menu