Bagom Klima Rebild

KlimaRebild-grafik
Klima Rebild er et fælles initiativ fra Rebild Kommune og Det Grønne Råd. Formålet er at sætte klima og energi på dagsordenen.

Klima Rebild er en fælles indsats hvor Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på dagsordenen. To uger om året sætter vi ekstra spot på klimaet og arrangerer mange forskellige aktiviteter og andet i hele kommunen. Klima Rebild 2020 holdes i uge 13 og 14.

Bag om Klima Rebild

Klima Rebild er udsprunget på baggrund af drøftelser i Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune. Det Grønne Råd har gennem en årrække været forum for en bred diskussion af klimaforholdene set fra de forskellige repræsentanters ofte vidt forskellige synspunkter. Det Grønne Råds mål har derfor ikke været at skabe enighed om, hvad vi skal gøre for at imødegå klimaforandringerne, men at igangsætte diskussioner, aktiviteter og handlinger ud fra den hverdagssituation, vi hver især befinder os i.

Det er kendetegnende, at Klima Rebild er meget bredt funderet. Alle klimatiltag er velkomne, ingen klimatiltag dømmes ude og det vigtigste er, at der er nogen, som tager ejerskab for de klimatiltag, der foreslås. 

I 2013 besluttede Rebild Byråd for første gang at bevilge 100.000 kr. til at gennemføre en klimakampagne i 2014. Denne beslutning er siden fulgt op med bevillinger til kampagner i 2015, 2016 og 2017. Siden kampagnen i 2018 har byrådet besluttet at afsætte 200.000 kr. årligt. Klimakampagnerne er hvert år blevet holdt de sidste to hele uger før påske.

Klima Rebild ledes af Rebild Kommune. Der er nedsat en styregruppe, som består Sussi Handberg (Danmarks Naturfredningsforening og Det Grønne Råd), Claus Haparanda (Støvring Kraftvarmeværk), Claus Riber Knudsen (centerchef i Center Natur og Miljø), Birgitte Frost Larsen (Business Rebild), Mads Rasmussen (Center Sundhed, Kultur og Fritid) og Mette Kann-Christiansen (Center Natur og Miljø). Mette er kommunal projektleder af Klima Rebild.  Styregruppen refererer til byrådet og varetager Klima Rebilds overordnede rammer.

I Klima Rebilds fire første leveår er indholdet i klimaugerne blevet skabt af en stadigt voksende gruppe af interesserede borgere, skoler, virksomheder og foreninger samt Det grønne Råd.

Menu