Nedsivning i faskine

Teknologisk institut
En faskine er et hulrum under jorden, som regnvandet fra taget ledes ned i.

HUSK 
Hvis du vil nedsive dit regnvand, skal du ansøge om dette via Byg og Miljø - se nedenstående selvbetjeningsløsning.

En faskine virker på den måde, at regnvand fra tage og hårde overflader ledes ud i et sandfang og videre ned i et hulrum under jorden. Fra faskinen siver regnvandet langsomt ud i jorden og ned til grundvandet. Sandfanget opsamler grus og småting og skal tømmes efter behov. En faskine er typisk opbygget af plastkassetter, men kan også opbygges med sten eller letklinker. Valget af faskinetype har betydning for, hvor meget vand faskinen kan rumme. Plastkassetter er hule og kan derfor opmagasinere mere vand end sten.  

Fordele:

-      Faskinen er under jorden og er derfor ikke synlig.
-      Faskinen optager ikke plads i haven.  

Ulemper:

-      Faskinens sandfang skal renses jævnligt.
-      Anlæg af faskiner kræver et stort gravearbejde.
-      Ikke alle jordtyper egner sig til nedsivning i faskine.
-      Der kan være nedsat funktion i lange våde perioder.  

Du må gerne selv etablere en faskine, så længe det drejer sig om et enfamiliehus eller tilknyttede udhuse, carporte og garager. Dette kræver en tilladelse fra Rebild Kommune. Under selvbetjeningen kan der søges om tilladelse. Det er dit eget ansvar, at anlægget udføres efter de gældende regler. Det er også dit eget ansvar, at vedligeholde faskinen. Afkobling fra spildevandssystemer på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Etablering af faskine kræver en tilladelse fra Rebild Kommune. Denne kan søges via selvbetjeningen Bygge- og Miljøansøgning nedenfor. Efter udført arbejde, skal anlægget færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune eller via Byg og Miljø (BOM). Blanket til færdigmelding kan findes her

Ved anlæggelse af faskine skal der tages forhold for følgende afstandsrestriktioner:  

  • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder.
  • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder.
  • Mindst 2 meter fra skel.
  • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og hav.
  • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu