Mulige rensningsløsninger

Renseløsninger
Mulige rensningsløsninger
Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan etableres, når der er de rigtige jordbunds- og grundvandsforhold. I et nedsivningsanlæg, pumpes vandet fra bundfældningstanken ud i sivestrenge med huller, hvor vandet langsomt siver ned igennem jorden. Jordlagene renser vandet for forurenede stoffer. Et nedsivningsanlæg kræver sandholdig jord.  

Anlægget kræver ikke særlig vedligeholdelse og fremstår ikke synligt i landskabet. Der stilles dog nogle afstandskrav til anlægget:  

  • Bunden skal placeres min. 1 meter over grundvandsstand.
  • Der skal være min. 300 meter til drikkevandsboringer.
  • Der skal være min. 25 meter til vandløb eller sø.
  • Anlægget skal placeres min. 5 meter fra bygninger og skel. 
Sandfilteranlæg

Et sandfilteranlæg kan etableres, hvis nedsivning ikke er muligt. Et sandfilteranlæg består af sivestrenge, sandfilter, drænrør og plastmembran. Vandet pumpes ud i sivestrengene, hvorefter det renses i sandfilteret, opsamles i drænrøret og ledes ud til et vandløb. Da anlægget ikke renser for fosfor, kan vandet ikke udledes til en sø. Sandfilteret er opbygget af et fordelerlag, et filter og et opsamlingslag. 

Anlægget fremstår ikke synligt, men er forholdsvis dyrt at anlægge og er dyrt i drift. 

Beplantet filteranlæg

Et beplantet filteranlæg består af et sandlag med beplantning af eks. tagrør, et drænrør og en plastmembran. Vandet bliver renset af sand og rodnet, hvorefter det bliver opsamlet i et drænrør og udledt til et vandløb. 
Hele anlægget placeres på en plastmembran, der forhindrer at vandet løber ud i grundvandet. 

Anlægget renser ikke for fosfor og der må derfor ikke udledes til søer. Anlægget kræver mindre plads end andre beplantede anlæg og rodnettet forhindrer, at sandet bliver tilstoppet. 

Biologisk minirenseanlæg

Et biologisk minirenseanlæg renser både for kemiske og biologiske partikler. Det fungerer som almindelige renseanlæg. Vandet udledes efterfølgende til en sø eller et vandløb.  
Anlægget kan etableres alle steder og kræver ikke meget plads. Det er nedgravet i terræn og vil derfor ikke være synligt. Anlægget er især dyrt i drift.  

Pileanlæg

I et pileanlæg fordamper vandet fra anlægget. Det kan derfor anvendes på områder hvor nedsivning og udledning ikke er en mulighed. Jordtype og grundvandsstand er ikke begrænsende for at anlægge et pileanlæg. 
Vandet pumpes ud i sivestrenge, hvorfra det løber via faskiner til pileanlægget. Planterne optager en del af vandet og næringsstofferne. En plastmembran placeres under anlægget.  

Anlægget tager meget plads og er meget synligt, grundet de høje piletræer. Det anbefales at træerne udskiftes hver tredje år. Anlægget er dyrt at anlægge.

Samletank

En samletank er en lukket beholder, hvor husspildevand ledes til. Samletanken skal tømmes af en slamsuger, som transporterer vandet til et rensningsanlæg.

Anlægget er en dyr løsning, der vælges, når andre løsninger ikke kan vælges. En tank vil ofte være 6-8 m3. Tanken er nedgravet og fremstår ikke synlig.

Menu