Lokalt Naturråd og Grønt Danmarkskort

Brorstrup kær
Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommuner har nedsat et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Folketinget vedtog i juni 2017 en ny planlov, som indebærer, at kommuneplanerne fremover skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort.

Naturrådet skal være nedsat på tværs af kommunerne senest den 15. januar 2018 og arbejdet skal være afsluttet den 15. juli 2018. Rådet må maksimalt bestå af 20 medlemmer.  

Kommunerne har efter fælles samråd valgt Aalborg Kommune som sekretariat for naturrådet.

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelse om lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

 • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
 • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Der skal ved sammensætningen af naturrådet tilstræbes forholdsmæssig lighed mellem medlemmernes interesser forstået som erhvervsinteresser versus natur, miljø- og fritidsinteresser.

Foreninger og organisationer skal I henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.

Landbrug og Fødevarer, samt Dansk Skovforening er eksempler på relevante erhvervsorganisationer. Tilsvarende er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet er eksempler på landsdækkende grønne organisationer.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer for at opfylde bekendtgørelsens betingelse. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant.

For mere information, bl.a. om mødekalender og mødemateriale, se Naturrådets hjemmeside  (ligger under Aalborg Kommunes hjemmeside)

Information om det Grønne Danmarkskort kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af Vejledning mv.

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan findes på retsinformation.dk

Hvem sidder i Naturrådet?

Følgende organisationer og foreninger er repræsenteret:

 • Birdlife/DOF ved Klaus Anker Hansen og Susanne Munk Nielsen
 • Familielandbruget MIDT-Jylland ved Anette Klausen
 • LandboNord ved Niels Pedersen Qvist
 • Landbrug og Fødevarer ved Carl Christian Pedersen
 • NF Plus ved Bent Højgaard Andersen
 • Landboforeningen Midtjylland ved Anders Ahrenfeldt
 • Agri Nord ved Christina Kærsgaard
 • Bæredygtigt Landbrug ved Erik Ugilt Hansen
 • Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Balslev Hansen og Annemarie Steffensen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund ved Uffe Westerberg
 • Danmarks Jægerforbund ved Per Seedorf Sørensen
 • Friluftsrådet ved Karl Johan Clemmensen og Karin Winther
 • Dansk Skovforening ved Morten Ove Høegh-Guldberg

Sekretariatet vil bestå af to-tre personer fra forvaltningen i Aalborg Kommune, hertil kommer en repræsentant fra hver af de tre andre kommuner, som vil sidde med til møderne som observatører.

Referater fra Naturrådets møder

Menu