Natur- og Friluftspolitik 2018-2022

Brorstrup Kær
Rebild Kommune har i 2018 fået sin første Natur- og Friluftspolitik. Her på siden kan du finde link til politikken, læse om indholdet og blive opdateret på det fortløbende arbejde med handleplaner.

Rebild Kommune har udarbejdet en Natur- og Friluftspolitik for at udstikke en overordnet retning for naturen og friluftslivet i kommunen samt at lave en mere målrettet indsats indenfor områder, hvor der er et behov for forbedringer samt de bedste handlemuligheder hertil. Politikken er startet som opfølgning på Kommunens Plan- og Klimastrategi fra 2015, hvorigennem Byrådet har besluttet at udarbejde en naturpolitik for Rebild Kommune.

Udarbejdelsen er sket i et tæt samarbejde med kommunens Grønne Råd. I rådet er repræsenteret både natur-, frilufts- og erhvervsinteresser.

Politikken offentliggøres som et selvstændigt dokument, der er bygget op af temaer og overordnede målsætninger. Disse følges op med konkrete og målbare indsatser i 2-årige handleplaner. Handleplanernes indsatser løses af forvaltningen (Natur og Miljø) i samarbejde med lokale borgere, foreninger, råd og andre forvaltninger. Politikken revideres hvert 4. år. Natur- og Friluftspolitikken kan læses her.

 

De overordnede indsatsområder er:

  • Ådale uden for Natura 2000. Ådalene er enestående og kendetegnende for Rebild kommune. Fokus på øget adgang og mere sammenhængende natur i områder med ådale.
  • Bynær natur. Den bynære natur er borgernes nære naturoplevelse, som vi gerne vil prioritere. Fokus på at der skal være adgang til naturoplevelser fra alle byzonebyer.
  • Kommunale arealer og fredninger. Flere af kommunens fine naturarealer er fredede med krav om adgang. De kommunale arealer kan inddrages i planlægning om bynær natur, skovrejsning og friluftsinteresser.
  • Inddragelse og formidling. De fleste naturarealer i kommunen er privatejede. Fokus på at inddrage borgere og foreninger i projekter om natur og friluftsinteresser samt opfordre til at lave projekter. 

 

Handleplaner

Arbejdet med at udarbejde handleplaner er gået i gang og uddrag af disse, vil kunne læses her på siden, efterhånden som de startes op.

Menu