Tilskudsmuligheder til Natura 2000-arealer

Græssende køer
På Natura 2000-områder med lysåben natur og skovnaturtyper skal der gennemføres en række plejetiltag. Alle projekter skal gennemføres gennem frivillige aftaler. Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til naturprojekter og urørt skov.

Lysåben natur

Ejer du lysåbne arealer på et Natura 2000-område, har du mulighed for at søge tilskud til pleje. Du kan søge gennem tre forskellige tilskudsordninger:

  • Pleje af græs- og naturarealer
  • Forberedelse til afgræsning
  • Rydning af tilgroede arealer

Pleje af græs og naturarealer er et løbende arealtilskud, mens de to andre ordninger er tilskud til investeringer og betegnes Natura 2000-projekter.

Pleje af græs- og naturarealer

Du kan søge støtte til ekstensiv pleje af græs og naturarealer ved afgræsning eller slet.

Tilskuddene varierer i forhold til udpegningerne på arealet. Afhængig af hvilken drift, du vælger, kan du få op til 2.600 kr./ha.

Du kan læse om tilskudsmulighederne på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-projekter

Natura 2000-projekter giver støtte til en målrettet indsats i Natura 2000-områderne. Indsatsen sker i form af tilskud til naturpleje og forvaltning af arealerne inden for Natura 2000-områderne.

Tilskudsordningerne har til formål at få ryddet værdifulde naturarealer, som er under tilgroning. Samtidig giver ordningen dig mulighed for at forberede arealerne til afgræsning, som på nuværende tidspunkt ikke afgræsses på grund af manglende hegn, drikkevandsforsyning m.v.

  • Rydning af tilgroede arealer

Du kan søge om tilskud til at rydde træer og buske på tilgroede arealer og til at fjerne materialet fra arealet. Af hensyn til ynglende fugle skal du gennemføre rydningen i tidsrummet fra den 15. juli til og med 31. marts.

  • Forberedelse til afgræsning

Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. En ansøgning skal som minimum omfatte tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning, dvs. du kan ikke alene søge om tilskud til en elforsyning eller fangfold. Du kan få 100 procents tilskud til de udgifter, som er direkte relateret til projektet.

 Du kan læse mere om særligt udpegede Natura 2000 arealer og tilskudsmuligheder på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

 

Skov natur

Ejer du skovnatur, kan du ligeledes søge om tilskud til det, der kaldes ”urørt skov”. Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.

I Natura 2000-områder gives tilskuddet til arealer på minimum 1 ha, hvor træerne er gamle og hovedsageligt består af hjemmehørende arter.

Tilskuddet ydes til ophør af skovdrift på skovarealer med et højt, eller potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen skovdrift, der understøtter træproduktion på arealet.

Der kan alene ydes tilskud til urørt skov, hvis arealerne er fredskovspligtige. Hvis et skovareal ikke er fredskovspligtigt, er det en betingelse, at fredskovspligt bliver pålagt.

Du kan læse mere om ordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

 

Menu