Vandhulsundersøgelse 2012

Stor vandsalamander foto:AmphiConsult
Rebild Kommune har i 2012 gennemført en undersøgelse af fire udvalgte vandhulsområder i kommunen. Resultatet af undersøgelsen viser en stor koncentration af padder i vandhullerne – også af de to såkaldte bilag IV-arter, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

I løbet af 2012 er der foretaget nærmere undersøgelser af søer og vandhuller i fire udvalgte områder i kommunen:

  1. Veggerby
  2. Alstrup Hede
  3. Nysum Hede
  4. Skørping.

Undersøgelsens formål

De fire udvalgte områder, rummer alle en stor koncentration af søer og vi har haft en formodning om, at de kunne rumme særlige naturmæssige kvaliteter, som vi skal værne om. For at undersøge om det var tilfældet, har vi haft et konsulentfirma med speciale i padder til at gennemgå vandhullerne i de fire områder.

Alle vandhuller er besigtiget i to omgange – første gang i det tidlige forår og anden gang i løbet af sommeren. Forårsgennemgangens formål var at eftersøge arter af padder, som er særligt beskyttede og sommergennemgangens formål var at give et mere detaljeret billede af vandhullernes naturkvaliteter.

Undersøgelsens resultat

Resultaterne af undersøgelsen er særdeles positive. Vandhullerne i alle fire områder viste sig generelt at have en høj naturværdi, og der blev fundet en overraskende stor koncentration af padder. Mange af vandhullerne rummer to særlige arter af padder, nemlig spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der blev fundet spidssnudet frø i cirka 70 % af de undersøgte vandhuller og der blev fundet stor vandsalamander i cirka 40 % af de undersøgte vandhuller.

De to arter er – sammen med 37 andre dyrearter i Danmark - omfattet af en helt særlig beskyttelse, der bl.a. består i, at man ikke må beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Mange af de 39 arter er sjældne i Danmark og deres levesteder er ofte kendte i forvejen. Andre af arterne er forholdsvis almindelige i Danmark og kan forekomme mange steder, uden at vi ved det. Det sidste er tilfældet for blandt andet spidssnudet frø og stor vandsalamander, der begge lever i tilknytning til søer. De to arter forekommer i store dele af landet, men vi har hidtil ikke vidst ret meget om, hvor de konkret lever i Rebild Kommune. Nu ved vi meget mere om deres forekomst i de fire områder.

Undersøgelsens konsekvenser

Den nye viden om konkrete forekomster af de særlige arter er nyttig for både offentlige myndigheder og private lodsejere. Kommunen ved nu mere om, hvor vi skal være særligt opmærksomme på at beskytte og evt. fremme arternes vilkår. Det samme gælder ejere og brugere, som også har ansvar for at levestederne ikke beskadiges eller ødelægges. I de fleste tilfælde vil arternes yngle- og rasteområder i forvejen være omfattet af en eller anden form for beskyttelse, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3. Men eventuelle nærliggende ekstensive arealer eller midlertidige søer kan over tid have udviklet sig til gode levesteder for arterne. Som ejer eller bruger har man et ansvar for, at eventuelle driftsændringer ikke skader levestederne. Forekomst af de særlige arter kan forbedre mulighederne for at søge tilskud til natur- og miljøprojekter – herunder bl.a. tilskud til at etablere nye vandhuller (se nedenfor).

Yderligere information

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes meget mere information om de såkaldte Bilag IV-arter.

Der er udgivet en folder og et hæfte om landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder.

Naturstyrelsen har derudover oprettet en rådgivningsordning, hvor lodsejere kan få rådgivning om håndtering af de særligt beskyttede arter på deres arealer.

Foreskomst af de særlige Bilag IV-arter kan forbedre mulighederne for at søge tilskud til natur- og miljøprojekter - herunder blandt andet tilskud til at etablere nye vandhuller. Tilskudsordningen administreres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Den særlige beskyttelse

EUs habitatdirektiv har medført at en række dyrearter er omfattet af en helt særlig beskyttelse. De særlige arter står opført på bilag IV til habitatdirektivet og kaldes derfor ofte for bilag IV arter. I Danmark er beskyttelsen af de særlige arter skrevet ind i naturbeskyttelsesloven (§ 29a).

I alt 39 danske dyrearter er beskyttet via habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttelseslovens § 29a.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 29a må de særlige dyrearter ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Derudover må arternes yngle- eller rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges.

Forskel på fredning og særlig beskyttelse

Alle padder (salamandre, frøer, tudser) i Danmark har længe været fredede; fredningen består i et forbud imod at slå padderne ihjel, indfange eller indsamle dem. Spidssnudet frø og stor vandsalamander hører imidlertid til en gruppe af dyrearter, der herudover er særligt beskyttede, fordi de er sjældne eller truede på europæisk plan. I alt 39 danske dyrearter er udvalgt til at være omfattet af den helt særlige beskyttelse. Udover spidssnudet frø og stor vandsalamander gælder det for eksempel løgfrø, odder, markfirben og flere arter af flagermus. Beskyttelsen består i, at man ikke må forstyrre eller skade de særlige arter. Derudover er der forbud imod at beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Sidstnævnte er en ny måde at artsbeskytte på i Danmark, og det kan få betydning for ejere og brugere af arealer, hvor arterne forekommer.

Menu