Etablering og sløjfning af olietanke

Olietank af plast
Hvis du skal have en ny olietank, sløjfe en olietank eller flytte en olietank, skal det anmeldes til os.

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen senest 14 dage før, du ønsker at etablere tanken. Det gælder både for tanke til nedgravning og for overjordiske tanke. Det gælder også, selvom du bare skal have udskiftet den gamle olietank.

Nye olietanke skal være typegodkendte.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, undersøger kommunen, om der er forhold, der gør, at tankanlægget ikke må opstilles, eller om der evtentuelt skal stilles skærpede krav til dit anlæg. Det drejer sig især om at vurdere anlæggets risiko i forhold til grundvand og miljø.

Ved køb af ny olietank skal man sikre sig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Kopi af tankattest skal indsendes til Rebild Kommune senest ved selve etableringen af olietanken.

Sløjfning

Ved sløjfning skal olietanken tømmes for olierester. Det er ikke nok at tømme den flydende restolie af tankene, da der ofte er en klæg slam i bunden. Selv at tømme slammet ud er ikke ulovligt, men det er vanskeligt og med risiko for at forårsage en jordforurening. Slamsugningsfirmaer kan spule tanken indvendigt og opsuge slammet.

Slam fra olietanke er farligt affald og skal afleveres derefter - enten til en godkendt modtager eller på en af Rebild Kommunes genbrugspladser.

Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes. Dette foregår enten ved:

  • at fjerne tanken fra ejendommen eller
  • at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt afblænde tanken, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken.

Det er ikke et lovkrav, at nedgravede olietanke skal fjernes efter sløjfning, eller at de skal sandfyldes. Ligger den nedgravede olietank under et køreareal, eller påtænker du at bygge henover tanken anbefales det dog at fylde tanken op med sand.

Husk at Rebild Kommune skal underrettes om hvordan og hvornår, tanken sløjfes, og hvordan ejendommen fremover opvarmes.

Meddelelse om sløjfning af olietank skal ske via kommunens selvbetjeningsløsning nederst på siden.

Har du rekvireret et slamsugningsfirma til rensning af tanken eller et entreprenørfirma til sandfyldning eller opgravning af tanken, så send en kopi af kvittering/dokumentation med ved anmeldelsen - så kan bevis på korrekt behandling af olietanken altid genfindes ved eventuelt senere hussalg.

Såfremt der i forbindelse med sløjfning af olietank konstateres jordforurening eller konstateres tæring eller revner i tanken, skal Center Natur og Miljø straks underrettes om dette.

En korrekt tømt olietank kan bortskaffes som skrot. Ønskes tanken afleveret på en af Rebild Kommunes genbrugspladser, så skal tanken være skåret op, så pladspersonellet kan inspicere tanken for olierester/slam.

En korrekt tømt og sløjfet olietank behøver ikke bortskaffes, men må godt anvendes til andre formål. Husk at fjerne udluftningsrør og påfyldningsrør.

Flytning

Nedgravede olietanke må ikke flyttes eller anvendes som overjordisk tank.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Tanken skal være forsynet med oprindeligt mærkeskilt. Flytning skal anmeldes til Center Natur og Miljø via kommunens selvbetjeningsløsning nederst på siden. Nedtagning kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted er at betragte som en etablering.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu