Regler for store olietanke

Olietank
Når din olietank er på 6000 liter eller mere, så gælder der nogle særlige regler. Store olietanke har ikke sløjfningsterminer men derimod krav til blandt andet inspektion og tæthedsprøvning. Store olietanke må godt renoveres, men det skal udføres af sagkyndige.

For store tanke skal Rebild Kommune informeres mindst fire uger før etablering (ved de små olietanke er kravet to uger). Anmeldelse skal ske på samme skema som for de små olietanke, og kopi af tankattest skal sendes med.

Store tanke, der har været sløjfet, må godt anvendes til opbevaring af olie igen, hvis en inspektion (og eventuel renovering) blåstempler olietanken.

Inspektion og tæthedsprøvning

Ejer/bruger har ansvaret for at få udført inspektioner og tæthedprøvninger indenfor de lovpligtige intervaller. 
Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises til tilsynsførende.

  • Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse (med offeranoder eller indvendig organisk eller uorganisk belægning) skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år.
  • Ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse (med offeranoder eller indvendig organisk eller uorganisk belægning) skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert femte år.
  • Plasttanke skal inspiceres mindst hver 10. år men ikke tæthedsprøves.

Undtagelser:

  • Tæthedsprøvning er ikke nødvendig for anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm samt anlæg med overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion.
  • Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.
  • Har du en stor nedgravet olietank fra før 1970, gælder der særlige regler – kontakt Center Natur og Miljø. 

Renovering og egenkontrol

I modsætning til små olietanke, må store olietanke godt renoveres, men det skal udføres af sagkyndige. Efter endt renovering skal der sendes kopi af tillægget til tankattesten eller kopi af den særlige tankattest til Rebild Kommune umiddelbart efter renoveringens færdiggørelse – dette er ejers eller brugers ansvar.

For store olietanke er der krav om egenkontrol, herunder visuel inspektion og journalføring over væskestanden. Det er ejer eller bruger, der er ansvarlig for udførelsen. Omfanget af egenkontrollen er beskrevet i Olietankbekendtgørelsens bilag 10

Ejeren eller brugeren skal desuden sikre, at store olietanke har påmonteret forbrugsmåler eller timetæller.

Menu