Bræmmer

Bræmmer og randzoner - foto: Vandløbsgruppen
Dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring med mere må ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer der i vandområdeplanen skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

2 meter bræmmen skal beskytte bredden mod udskridning og på den måde mindske erosion, så vandløbets evne til at aflede vand sikres. 

En stabil bred sikrer gode fysiske forhold for fisk og smådyr. Derudover er 2 meter bræmmen med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

Bræmmerne er også med til at begrænse sandvandring i vandløbet. Det giver mindre risiko for, at ørredernes gydebanker fyldes med sand og andet, som stopper strømmen af iltrigt vand gennem gydebanken. Uden gennemstrømningen af iltholdigt vand vil æg og yngel blive kvalt.

Hvordan måles bræmmen

Bræmmen måles fra vandløbsbrinkens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet og det flade terræn, som normalt kan dyrkes.

Ifølge vandløbslovens § 69 må dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring med mere ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer der i vandområdeplanen skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

Rebild Kommune skal håndhæve overtrædelser af bestemmelserne om 2 meter bræmmer.
Overtrædelse af bræmmekravet medfører, at bræmmen skal genetableres. 
I grove eller gentagne tilfælde kan der blive tale om politianmeldelse.

 

 

Menu