Vedligeholdelse af vandløb

Vedligehold - foto: Vandløbsgruppen
Vandløb vedligeholdes for at sikre, at det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand ikke ændres.

Ved vedligeholdelse skal der tages hensyn til, at planter og dyr kan leve i vandløbet i forhold til det enkelte vandløbs målsætning.

Det er ikke tilladt at lave ændringer i vandløb og dræn uden kommunens tilladelse. Det gælder både ændringer i vandløbets form og placering samt alle forringelser og forbedringer af vandløbs evne til at føre vand.

Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år - mere end 15 - ikke har været vedligeholdt, må ikke vedligeholdes medmindre der er givet en dispensation. Det er typisk vandløb i lave enge, moser og skove.

Menu