Offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb - foto: Vandløbsgruppen
Vi er ansvarlige for vedligeholdelse af offentlige vandløb. Det er fastlagt i de offentlige vandløbs regulativer hvor ofte, hvor meget og hvordan vedligeholdelsen skal foregå.

Vi er ansvarlige for vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Vi skal både udføre og betale for arbejdet. I Rebild Kommune vedligeholdes de offentlige vandløb af private entreprenører og kommunens egen driftsenhed.

De offentlige vandløb er beskyttede af naturbeskyttelseslovens §3 og er miljømålsatte. Derfor foregår vedligeholdelsen skånsomt, så flora og fauna tager mindst muligt skade og der ikke sker tilstandsændringer i vandløbene eller de vandløbsnære områder.

Vi har indgået aftaler med nabokommunerne om ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb, der er grænsevandløb mellem Rebild Kommune og nabokommunerne.

Vedligeholdelsesbestemmelserne er fastlagt i regulativer. Her beskrives det hvor ofte, hvor meget og hvordan vandløbsplanterne skal beskæres. Dette kaldes i daglig tale for grødeskæring. 

Derudover kan der ske vedligeholdelse i form af opgravning, træbeskæring og affaldsopsamling.

Det kan også indbefatte spuling, hvis det drejer sig om vedligeholdelse af rørlagte vandløb. Derimod er udskiftning af fx udtjente rørlægninger ikke en del af den almindelige vedligeholdelse, og dette påhviler derimod lodsejer.  

Menu