Private vandløb

Vedligeholdelse af private vandløb - foto: Vandløbsgruppen
Det er bredejerne der vedligeholder private vandløb. Nogle private vandløb har vedligeholdelsesbestemmelser eller kendelser der beskriver vedligeholdelsen. Har du og din nabo skel midt i vandløbet, skal I dele udgiften til vedligeholdelsen. De fleste vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvis du er bredejer til et privat vandløb har du pligt til at vedligeholde vandløbet på din ejendom. Det gælder både åbne og rørlagte vandløb, kanaler, dræn og anlæg i og ved vandløbet. Nogle private vandløb har vedligeholdelsesbestemmelser eller kendelser der beskriver vedligeholdelsen.

Hvis du og din nabo har skel midt i vandløbet, skal I dele udgiften til vedligeholdelsen.

Private vandløb skal vedligeholdes så vandføringsevnen ikke forringes. Hvis vandløbet er naturligt eller er målsat i vandplanen, skal vedligeholdelsen være skånsom, så vandløbets miljømålsætning kan opnås eller opretholdes.

De fleste vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og der må ikke ske ændringer i tilstanden. Det betyder, at der kun må grødeskæres, fjernes aflejret slam, sand, grene og plast med mere.

Danmarks Miljøportal kan du se om vandløb er udpeget til §3 beskyttelse.

Vandløbsloven gælder også for de private vandløb og det er ikke tilladt at:

  • Uddybe vandløbets oprindelige leje
  • Grave i faste brinker
  • Opgrave sten, grus, ler, tørv eller andre oprindelige materialer.

 

Menu