Vandområdeplaner

Vandløb - Colourbox.dk
Vandområdeplanerne er en del af den nationale gennemførsel af EU's vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Rebild Kommune er omfattet af tre vandområdeplaner:

1.1   Nordlige Kattegat og Skagerrak

1.2   Limfjorden

1.3   Mariager Fjord

Vandområdeplanerne medfører, at Rebild Kommune er forpligtiget til at gennemføre en række indsatser.

Disse indsatser kan ses på Miljøstyrelsens MiljøGIS for vandområdeplaner

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

Menu