Vådområdeprojekter

Oversigtsbillede af Torsted Sø. Foto: Vandløbsgruppen
Både i vandplan 1 og i den nugældende vandoplandsplan 2 er det opgjort, at der skal etableres en række kvælstoffjernende vådområder. Formålet er, som det fremgår at navnet, at der skal fjernes kvælstof fra vandet, der løber til Limfjorden. Hertil kommer, at disse vådområder efterhånden vil udvikle sig til mere naturnære arealer. Kvælstoffjernelsen sker bakterielt i fasen mellem den vandmættede jord og den jord, der ligger over. I denne fase er vandet iltfrit, og nogle bakterier vil kunne derfor kunne ånde ved den ilt, der er en del af Nitrat atomet NO3. Kvælstoffet bliver herefter omdannet til N2, altså fri kvælstof der er en gas, som der er 79% af i den luft, vi indånder.

Et vådområde bliver til i to faser.

- En forundersøgelse, hvor arealer undersøges for, om det er teknisk muligt at lave et vådområde. Samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor de enkelte lodsejere bliver spurgt, om de ønsker at være med, og om de ønsker at sælge deres jord, eller om de ønsker et fastholdelsestilskud. Endelig bliver de spurgt om de ønsker erstatningsjord.

Samt

- En realiseringsfase hvor de projekter som forundersøgelserne har vist, at det er muligt at gennemføre, skal gennemføres.
Projekterne finansieres af EU’s landdistrikt pulje og Den Danske Stat i forholdet 75% og 25%. Kommunen har udlægget og får efterfølgende pengene retur.

I Rebild Kommune er status for Kvælstof vådområder som følger:

Seks vådområder er gennemført:
- Simested Å midt. På ca. 42 ha.
- Torsted Sø. På ca. 48 ha.
- Lerkenfeld Å. På ca. 180 ha.
- Simested Å Udspring. På ca. 39 ha.
- Simested Å midt 2. På ca. 14 ha.
- Lindenborg Å Udspring på ca. 24 ha.

Tre vådområder, hvor der er givet tilsagn til at gennemføre projektet.
- Lerkenfeld Å 2 på ca. 34 ha.
- Skibsted Å på ca. 144 ha.
- Lindenborg Å 2 på ca. 14 ha.

Tre vådområder, hvor forundersøgelsen er under gennemførelse.
- Simested Å Sammenhæng på ca. 90 ha.
- Rebstrup Møllebæk på ca. 40 ha.
- Skelbækken på ca. 45 ha. Projektet gennemføres af Vesthimmerlands Kommune.

Et vådområde er opgivet, da der ikke kunne opnås enighed om jordkøb.
- Bradstrup Sø.

Udover Rebild Kommunes vådområder har staten gang i tre vådområder.
- Hjeds Sø. (Stadig i gang).
- Binderup Å og afløb fra Byrsted m.fl. (er gennemført)
- Simested Å fra Hannerup til Abildvad. (er stadig i gang)

I Rebild Kommune er der ingen projekter til fjernelse af fosfor, ligesom der ikke er lavbundsprojekter. Lavbundsprojekter fjerner CO2 og kvælstof. Kvælstof fjernes som regel i mindre mængder.

Lindenborg Å

Undersøgelsesområdet omfatter ådalen omkring Lindenborg Å fra udspring ved vandskellet til Simested Å til omtrent grænsen mellem det åbne landskab og Rold Skov – en strækning på ca. 2 km. Området omfatter også arealerne omkring Lunddal Bæk, som er grænsevandløb mellem Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Lerkenfeld Å

Vådområdet Lerkenfeld Å er under gennemførelse. I denne tid kører der maskiner på arealerne. Området ender med at være på ca. 180 ha.

Projektet forventes at være gennemfør i januar 2018. Der anlægges et nyt vandløb på mellem 3.5 og 4.0 km. Det nye vandløb følger de gamle matrikkelskel. Hertil kommer anlæg af en række små søer og bekkasin skrab(små lavvandede områder til nedsivning af bl.a. drænvand.) Hertil kommer lukning af grøfter og dræn. 

Rebstrup Møllebæk Vådområde

Rebild Kommune fik den 3. juni 2019 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde omkring en sidegren til Rebstrup Møllebæk, som er et tilløb til Sønderup Å. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Derudover skal vådområdeprojekter medvirke til at forbedre forholdene for planter, fisk, fugle og øvrige dyr.

Projektområdet kan ses på kortet

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne og/eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Nyt om projektet

Oktober 2019
Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i oktober 2019. Inden da blev der holdt et opstartsmøde med deltagelse af lodsejerne, Rebild Kommune samt Limfjordsrådets Sekretariat, som skal udføre forundersøgelsen.

Tidsplan

Rebild Kommune forventer, at både den tekniske del af forundersøgelsen og lodsejerundersøgelsen vil blive færdig inden efteråret 2020.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Simested Å Midt

Vådområde Simested Å blev gennemført i 2016. Projektområdet er på 44 ha. Vådområdet er skabt ved at lukke dræn og afskære grøfter. Samtidig er 2 spærringer fjernet. Dette er sket ved at grave 2 nye vandløbsstrækninger. En i Simested Å på ca. 400 meter og en i Bækken gennem St. Rørbæk på ca. 300m.

De å nære arealer er blevet vådere i varierende grad. På de mest våde er der konstant et vandspejl der i dag er dækket vandtålende græsser.   

Simested Å Midt 2

I forbindelse med etableringen af Simested Å midt, var der flere lodsejere der ønskede at vi fortsatte med en vådområde længere opstrøms.

Dette resulterede i ansøgningen og et vådområde kaldet Simested Å midt 2. Dette område er på ca. 17 ha.

Vådområde etableres ved at afbryde dræn og grøfter indenfor projektområdet. Samtidig skal vandløbsbunden hæves for at gøre de ånære arealer mere våde. I forbindelse at vandløbsbunden skal hæves laves der 3-4 slyng på vandløbet.

Vådområdet forventes færdiggjort i 2018.  

Simested Å Sammenhæng

Rebild Kommune fik den 18. december 2018 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde omkring Simested Å. Projektet kaldes Simested Å Sammenhæng bl.a. fordi, at projektet vil sikre sammenhæng mellem andre tidligere gennemførte vådområder. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Projektet vil desuden fjerne en væsentlig mængde fosfor fra Hjarbæk Fjord, som er en særligt følsom del af Limfjorden.

Projektområdet kan ses på kortet

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne og/eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Nyt om projektet

Februar 2019

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i februar 2019. Inden da blev der holdt et opstartsmøde med deltagelse af lodsejerne, Rebild Kommune samt Limfjordsrådets Sekretariat, som skal udføre forundersøgelsen.

Tidsplan

Rebild Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen afsluttes i starten af 2020 og lodsejerundersøgelsen vil blive færdig i foråret 2020.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Simested Å Udspring

Vådområde Simested Å udspring, er under gennemførelse. Der er således valg en rådgiver til at lave detailprojekt.

Det endelige vådområde dækker ca. 35 ha, og forløber fortrinsvis på vandløbet østside.

Området tænkes gennemført ved at afskære grøfter og dræn, så arealerne derved bliver mere våde.

Vådområdet forventes at være gennemført ved udgangen af 2018.

Torsted Sø

Torsted Sø er nu etableret. Søen får et vandspejl på ca. 4 ha. De omkringliggende arealer, hvoraf de fleste vil blive mere våde er på omkring 44 ha. Herved bliver hele vådområdet på omkring 48 ha.

Der er i dag et varieret fugle liv på og omkring søen. Dette kan ses fra Ulvkærvej, hvor der er en lille rasteplads.

Torsted Sø ligger i trekanten mellem motorvej E45, og hovedvej A 13 Aalborg – Viborg. 

Menu