Vådområdeprojekter

Oversigtsbillede af Torsted Sø. Foto: Vandløbsgruppen
Både i vandplan 1 og i den nugældende vandoplandsplan 2 er det opgjort, at der skal etableres en række kvælstoffjernende vådområder. Formålet er, som det fremgår at navnet, at der skal fjernes kvælstof fra vandet, der løber til Limfjorden. Hertil kommer, at disse vådområder efterhånden vil udvikle sig til mere naturnære arealer. Kvælstoffjernelsen sker bakterielt i fasen mellem den vandmættede jord og den jord, der ligger over. I denne fase er vandet iltfrit, og nogle bakterier vil kunne derfor kunne ånde ved den ilt, der er en del af Nitrat atomet NO3. Kvælstoffet bliver herefter omdannet til N2, altså fri kvælstof der er en gas, som der er 79% af i den luft, vi indånder.

Et vådområde bliver til i to faser.

- En forundersøgelse, hvor arealer undersøges for, om det er teknisk muligt at lave et vådområde. Samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor de enkelte lodsejere bliver spurgt, om de ønsker at være med, og om de ønsker at sælge deres jord, eller om de ønsker et fastholdelsestilskud. Endelig bliver de spurgt om de ønsker erstatningsjord.

Samt

- En realiseringsfase hvor de projekter som forundersøgelserne har vist, at det er muligt at gennemføre, skal gennemføres.
Projekterne finansieres af EU’s landdistrikt pulje og Den Danske Stat i forholdet 75% og 25%. Kommunen har udlægget og får efterfølgende pengene retur.

I Rebild Kommune er status for Kvælstof vådområder som følger:

Tre vådområder er gennemført:
- Simested Å midt. På ca. 42 ha.
- Torsted Sø. På ca. 48 ha.
- Lerkenfeld Å. På ca. 180 ha.

To vådområder er under gennemførelse:
- Simested Å Udspring. På ca. 39 ha.
- Simested Å midt 2. På ca. 14 ha.

Et vådområde er ved at blive sendt i udbud til gennemførelse.
- Lindenborg Å Udspring på ca. 24 ha.

Et vådområde, hvor der er givet tilsagn til at gennemføre projektet.
- Lerkenfeld Å 2 på ca. 34 ha.

Et vådområde hvor forundersøgelsen er under gennemførelse.
- Skibsted Å mellem Bro ved hovedvejen ved Terndrup og Ny Skibsted Bro. På ca. 105 ha.

Et vådområde er opgivet, da der ikke kunne opnås enighed om jordkøb.
- Bradstrup Sø.

Hertil kommer 5 henvendelser fra lodsejere, hvor der pt. arbejdes mere seriøst med de to.

Udover Rebild Kommunes vådområder har staten gang i tre vådområder.
- Hjeds Sø. (Stadig i gang).
- Binderup Å og afløb fra Byrsted m.fl. (er gennemført)
- Simested Å fra Hannerup til Abildvad. (er stadig i gang)

I Rebild Kommune er der ingen projekter til fjernelse af fosfor, ligesom der ikke er lavbundsprojekter. Lavbundsprojekter fjerner CO2 og kvælstof. Kvælstof fjernes som regel i mindre mængder.

Lindenborg Å

Undersøgelsesområdet omfatter ådalen omkring Lindenborg Å fra udspring ved vandskellet til Simested Å til omtrent grænsen mellem det åbne landskab og Rold Skov – en strækning på ca. 2 km. Området omfatter også arealerne omkring Lunddal Bæk, som er grænsevandløb mellem Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Lerkenfeld Å

Vådområdet Lerkenfeld Å er under gennemførelse. I denne tid kører der maskiner på arealerne. Området ender med at være på ca. 180 ha.

Projektet forventes at være gennemfør i januar 2018. Der anlægges et nyt vandløb på mellem 3.5 og 4.0 km. Det nye vandløb følger de gamle matrikkelskel. Hertil kommer anlæg af en række små søer og bekkasin skrab(små lavvandede områder til nedsivning af bl.a. drænvand.) Hertil kommer lukning af grøfter og dræn. 

Simested Å Midt

Vådområde Simested Å blev gennemført i 2016. Projektområdet er på 44 ha. Vådområdet er skabt ved at lukke dræn og afskære grøfter. Samtidig er 2 spærringer fjernet. Dette er sket ved at grave 2 nye vandløbsstrækninger. En i Simested Å på ca. 400 meter og en i Bækken gennem St. Rørbæk på ca. 300m.

De å nære arealer er blevet vådere i varierende grad. På de mest våde er der konstant et vandspejl der i dag er dækket vandtålende græsser.   

Simested Å Midt 2

I forbindelse med etableringen af Simested Å midt, var der flere lodsejere der ønskede at vi fortsatte med en vådområde længere opstrøms.

Dette resulterede i ansøgningen og et vådområde kaldet Simested Å midt 2. Dette område er på ca. 17 ha.

Vådområde etableres ved at afbryde dræn og grøfter indenfor projektområdet. Samtidig skal vandløbsbunden hæves for at gøre de ånære arealer mere våde. I forbindelse at vandløbsbunden skal hæves laves der 3-4 slyng på vandløbet.

Vådområdet forventes færdiggjort i 2018.  

Simested Å Udspring

Vådområde Simested Å udspring, er under gennemførelse. Der er således valg en rådgiver til at lave detailprojekt.

Det endelige vådområde dækker ca. 35 ha, og forløber fortrinsvis på vandløbet østside.

Området tænkes gennemført ved at afskære grøfter og dræn, så arealerne derved bliver mere våde.

Vådområdet forventes at være gennemført ved udgangen af 2018.

Torsted Sø

Torsted Sø er nu etableret. Søen får et vandspejl på ca. 4 ha. De omkringliggende arealer, hvoraf de fleste vil blive mere våde er på omkring 44 ha. Herved bliver hele vådområdet på omkring 48 ha.

Der er i dag et varieret fugle liv på og omkring søen. Dette kan ses fra Ulvkærvej, hvor der er en lille rasteplads.

Torsted Sø ligger i trekanten mellem motorvej E45, og hovedvej A 13 Aalborg – Viborg. 

Menu